Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pevisone®

Janssen

Kräm 1 mg/g + 10 mg/g
(vit kräm)

Antimykotikum med brett spektrum + medelstark (Grupp II) glukokortikoid

ATC-kod: D01AC20
Läkemedel från Janssen omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Pevisone

1 mg/g+10 mg/g kräm
ekonazolnitrat, triamcinolonacetonid

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Pevisone är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Pevisone
3. Hur du använder Pevisone
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pevisone ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pevisone är och vad det används för

 

Pevisone kräm är en kombinationsprodukt som innehåller triamcinolonacetonid (en kortikosteroid som lindrar inflammationssymtom) och ekonazolnitrat (förhindrar svamporganismernas förökning).


Pevisone kräm används vid inledande behandling av eksemliknande svampinfektioner i huden (besvär av klåda och irritation).


Triamcinolonacetonid och ekonazolnitrat som finns i Pevisone kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Pevisone

Använd inte Pevisone:

 • om du är allergisk mot triamcinolonacetonid, ekonazolnitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du lider av rosacea (blodöverfyllnad och hudrodnad t.ex. på näsan) eller hudinflammationer runt munnen (perioral dermatit).

 • om du har en viss typ av hudsjukdom t.ex. tuberkulos, vattkoppor, herpes simplex eller andra virusinfektioner i huden.

 • på hudområden där du nyligen fått en vaccination.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Pevisone.


Endast för utvärtes bruk. Undvik att få Pevisone i ögonen eller munnen.

 • Om du får Pevisone i ögonen, skölj genast ögonen med vatten. Kontakta läkare om symtom kvarstår.

 • Om du sväljer krämen av misstag, kontakta läkare. Läkaren kommer att behandla de eventuella symtom som uppstår.

Avbryt behandlingen om du får reaktioner som tyder på överkänslighet eller kemisk irritation.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Du bör undvika att applicera Pevisone på stora kroppsytor, på skadad hud, använda täckande förband (ocklusionsförband) samt att behandla under lång tid, eftersom detta kan öka risken för biverkningar av läkemedlet.

Upprepad och/eller långvarig behandling med kortikosteroider (t.ex. triamcinolonacetonid) runt ögonen kan leda till grå starr (grumling av linsen i ögat), förhöjt tryck i ögonen eller ökad risk för grön starr (med symtom som rodnat värkande öga, huvudvärk, illamående, regnbågssyn och synnedsättning).

Långvarig behandling med kortikosteroider utvärtes (t.ex. triamcinolonacetonid) förknippas också med hudförtunning, strimmor i huden (hudbristningar), blodöverfyllnad och hudrodnad t.ex. på näsan, rodnad hudinflammation runt munnen, akne, synliga små blodkärl, små punktformiga hudblödningar, ökad behåring hos kvinnor, fördröjd sårläkning och en ökad risk för hudinfektioner.

Försiktighet bör iakttas när Pevisone används till barn.

Andra läkemedel och Pevisone

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.
Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du samtidigt använder blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin eller acenokumarol).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Möjlighet finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Pevisone under graviditet.


Amning

Det är inte känt om Pevisone påverkar barnet. Rådgör därför med läkare innan Pevisone används under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Pevisone har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.

Pevisone innehåller bensoesyra och butylhydroxianisol

Bensoesyra kan verka lätt irriterande på hud, ögon och slemhinnor.

Butylhydroxianisol kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.


3. Hur du använder Pevisone

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos för vuxna: Ett tunt lager av krämen masseras försiktigt in med fingret på det infekterade hudområdet morgon och kväll till dess att klåda och irritation lindrats. Krämen påstrykes när huden är torr. Behandlingen får inte pågå längre än 10 dagar.

Därefter skall det infekterade hudområdet behandlas med enbart ett svampmedel till dess infektionen är läkt.

För att undvika att infektionen flammar upp igen skall denna behandling fortsätta minst 2 veckor efter läkning.

Om du använt för stor mängd av Pevisone 

Pevisone är endast avsedd för användning på huden. Kortikosteroider som används på huden kan tas upp i blodbanan i små mängder som kan påverka hela kroppen.

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Brännande känsla i huden, hudirritation, rodnad.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Överkänslighet, utslag (nässelutslag) och svullnad, kontaktdermatit (lokala allergiska reaktioner), hudförtunning, klåda, avskalning av hud, strimmor i huden (hudbristningar), synliga små blodkärl, dimsyn, smärta eller svullnad vid administreringsstället.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Pevisone ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25 °C.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Tillslut tuben väl.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är triamcinolonacetonid 1 mg (medelstark steroid), ekonazolnitrat 10 mg.

 • Övriga innehållsämnen är pegoxol-7-stearat, oleoylmakrogolglycerider, flytande paraffin, butylhydroxianisol, bensoesyra, dinatriumedetat, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Aluminiumtub innehållande 15 respektive 30 g.

Innehavare av godkännande för försäljning

Janssen-Cilag AB

Box 4042

169 04 Solna


Tillverkare

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-10-24

Hitta direkt i texten
Av