FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Buminifom

Avia Pharma

Kapsel, mjuk 200 mg
(rödbruna, ovala, 7×10 mm)

Övriga medel vid funktionella mag-tarmsymtom, silikoner.

Aktiv substans:
ATC-kod: A03AX13
Läkemedel från Avia Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Buminifom

200 mg mjuka kapslar

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 10 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Buminifom är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Buminifom
3. Hur du tar Buminifom
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Buminifom ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Buminifom är och vad det används för

 

Buminifom används mot ökad gasmängd i mag-tarmkanalen.

Vid ökad gasansamling i mag-tarmkanalen bryter Buminifom ner skum och bubblor, som till största delen orsakas av nedsvald luft.

Buminifom verkar lokalt i mag-tarmkanalen och tas inte upp av kroppen.


Full effekt av Buminifom fås först efter ett par dygns behandling.


Simetikon som finns i Buminifom kan också vara godkänd för att behandla andra tillstånd som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Buminifom

Ta inte Buminifom:

  • om du är allergisk mot simetikon (dimetikon, kolloidal kiseloxid) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Andra läkemedel och Buminifom

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

Graviditet och amning

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Buminifom passerar inte över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Buminifom har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och maskiner.


3. Hur du tar Buminifom

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna: Rekommenderad dos är 1 kapsel 3-4 gånger per dygn.

Annan dos enligt läkares föreskrift.


Kapslarna bör sväljas hela.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 10 dagar.

Om du har tagit för stor mängd av Buminifom

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • mag-tarmproblem

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Buminifom ska förvaras

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

1 kapsel innehåller:

  • Verksamt ämne: simetikon 200 mg (motsvarande dimetikon 188 mg och kolloidal kiseldioxid till 200 mg).

  • Övriga innehållsämnen: järnoxid (färgämne E 172), gelatin, glycerol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Röd, mjuk kapsel. 7x10 mm.

Kapslarna packas i plastburkar om 25, 50, 100 eller 250.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

ACO HUD NORDIC AB

Box 622

194 26 Upplands Väsby


Tillverkare:

Catalent Germany Eberbach GmbH, Tyskland

Omega Pharma International NV, Nazareth, Belgien


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-05-27

Hitta direkt i texten
Av