Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Panodil®

Förmånsstatus
Omega Pharma

Suppositorium 60 mg
(Vita)

Analgetikum, antipyretikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N02BE01
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Panodil suppositorier

60 mg suppositorier, 125 mg suppositorier, 250 mg suppositorier, 500 mg suppositorier, 1 g suppositorier
paracetamol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar avända detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

- Använd inte Panodil till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.

- Ta kontakt med barnavårdscentral eller läkare om barn under 3 månader ska behandlas.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Panodil suppositorier är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Panodil suppositorier
3. Hur du använder Panodil suppositorier
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Panodil suppositorier ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Panodil suppositorier är och vad det används för

 

Panodil suppositorier innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.


Panodil suppositorier används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.


Suppositorier är lämpliga för feber och smärttillstånd vid sväljsvårigheter, illamående och kräkningar.


Panodil suppositorier kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Använd inte Panodil till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat.


2. Vad du behöver veta innan du använder Panodil suppositorier

Använd inte Panodil suppositorier

 • om du är allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Panodil suppositorier:

 • vid leversjukdom

 • om du har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra

Kontakta läkare innan Panodil suppositorier används om:

 • barnet är svårt medtaget eller har magsmärtor, nackstelhet eller ryggvärk.

 • barnet har svåra besvär från öron, svalg eller luftrör.

Om barnet har feber kontakta läkare om:

 • barnet inte druckit någon vätska eller förlorat stor mängd vätska till följd av ihållande kräkningar eller diarréer.

 • behandlingen inte gett någon effekt på smärtan eller febern efter första dygnet.

 • nya symtom uppträder eller magsmärtor/magbesvär förvärras eller varar länge.

Använd inte Panodil suppositorier utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Panodil suppositorier tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Panodil suppositorier. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Panodil suppositorier utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


Ta aldrig mer Panodil suppositorier än vad som står under doseringsanvisningen eller vad din läkare har ordinerat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.


Rådgör med läkare innan du använder Panodil om du har en lever- eller njursjukdom.


Rådgör med läkare innan du använder Panodil om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

Andra läkemedel och Panodil suppositorier

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, (traditionella) växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


Panodil suppositorier kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel/naturläkemedel:

• metoklopramid (medel mot illamående och kräkningar).

warfarin (blodförtunnande medel). Kontakta behandlande läkare om du tar mer än 2 Panodil suppositorier (à 500 mg) per dygn 5 dagar i följd. Risk finns att effekten av warfarin påverkas.

• probenecid (medel mot gikt).

• vissa medel mot epilepsi: fenytoin, fenobarbital, karbamazepin

• rifampicin (medel mot tuberkulos).

• kolestyramin (medel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.

• kloramfenikol för injektion (medel vid bakterieinfektioner). (Däremot kan kloramfenikol mot infektioner i ögat och Panodil Suppositorier användas samtidigt.)

• johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel).


Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Panodil kan användas under graviditet. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.


Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Panodil suppositorier under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Panodil suppositorier påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du använder Panodil suppositorier

Observera! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.


Använd alltid Panodil suppositorier exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Rekommenderad dos är:


Vuxna och barn över 40 kg (över 12 år):

1 g: 1 suppositorium var 4-6 timme, högst 4 suppositorier per dygn.

500 mg: 1-2 suppositorier var 4-6 timme, högst 8 suppositorier per dygn.

Panodil ska inte användas för långvarigt bruk annat än på läkares ordination. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.


Barn:

Ta kontakt med barnavårdscentral eller läkare om barn under 3 månader ska behandlas. Till barn ska dosen ges utifrån barnets vikt (åldersangivelsen är ungefärlig):


Suppositorier 60 mg

Vikt

Ålder

Dosering

5-10 kg

3 månader-ca 1 år

1 suppositorium var 4-6 timme, högst 4 suppositorier per dygn.

10-15 kg

ca 1-3 år

2 suppositorier var 4-6 timme, högst 8 suppositorier per dygn.


Suppositorier 125 mg

Vikt

Ålder

Dosering

10-15 kg

ca. 1-3 år

1 suppositorium var 4-6 timme, högst 4 suppositorier per dygn.


Suppositorier 250 mg

Vikt

Ålder

Dosering

15-25 kg

ca. 3-7 år

1 suppositorium var 4-6 timme, högst 4 suppositorier per dygn.

25-40 kg

ca. 7-12 år

2 suppositorier var 4-6 timme,högst 8 suppositorier per dygn.


Suppositorier 500 mg

Vikt

Ålder

Dosering

över 40 kg

över 12 år

1-2 suppositorier var 4-6 timme, högst 8 suppositorier per dygn.

Använd inte Panodil till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.


Suppositorier införes i ändtarmen med den trubbiga änden först.

Om du använt för stor mängd av Panodil suppositorier 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Det finns risk för leverskada även om du mår bra.


För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt (bäst inom 10-12 timmar efter intaget).


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Panodil suppositorier orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanlig (förekommer hos fler än 1 person av 100 användare):

 • Rodnad av ändtarmsslemhinnan.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000 användare):

 • Angioödem: Sluta att ta Panodil och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

 • Allergiska reaktioner som hudutslag och nässelfeber. Om du får allergiska reaktioner bör du sluta ta Panodil. Kontakta snarast läkare.

 • Leverpåverkan


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):

 • Blödning från hud och slemhinnor och blåmärken, allmän slöhet, tendens till inflammation (infektioner) särskilt halsont och feber på grund av förändringar i blodet (minskat antal vita blodkroppar och blodplättar). Kontakta snarast läkare.

 • Allvarliga andningssvårigheter med flämtande andning. Kontakta snarast läkare. Ring ev. 112.

 • Njurbiverkningar.

 • Blekhet, trötthet och gulsot på grund av allvarlig blodbrist. Kontakta snarast läkare.

 • Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats. Kontakta snarast läkare.

 • Anafylaksi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall. Kontakta snarast läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.seRapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Panodil suppositorier ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25ºC. Använd inte Panodil suppositorier om folien inte var hel vid inköpet. Kontakta i sådana fall apoteket.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

1 suppositorium innehåller:

Verksamt ämne: Paracetamol 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg och 1 g.

Övrigt: Hårdfett.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita, torpedformiga suppositorier

Stripsförpackningar 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg och 1 g: 10 st suppositorier


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Perrigo Sverige AB

Box 7009

164 07 Kista


Tillverkare:

Farmaclair

14200 Hérouville Saint-Clair

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-02-01

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av