FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dimetikon Meda

Meda

Kapsel, mjuk 100 mg
(gulaktig, genomskinlig, oval, gelatinkapsel, ca 8,5×6 mm)

Medel vid ökad gasansamling i mag-tarmkanalen

Aktiv substans:
ATC-kod: A03AX13
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Dimetikon Meda

100 mg och 200 mg kapslar, mjuka
dimetikon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter ett par dagars användning.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Dimetikon Meda är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Dimetikon Meda
3. Hur du tar Dimetikon Meda
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dimetikon Meda ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Dimetikon Meda är och vad det används för

 

Dimetikon Meda har en s k ytspännningsnedsättande effekt, vilket gör att skum och bubblor i tarmkanalen som bildats av nedsvald luft försvinner.

Dimetikon Meda tas inte upp av kroppen utan verkar enbart i tarmen.

Dimetikon Meda används vid väderspänning, d v s ansamling av gaser i tarmarna.


Dimetikon som finns i Dimetikon Meda kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Dimetikon Meda

Ta inte Dimetikon Meda:

  • om du är allergisk mot dimetikon, kiseldioxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du har tarmvred, svår diarré, är förstoppad eller har svullen mage

  • om du har skada i tarmen såsom förträngning av ändtarmskanalen, bölder, hål på tarmväggen eller omedelbart efter tarmoperation

Graviditet och amning

Inga ogynnsamma effekter på foster har påvisats.


Dimetikon Meda går inte över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Dimetikon Meda har inga kända effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dimetikon Meda innehåller sorbitol samt natriumetylparahydroxibensoat och natriumpropylparahydroxibensoat

Dimetikon Meda 100 mg innehåller 8,2 mg sorbitol per kapsel.

Dimetikon Meda 200 mg innehåller 11,9 mg sorbitol per kapsel.


Detta läkemedel innehåller konserveringsmedlen natriumetylparahydroxibensoat och natriumpropylparahydroxibensoat som kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


3. Hur du tar Dimetikon Meda

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Rekommenderad dos är


1-2 kapslar à 100 mg eller 1 kapsel à 200 mg 3-4 gånger per dag.

Kapslarna bör sväljas hela.

Full effekt fås efter ett par dagars behandling.

Om du tagit för stor mängd av Dimetikon Meda

Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Överkänslighetsreaktioner (utslag, klåda, ansiktsödem, tungödem, andningssvårigheter). Illamående, väderspänning.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Dimetikon Meda ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Tom förpackning kan återvinnas via förpackningsinsamlingen. Burken sorteras som hårdplast. Blisterkartorna sorteras som mjukplast.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är Dimetikon (Antifoam M som motsvaras av dimetikon och kiseldioxid). 1 kapsel innehåller 100 mg respektive 200 mg antifoam M.

Övriga innehållsämnen: gelatin, glycerol (85 %), sorbitol.

Konserveringsmedel: natriumetylparahydroxibensoat (E 215), natriumpropylparahydroxibensoat (E 217).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Telefon: 08-630 19 00


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-09-06

Hitta direkt i texten
Av