FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Theo-Dur®

Karo Pharma

Depottablett 200 mg
(vita, ovala med skåra och gravyr THEO-DUR 200, 7x12,5 mm)

Bronkdilaterande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: R03DA04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Karo Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Theo-Dur

200 mg, 300 mg depottabletter
teofyllin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Theo-Dur är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Theo-Dur
3. Hur du använder Theo-Dur
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Theo-Dur ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Theo-Dur är och vad det används för

 

Theo-Dur innehåller den aktiva substansen teofyllin som löser krampen i luftrörens muskulatur varvid luftrören vidgas och andningssvårigheterna minskar. Theo-Dur är en speciell sorts tablett, som långsamt släpper ifrån sig det verksamma ämnet. Därför behöver man bara ta Theo-Dur 2 gånger per dygn.


Theo-Dur används vid astma och luftrörskatarr (kronisk bronkit) samt vid kramp i luftrörsmuskulaturen vid skador på lungblåsorna (emfysem).


Teofyllin ska inte användas som förstahandsval vid behandling av astma hos barn.


2. Vad du behöver veta innan du använder Theo-Dur

Använd inte Theo-Dur

 • om du är allergisk mot teofyllin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Theo-Dur om du:

 • har nedsatt leverfunktion

 • har hjärt- kärlsjukdom


Det är även viktigt att du berättar för läkaren att du använder Theo-Dur om du får en infektion, hög feber eller använder antibiotika. Du ska också kontakta läkare, om du tänker sluta röka medan du använder Theo-Dur, eftersom dosen då kan behöva ändras.

Andra läkemedel och Theo-Dur

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel samtidigt som du tar Theo-Dur. Vissa läkemedel/naturläkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Theo-Dur, t ex:

 • Cimetidin (läkemedel mot magsår)

 • Ranitidin (läkemedel mot magsår)

 • Tiklopidin (läkemedel mot bland annat blodpropp i hjärnan)

 • Mexiletin (läkemedel mot bland annat oregelbunden hjärtrytm)

 • Propafenon (läkemedel mot bland annat oregelbunden hjärtrytm)

 • Adenosin (hjälpmedel för att ställa diagnos)

 • Propranolol (läkemedel mot bland annat högt blodtryck)

 • Verapamil (läkemedel mot bland annat högt blodtryck)

 • Erytromycin (läkemedel mot bakterieinfektioner)

 • Ciprofloxacin (läkemedel mot bakterieinfektioner)

 • Norfloxacin (läkemedel mot bakterieinfektioner)

 • Rifampicin (läkemedel mot tuberkulos)

 • Isoniazid (läkemedel mot tuberkulos)

 • Aciklovir (läkemedel mot virusinfektioner)

 • Ritonavir (läkemedel mot virusinfektioner)

 • Metotrexat (läkemedel mot bland annat cancer)

 • Interferon-alfa (läkemedel som stimulerar immunförsvaret)

 • Allopurinol (läkemedel mot bland annat gikt)

 • Halotan (bedövningsmedel)

 • Ketamin (bedövningsmedel)

 • Fenobarbital (läkemedel mot bland annat epilepsi)

 • Fenytoin (läkemedel mot epilepsi)

 • Diazepam (läkemedel mot bland annat oro)

 • Fluvoxamin (läkemedel mot bland annat depressioner)

 • Rofecoxib (läkemedel mot bland annat ledförslitning)

 • Disulfiram (avvänjningsläkemedel vid alkoholmissbruk)

 • Johannesörtextrakt (ingår i vissa naturläkemedel)

 • Felodipin (läkemedel mot högt blodtryck och kärlkramp)

 • Litium (läkemedel mot bland annat manodepressivitet)

 • Glukagon (läkemedel mot mycket lågt blodsocker vid diabetes)

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.


Amning

Teofyllin passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Theo-Dur under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Theo-Dur påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Theo-Dur innehåller laktos och sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Theo-Dur

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.

Vanlig startdos hos vuxna är 300 mg 2 gånger per dygn.

Patienter med svårare hjärt-kärlsjukdom och nedsatt leverfunktion kan inledningsvis behöva en lägre dos.

Tabletterna är delbara. Hel eller delad tablett får inte tuggas eller krossas och ska sväljas med minst ½ glas vatten.

Användning för barn

Theo-Dur depottabletter ska inte användas av barn under 6 år. Det finns andra beredningsformer av teofyllin som lämpar sig bättre till barn under 6 år.

Om du har tagit för stor mängd av Theo-Dur

Om du fått i dig för stor dos läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

De vanligaste symtomen när du tagit för stor dos är ökad och oregelbunden hjärtverksamhet och krampanfall.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vid mycket höga teofyllinkoncentrationer i blodet kan ökad och oregelbunden hjärtverksamhet och krampanfall uppträda. Vid biverkningar av detta slag ska du kontakta läkare.


Vanliga (Kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare): Illamående, kräkningar, aptitlöshet, darrningar, sömnstörningar, irritabilitet, nervositet, huvudvärk. Dessa biverkningar försvinner oftast efter en tids behandling eller ändrad dos.


Mindre vanliga (Kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Nässelfeber, hudutslag.


Sällsynta (Kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Muskelkramper.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Theo-Dur ska förvaras

Theo-Dur förvaras vid högst 30 oC.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är teofyllin 200 mg respektive 300 mg.

 • Övriga innehållsämnen är laktos 62,4 mg respektive 93,8 mg, sockersfärer 70 mg respektive 105 mg, hypromellos, magnesiumstearat, glycerolmonostearat, vitt vax, cetylalkohol, myristylalkohol, cellulosaacetatftalat och dietylftalat.


Övriga innehållsämnen finns med för att ge depottabletterna rätt egenskaper och för att de ska gå att tillverka.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Depottabletter 200 mg: Vita, ovala tabletter med skåra på ena sidan och gravyr THEO-DUR 200 på den andra sidan.


Depottabletter 300 mg: Vita, stavformade tabletter med skåra på ena sidan och gravyr THEO-DUR 300 på den andra sidan.


Förpackningsstorlekar:

Plastburk med barnskyddat skruvlock, 100 depottabletter

Innehavare av godkännande för försäljning

Karo Pharma AB

Box 16184

103 24 Stockholm

Sverige


Tillverkare

allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH, Göttingen, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-12-13.

Hitta direkt i texten
Av