FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Mindiab®

Pfizer

Tablett 2,5 mg
Avregistreringsdatum: 2021-11-30 (Tillhandahålls ej) (vit, utan mittskåra, 8 mm)

Peroralt antidiabetikum

Aktiv substans:
ATC-kod: A10BB07
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Mindiab

2,5 mg och 5 mg tabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Mindiab är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Mindiab
3. Hur du använder Mindiab
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Mindiab ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Mindiab är och vad det används för

 

Mindiab används för behandling av diabetes typ 2, när kost, viktminskning och motion inte räcker till för att förbättra blodsockret.


Mindiab gör kroppens eget insulin mer effektivt.


2. Vad du behöver veta innan du använder Mindiab

Använd inte Mindiab

  • om du är allergisk mot glipizid, om du tidigare fått allergiska reaktioner vid användning av andra läkemedel inom samma grupp (sulfonureider och sulfonamider) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • vid akuta tillstånd som komplicerar diabetessjukdom, t ex tillstötande infektioner eller kallbrand.

  • vid allvarlig lever- eller njurskada eller vid undernäring.

  • vid graviditet och amning

  • vid insulinberoende diabetes, diabeteskoma eller ketoacidos (för hög halt av sura ämnen i blodet).

  • vid allvarligt nedsatt sköldkörtelfunktion.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Mindiab.


De som har nedsatt njur- och leverfunktion, minskad näringstillförsel eller åderförkalkning i hjärnan bör rådgöra med läkaren innan behandling med Mindiab påbörjas. Vid feldosering, oregelbundna måltider och minskat födointag, kan en alltför låg blodsockerhalt (insulinkänning, hypoglykemi) uppträda. Detta yttrar sig först som hunger, svettningar, matthet och huvudvärk. Känningarna försvinner i de flesta fall ganska snabbt efter tillförsel av socker. Blir dessa störningar besvärande bör man kontakta läkare. Följ läkarens anvisningar om dosering och födointag så att risken för insulinkänning minskas.

Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

Andra läkemedel och Mindiab

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa

mediciner mot högt blodtryck och hjärtsvikt (så kallade ACE-hämmare), vissa

läkemedel mot halsbränna och magsår (ranitidin, cimetidin), vissa läkemedel mot svampinfektioner (flukonazol, mikonazol, voriconazol), vissa antibakteriella läkemedel som används vid t ex urinvägsinfektion (sulfametoxazol + trimetoprim), vissa antibiotika (kinoloner), kloramfenikol, probenecid (medel mot gikt), warfarin (läkemedel som hämmar blodets förmåga att levra sig), moklobemid (antidepressivt medel) och acetylsalicylsyra (läkemedel som hämmar blodets förmåga att levra sig eller mot värk och febernedsättande). Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.

Mindiab med alkohol

Alkohol bör heller inte förtäras i samband med behandling med Mindiab,

eftersom det ökar risken för ett alltför lågt blodsocker (hypoglykemi). Regelbundet

intag av alkohol kan även försämra effekten av Mindiab.


Mindiab innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Graviditet, amning och fertilitet

Mindiab ska inte användas under graviditet och amning.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Mindiab kan man i vissa fall få ett alltför lågt blodsocker (hypoglykemi), vilket ger en nedsatt reaktionsförmåga. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Mindiab

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Tabletterna bör tas en halvtimme före måltid.


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om du använt för stor mängd av Mindiab 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Mindiab

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående och diarré.

Påverkan på leverfunktionen. Magsmärta. Lågt blodsocker (insulinkänning, hypoglykemi).


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Yrsel och skakningar (tremor). Kräkningar. Gulsot.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Minskat antal blodplättar (trombocytopeni) och andra blodbildsförändringar bl a agranulocytos. Låga natriumvärden i blodet. Förvirringstillstånd, huvudvärk, nedsatt syn. Förstoppning. Leverinflammation. Utslag, nässelfeber, klåda, ljuskänslighet.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Mindiab ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på ytterförpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är glipizid 2,5 mg respektive 5 mg

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 155,5 mg respektive 153 mg, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, stearinsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Mindiab finns i följande förpackningsstorlekar:


Tabletter 2,5 mg: blisterförpackningar med 49 tabletter och 100 tabletter samt plastburk med 250 tabletter.


Tabletter 5 mg: blisterförpackningar med 49 tabletter och 100 tabletter samt plastburk med barnskyddande lock 250 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08 – 550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-02-13

Hitta direkt i texten
Av