FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Inolaxol®

Viatris

Granulat i dospåse
(plommonsmak)

Sockerfritt bulkmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: A06AC03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Viatris omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av Inolaxol® Granulat i dospåse är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Dospåse 50 styck (vnr 033019)
Inte utbytbart.
Alternativ förpackning.
Alternativt läkemedel inom samma ATC-grupp.
Ytterligare information:
Kontakta läkare för råd om alternativ vid behandling av diarré i samband med colon irritabile (IBS).
Startdatum: 2022-11-17
Prognos för slutdatum: 2024-10-01
Dospåse 100 styck (vnr 531456)
Inte utbytbart.
Alternativ förpackning.
Alternativt läkemedel inom samma ATC-grupp.
Ytterligare information:
Delleveranser kommer under restperioden, men dessa kommer inte att täcka hela behovet. Kontakta läkare för råd om alternativ vid behandling av diarré i samband med colon irritabile (IBS).
Startdatum: 2022-11-17
Prognos för slutdatum: 2024-10-01
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Inolaxol

Granulat, dospåse
sterkuliagummi

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Inolaxol är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Inolaxol
3. Hur du använder Inolaxol
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Inolaxol ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Inolaxol är och vad det används för

Inolaxol är ett gluten- och sockerfritt volymökande medel (bulkmedel) som normaliserar tarmfunktionen vid såväl hård som lös avföring. Inolaxol innehåller växtfibrer som sväller i vätska och ökar tarminnehållets volym. Härigenom stimuleras tarmens rörelser på samma sätt som av fiberrik kost. Det ökade vätskeinnehållet ger också en mjukare avföringskonsistens.


Inolaxol används för behandling av:

 • förstoppning

 • förstoppning i samband med sprickor i analöppningen och hemorrojder

 • förstoppning eller diarré i samband med "känslig" tjocktarm (colon irritabile, IBS)

Inolaxol används också för att få mjuk avföring efter operation.


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar. Vid långvarig förstoppning eller andra mag-tarmbesvär, samt vid återkommande besvär bör läkare kontaktas.


2. Vad du behöver veta innan du använder Inolaxol

Använd inte Inolaxol

 • om du är allergisk mot sterkuliagummi eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har sväljningssvårigheter

 • om du har passagehinder (förträngning) i mag-tarmkanalen till exempel vid ansamling av hård avföring i tarmen, så kallat fekalom

 • om du lider av förslappad tarm

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Inolaxol:

 • om du har känd gummiallergi

 • om du har eller har haft sväljningssvårigheter

 • om du lider av tarmsjukdomen Ulcerös kolit

Tänk på att:

 • inte ta Inolaxol omedelbart före vila eller sänggående

 • dricka ordentligt då du behandlas med Inolaxol

 • inte ta Inolaxol mer än 4 dagar i sträck om du inte haft någon tarmtömning

Inolaxol med mat och dryck

Observera att Inolaxol aldrig skall tas torrt. Oavsett hur Inolaxol tas skall alltid vätska motsvarande ett glas vatten, juice eller dylikt intas samtidigt.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Även om det är oklart om sterkuliagummi absorberas, bör gravida kvinnor iaktta försiktighet vid användning av Inolaxol.

Inolaxol kan användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har genomförts. Baserat på preparatets egenskaper förväntas ingen påverkan av förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3. Hur du använder Inolaxol

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos för vuxna är 1 dospåse 1-3 gånger dagligen.


Användning för barn

Till barn enligt läkares ordination.


Bruksanvisning

Inolaxol kan tas utblandat i vätskerik föda som filmjölk, välling eller soppa. Inolaxol kan också tas med vätska. Observera att kornen ej skall tuggas och att de inte löser sig i vätska.


Gör på något av följande sätt:

1. Häll Inolaxol i kanten på tallriken med filmjölk, yoghurt, soppa eller välling. Ta dosen med de 3-4 första skedarna. Drick ett extra glas vatten eller annan dryck till måltiden.

2. Häll 15-30 ml (1-2 msk) kall vätska i ett dricksglas. Häll i Inolaxoldosen, rör om och drick ur. Drick sedan 1 glas vätska till.


Observera att Inolaxol aldrig skall tas torrt. Oavsett hur Inolaxol tas skall alltid vätska

motsvarande ett glas vatten, juice eller dylikt intas samtidigt.


Inolaxol är ej något laxermedel i vanlig mening utan ett tarmreglerande medel. Det kan därför krävas upp till några dagars regelbunden användning (ibland längre tid) innan full effekt erhålls. Den som använder laxermedel av annan typ kan efter 1 till 2 veckors samtidig Inolaxolanvändning stegvis minska dosen av dessa.

Om du har glömt att ta Inolaxol

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har tagit för stor mängd av Inolaxol

Överdosering av Inolaxol kan leda till stopp i magtarmkanalen. Symtom på stopp i magtarmkanalen är krampartad, återkommande buksmärta och i tidiga stadier även höga ljud från tarmarna. Ljuden avtar i senare stadier då tarmarnas rörelser minskar. Vid svåra eller ihållande besvär bör du konsultera läkare.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Inolaxol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • Överkänslighetsreaktioner

 • Mild magsvullnad, stopp i matstrupen*

* Inolaxol kan fastna i matstrupen om läkemedlet tas i för stor dos eller tillsammans med för lite vätska.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Inolaxol ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen och dospåsen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är sterkuliagummi. 1 dospåse innehåller 5 g granulat vilket motsvarar 4 g sterkuliagummi.

 • Övriga innehållsämnen är talk, tungt kaolin, sackarin (sötningsmedel), manillagummi, järnoxid (färgämne E 172), smakämne plommon.

Inolaxol har en naturlig lukt av ättika som ej påverkar preparatets kvalitet eller egenskaper.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Granulat i dospåsar, 50 st, 100 st och 200 st.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Viatris AB

Box 23033

104 35 Stockholm


Tillverkare

Recipharm Höganäs AB, Sporthallsvägen 6, 263 35 Höganäs


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-12-27

Hitta direkt i texten
Av