FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lomudal®

STADA Nordic

Ögondroppar, lösning 20 mg/ml
(klar, färglös eller svagt gul)

Avsvällande medel och antiallergika

Aktiv substans:
ATC-kod: S01GX01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från STADA Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Lomudal

20 mg/ml Ögondroppar, lösning
Natriumkromoglikat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning
3. Hur du använder Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning är och vad det används för

 

Lomudal ögondroppar innehåller den aktiva substansen natriumkromoglikat och används för behandling av allergiska ögonbesvär, exempelvis ögonbesvär vid pollenallergi.


Vanliga symtom vid allergiska ögonbesvär är rodnad, klåda, sveda, och ökat tårflöde. Oftast är båda ögonen irriterade.


Lomudal ögondroppar kan användas både för behandling av barn och vuxna.


Lomudal ögondroppar motverkar den allergiska inflammationen genom att förhindra att inflammationsframkallande ämnen ex histamin frisätts i ögat.


Lomudal ögondroppar kan tas förebyggande men även då besvären redan börjat.


2. Vad du behöver veta innan du använder Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning

Använd inte Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning:

 • om du är allergisk mot natriumkromoglikat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Mjuka kontaktlinser bör inte användas vid behandling med Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning i droppflaska eftersom konserveringsmedlet kan missfärga mjuka kontaktlinser.


Om du bara har besvär i ett öga bör du kontakta läkare innan du påbörjar behandlingen eftersom allergiska besvär oftast orsakar irritation i båda ögonen.

Andra läkemedel och Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Användning av Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning kan orsaka en lokal irritation i ögonen. Detta kan påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Lomudal ögondroppar innehåller bensalkoniumklorid

Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning i droppflaska innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid som kan orsaka irritation i ögonen och missfärga mjuka kontaktlinser. Mjuka kontaktlinser bör inte användas vid behandling med Lomudal ögondroppar i droppflaska.

Lomudal innehåller bensalkoniumklorid


3. Hur du använder Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:
Vuxna och barn: 1-2 droppar i vardera ögat 4 gånger dagligen.


Läkare kan anpassa dosen för dig.


För att få bäst effekt ska Lomudal ögondroppar användas regelbundet varje dag du utsätts för det du är allergisk mot, även när du inte har besvär.
Kontakta läkare om du inte får effekt av läkemedlet inom några dagar.


Bruksanvisning

När du öppnar flaskan första gången måste du bryta säkerhetsförseglingen. Öppna flaskan genom att trycka ner locket och vrid det moturs. Stäng locket noga efter användning.


Så här används Lomudal ögondroppar:

 1. Luta huvudet bakåt. Dra ner det nedre ögonlocket och droppa en eller två droppar mellan ögat och ögonlocket. Undvik att flasköppningen kommer i kontakt med ögat eller ögonfransarna.

 2. Blinka några gånger så att ögondropparna fördelas över hela ögat.

 3. Gör på samma sätt i andra ögat.

Om du har använt för stor mängd av Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning

Om du tagit för stor dos eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken och rådgivning.

Om du har glömt att ta Lomudal ögondroppar

Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter): Övergående sveda i ögat (då dropparna droppas i ögat).

Andra symtom på lokal irritation kan förekomma i sällsynta fall.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Lomudal ögondroppar är ljuskänsliga och skall förvaras i ytterkartongen. Förvaras vid högst 25 °C. Öppnad flaska ska förbrukas inom 4 veckor.


Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter ”Utg. dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är natriumkromoglikat 20 mg

 • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är bensalkoniumklorid (konserveringsmedel), dinatriumedetat och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lomudal ögondroppar tillhandahålls i en droppflaska av plast innehållande 5 ml eller

13,5 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning

Opella Healthcare France SAS

82 Avenue Raspail, 94250

Gentilly, Frankrike


Lokal företrädare

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

DanmarkDenna bipacksedel ändrades senast 2022-01-03

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se

Hitta direkt i texten
Av