FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pevaryl®

Trimb Healthcare

Puder 1 %
(vitt puder, lätt parfymerat)

Antimykotikum med brett spektrum för dermatologiskt bruk

Aktiv substans:
ATC-kod: D01AC03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Trimb Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Pevaryl 1 % kräm, Pevaryl 1 % puder


ekonazolnitrat

1. Vad Pevaryl är och vad det används för

 

Pevaryl används vid behandling av fotsvamp.


Pevaryl kan också ordineras av hälso- och sjukvårdspersonal för annat användningsområde och med annan dosering, följ alltid deras ordination och anvisningar. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.


2. Vad du behöver veta innan du använder Pevaryl

Använd inte Pevaryl

Om du är allergisk mot ekonazolnitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Pevaryl ska bara användas på huden, inte i ögon eller mun. När du applicerat krämen ska du undvika att krämen kommer i kontakt med ögonen, tvätta därför händerna efter varje behandling. Om du har ordinerats behandling avsedd för dina händer, ska du dock inte tvätta händerna efter behandlingen.


Pevaryl puder innehåller talk som kan irritera luftvägarna. Undvik därför inandning av pudret, särskilt hos spädbarn och barn.

Andra läkemedel och Pevaryl

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Behandlingseffekten kan påverkas om Pevaryl används samtidigt med vissa andra läkemedel.

Du bör därför inte använda Pevaryl samtidigt med följande läkemedel utan att först rådfråga läkare eller apotekspersonal:

  • blodförtunnande läkemedel (warfarin, acenokumarol).

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Graviditet

Pevaryl ska endast användas under första trimestern av graviditeten efter läkares inrådan. Pevaryl kan användas under andra och tredje trimestern om den potentiella nyttan för modern uppväger de möjliga riskerna för fostret.


Amning

Okänt om Pevaryl går över i modersmjölk. Rådgör med din läkare innan du använder Pevaryl under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Pevaryl har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.

Pevaryl kräm innehåller bensoesyra och butylhydroxyanisol

Detta läkemedel innehåller 2 mg/g bensoesyra. Bensoesyra kan orsaka lokal irritation. Bensoesyra kan öka risken för gulsot (gulaktig hud och ögon) hos nyfödda (upp till 4 veckors ålder).

Detta läkemedel innehåller butylhydroxianisol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.


Pevaryl puder innehåller doftämnen

Detta läkemedel innehåller doftämnen med alfa-isometyl-jonon, bensylalkohol, bensylbensoat, bensylsalicylat, kanelaldehyd, kanelalkohol, citral, citronellol, kumarin, limonen, eugenol, farnesol, geraniol, hexylkanelaldehyd, hydroxycitronellal, isoeugenol, 2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd och linalol. Dessa doftämnen kan orsaka allergiska reaktioner.3. Hur du använder Pevaryl

Använd alltid Pevaryl exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Vid behandling av fotsvamp

Före behandlingen ska fötterna tvättas och torkas noggrant. Använd luftiga strumpor och skor.


Kräm masseras försiktigt in på det infekterade hudområdet morgon och kväll.


Puder pudras på det infekterade hudområdet morgon och kväll. Pudra även inuti både strumpor och skor.

Puder är även lämpligt att använda som ett komplement till Pevaryl kräm. Man bör pudra inuti både strumpor och skor. Puder kan också användas för att förebygga fotsvamp om besvären återkommer ofta.


Behandlingen bör pågå ytterligare 2 veckor sedan symtomen försvunnit.

Barn under 10 år ska ej behandlas utan läkarordination.

Om du ordinerats att behandla händerna rekommenderas behandling efter varje handtvätt.


Pevaryl färgar inte kläder och hud och kan avtvättas med tvål och vatten.

Om du använt för stor mängd Pevaryl

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (telefon 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du fått Pevaryl i ögonen ska du tvätta med rent vatten eller saltlösning och uppsöka läkare om symtomen inte går över.

Om du har glömt att använda Pevaryl

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Pevaryl orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): klåda, sveda, smärta


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): hudrodnad, obehag och svullnad


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): överkänslighet, kontakteksem, utslag, blåsor, hudavflagning


Sluta att använda Pevaryl och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):


  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter


Om du får några biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Pevaryl ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Pevaryl kräm ska förvaras vid högst 25 °C.

Pevaryl puder har inga särskilda förvaringsanvisningar.


Tillslut tuben väl.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Pevaryl 1 % kräm:

  • Den aktiva substansen är ekonazolnitrat.

  • Övriga innehållsämnen är bensoesyra (E 210), butylhydroxianisol, Pegoxol-7-stearat, oleoylmakrogolglycerid, flytande paraffin, renat vatten.


Pevaryl 1 % puder:

  • Den aktiva substansen är ekonazolnitrat

  • Övriga innehållsämnen är zinkoxid, kiseldioxid, talk, parfym med blomdoft (innehåller alfa-isometyl-jonon, bensylalkohol, bensylbensoat, bensylsalicylat, kanelaldehyd, kanelalkohol, citral, citronellol, kumarin, limonen, eugenol, farnesol, geraniol, hexylkanelaldehyd, hydroxycitronellal, isoeugenol, 2-(4-tert-butylbensyl) propionaldehyd och linalol).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pevaryl 1 % kräm är vit med svag lukt och tillhandahålls i en aluminiumtub innehållande 30 g, 70 g respektive 78 g. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Pevaryl 1 % puder är vitt och lätt parfymerat. Det tillhandahålls i en plastburk innehållande 30 g.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Trimb Healthcare AB

Box 16184

103 24 Stockholm

Tel: 08-12135200


Tillverkare

Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A.

Estrada Consiglieri Pedroso 69 B, Queluz de Baixo, 2730–055 Barcarena, Portugal.


Denna bipacksedel ändrades senast 2023-06-02

Hitta direkt i texten
Av