Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Locoid®

ReceptstatusFörmånsstatus
LEO Pharma

Salva 0,1 %
(transparent)

Medelstark glukokortikoid (Grupp II)

Aktiv substans:
ATC-kod: D07AB02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Locoid®

0,1% kräm, salva och kutan lösning

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.


I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Locoid är och vad det används för
2. Innan du använder Locoid
3. Hur du använder Locoid
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Locoid
6. Övriga upplysningar

Locoid 0,1% kräm, Locoid 0,1% salva och Locoid 0,1% kutan lösning

Det aktiva innehållsämnet är hydrokortisonbutyrat 1 mg/g.


Övriga innehållsämnen i

  • Locoid kräm är cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, flytande paraffin, vitt vaselin, vattenfri citronsyra, vattenfri natriumcitrat, propylparahydroxibensoat E 216, butylparahydroxibensoat och renat vatten.

  • Locoid salva är polyetylen och flytande paraffin.

  • Locoid kutan lösning är glycerol, povidon, vattenfri citronsyra, vattenfri natriumcitrat, isopropylalkohol och renat vatten.

Innehavare av godkännande för försäljning

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Danmark


1. Vad Locoid är och vad det används för

Vad används Locoid® för?

Locoid är ett medelstarkt kortisonpreparat (glukokortikoid), som motverkar inflammation och har en klådstillande effekt.


Preparatet används för behandling av akuta och kroniska eksem och psoriasis. Locoid kutan lösning används också vid inflammation i hörselgången (extern otit).


2. Innan du använder Locoid

Använd inte Locoid®

  • om du är överkänslig (allergisk) mot hydrokortisonbutyrat eller något av övriga innehållsämnen i Locoid

  • vid acne rosacea (en hudsjukdom som ger rodnad, knottror och varblåsor i ansiktet)

  • vid utslag kring munnen (peroral dermatit)

  • vid hudinfektion som inte behandlas samtidigt

  • Locoid kutan lösning skall inte användas om det gått hål på trumhinnan.


Var särskilt försiktig med Locoid®:

Undvik att få Locoid i ögonen. Täckförband bör undvikas vid infekterade eksem. Känsliga hudområden, t ex armhålor, ljumskar och runt ögonen bör endast behandlas kortvarigt.

Locoid kan dölja, utlösa eller förvärra en hudinfektion.


Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Rådfråga din läkare innan du använder något läkemedel under graviditet.


Amning

Okänt om Locoid går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning av något läkemedel


Körförmåga och användning av maskiner:

Inga effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner har observerats3. Hur du använder Locoid

Administrering

Använd alltid Locoid enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker. Vanligt är att Locoid påstrykes tunt 1-2 gånger dagligen. Vid inflammation i hörselgången droppas Locoid kutan lösning i örat enligt läkarens föreskrift.


Användning av olika läkemedelsformer

Locoid kräm: vätskande hudsjukdomar

Locoid salva: torra, fjällande hudsjukdomar

Locoid kutan lösning: hudsjukdomar i hårbevuxna regioner


Om du upplever att effekten av Locoid är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller farmaceut.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Locoid ha biverkningar.


Vid behandling av stora ytor under lång tid eller vid behandling med täckförband ökar risken för biverkningar. Risken att läkemedlet påverkar andra delar av kroppen ökar också.


Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 1000 användare): Infektioner i huden, knottror, rodnad och varblåsor i ansiktet, allergiska reaktioner.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Påverkan på binjurebarken (kan yttra sig som t.ex. trötthet, yrsel och illamående), hudförtunning, utvidgning av små blodkärl i huden, vita strimmor i huden, akne, rebound-effekt (sjukdomssymtomen förvärras när behandlingen avslutas), bristningar i ytliga blodkärl, pigmentförändringar, ökad behåring, hudinflammationer och eksem.


Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller farmaceut.

5. Förvaring av Locoid

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Locoid kräm skall förvaras i skydd mot kyla och får ej frysas.


Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

Locoid kräm och salva: Öppnad tub ska användas inom 6 månader.

Locoid kutan lösning: Öppnad flaska ska användas inom 8 veckor.

Det kan vara bra att anteckna datumet när tuben/flaskan öppnas på kartongen.


Av miljö-och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

6. Övriga upplysningar


Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.


LEO Pharma AB

Box 404

201 24 Malmö

Tel: 040-352200

E-post: info.se@leo-pharma.com


Särskild information vid behandling av sällskapsdjur:

Locoid kräm, salva och kutan lösning är också godkänt för behandling av sällskapsdjur. För generell information om preparatets användning samt för de olika beredningsformerna hänvisas till ovanstående information för human förbrukning.


Locoid ska inte användas om djuret lider av Cushing’s sjukdom. I de fall då djuret kan slicka i sig preparatet måste risken för biverkningar i form av effekt på binjurarna beaktas.

Undvik att Locoid kommer i ögonen.


Om du observerar biverkningar, tala om det för din veterinär.


Denna bipacksedel godkändes senast den 2017-04-30

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av