FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Kinin RPH Pharma

Astimex Pharma

Filmdragerad tablett 100 mg
(Vit, rund, diameter ca 8 mm)

Malariamedel

Aktiv substans:
ATC-kod: P01BC01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Astimex Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Kinin RPH Pharma

100 mg filmdragerade tabletter, 250 mg filmdragerade tabletter
kininhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Kinin RPH Pharma är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Kinin RPH Pharma
3. Hur du använder Kinin RPH Pharma
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kinin RPH Pharma ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Kinin RPH Pharma är och vad det används för

 

Kinin RPH Pharma verkar muskelavslappnande, vilket minskar ofrivilliga muskelryckningar och kramper.


Kinin RPH Pharma används vid muskelsjukdomarna myotonia congenita och myotonia atrophica. Kinin RPH Pharma är även ett behandlingsalternativ vid svår akut malaria.


2. Vad du behöver veta innan du använder Kinin RPH Pharma

Använd inte Kinin RPH Pharma

 • om du är allergisk mot kininhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har svårartad muskelsvaghet (myasthenia gravis).

 • om du har synnervsinflammation.

 • om du äter hjärtmedicin som innehåller kinidin.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Kinin RPH Pharma.

 • om du upptäcker små blödningar i hud och slemhinnor. Sluta då omedelbart med medicineringen och kontakta din läkare.

 • eftersom Kinin RPH Pharma i sällsynta fall kan påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

 • om är född med eller har något tillstånd som orsakar en onormal hjärtrytm.

Andra läkemedel och Kinin RPH Pharma

Effekten av Kinin RPH Pharma kan påverkas av eller påverka andra läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du använder något av följande läkemedel:

 • ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol (medel mot svampinfektioner).

 • erytromycin, klaritromycin, telitromycin (antibiotika av makrolidtyp).

 • HIV-proteashämmare (medel mot HIV-infektion).

 • rifampicin (medel mot tuberkulos).

 • fenytoin, karbamazepin (medel mot epilepsi).

 • efavirenz, nevirapine (medel mot HIV-infektion).

 • Johannesört (naturläkemedel mot nedstämdhet).

 • digoxin (hjärtläkemedel).

 • doxycyklin, oxitetracyklin, tetracyklin, lymecyklin (antibiotika av tetracyklin-typ).

 • läkemedel som är kända för att orsaka störningar i hjärtrytmen.

 • barbiturater eller karbamazepin (läkemedel för behandling av epilepsi).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Det finns risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Kinin RPH Pharma under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare.


Amning

Kinin går över i bröstmjölk men påverkan på det ammande barnet är osannolik.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Kinin RPH Pharma innehåller sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Kinin RPH Pharma

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av din läkare, som avpassar den individuellt för dig.


Vanlig dos vid myotoni är mellan 3 och 6 tabletter à 100 mg, eller 2 tabletter à 250 mg, 2-3 gånger dagligen.

Om du använt för stor mängd av Kinin RPH Pharma

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Överkänslighetsreaktioner, så kallad cinkonism, som kan yttra sig som öronsusning, övergående hörselnedsättning, huvudvärk, synrubbningar och illamående. Påverkan på mag-tarmkanalen i form av kräkningar, buksmärtor och diarré kan förekomma. Andningsbesvär. Oro och förvirringstillstånd.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Feber och hudutslag. Blodpåverkan (agranulocytos, se Att tänka på innan och när läkemedlet används). Njurskada. Påverkan på hjärtrytmen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Kinin RPH Pharma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat.:. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Burken och locket sorteras som hård plastförpackning. Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är kininhydroklorid 100 mg respektive 250 mg per tablett.

 • Övriga innehållsämnen är potatisstärkelse, titandioxid (färgämne E171), talk, mikrokristallin cellulosa, gelatin, sackaros, hypromellos, magnesiumstearat, propylenglykos, paraffin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerad tablett 100 mg: vit, rund, diameter 8 mm, 100 st i plastburk.

Filmdragerad tablett 250 mg: vit, rund, diameter 10 mm, 100 st i plastburk.

Innehavare av godkännande för försäljning

RPH Pharmaceuticals AB

Box 603

101 32 Stockholm


Tillverkare

Recipharm Stockholm AB

Lagervägen 7

136 50 Jordbro


Lokal företrädare

Astimex Pharma AB

Isafjordsgatan 36

164 40 Kista

Tel. 08-5151 1535

info@astimex.se


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-12-01

Hitta direkt i texten
Av