FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Canesten®

Bayer

Kräm 10 mg/g
(vit ogenomskinlig)

Antimykotikum med brett spektrum

Aktiv substans:
ATC-kod: D01AC01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bayer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Canesten

10 mg/g kräm
klotrimazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information, se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 4 veckor.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Canesten  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Canesten
3. Hur du använder Canesten
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Canesten  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Canesten  är och vad det används för

 

Klotrimazol är ett svampdödande medel som har effekt mot olika typer av mikroorganismer, som t ex dermatofyter (svamp i huden), jästsvampar och mögelsvampar.


Canesten 10 mg/g kräm används för behandling av fotsvamp.


Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 4 veckor.


2. Vad du behöver veta innan du använder Canesten

Använd inte Canesten

  • om du är allergisk (överkänslig) mot klotrimazol eller mot något av övriga innehållsämnen i Canesten (anges i avsnitt 6).

Var särskilt försiktig med Canesten

Behandling ska inte påbörjas utan att kontakta läkare om du är mellan 12 – 15 år, för att utesluta andra sjukdomar. Canesten ska inte användas av barn under 12 år.

När du applicerat krämen ska du undvika att krämen kommer i kontakt med ögonen. Tvätta därför händerna efter varje behandling.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


Graviditet: Canesten kan användas under graviditet men endast enligt läkares eller barnmorskas ordination. Det finns begränsad mängd data från behandling av klotrimazol hos gravida. Djurstudier har dock inte visat på några skadliga effekter för avkomman.


Amning: Canesten kan användas under amning. Vid användning på bröstvårtor ska brösten tvättas innan amning.


Fertilitet: Det har inte gjorts några studier där fertiliteten har undersökts. Djurstudier har dock inte visat några effekter av läkemedlet på fertilitet.

Körförmåga och användning av maskiner

Läkemedlet påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Canesten innehåller cetostearylalkohol och bensylalkohol

Canesten kräm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem). Canesten kräm innehåller också 20 mg bensylakohol per gram. Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner och mild lokal irritation.


3. Hur du använder Canesten

Använd alltid Canesten exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hudinfektioner (fotsvamp): Stryk på Canesten 10 mg/g kräm tunt på det infekterade hudområdet 2 till 3 gånger dagligen under 2 ‑ 4 veckor, fortsätt med behandlingen hela denna tid även om symtomen försvunnit.

Vid behandling av fötter är det viktigt att tvätta och torka noggrant mellan tårna innan krämen appliceras.


Cirka ½ cm av krämen är lagom för behandling av ett område som motsvarar en handflata.

Om du använt för stor mängd av Canesten  

Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Canesten orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att använda Canesten och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem): svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter.


Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)
Hudreaktioner som klåda, utslag, brännande känsla/sveda, irritation eller obehag/smärta.


Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)
Allergiska reaktioner som svimning, lågt blodtryck, andnöd eller utslag.


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

Vätskeansamling (ödem), hudrodnad (erytem), blåsor på huden, fjällande hud, allvarliga hudreaktioner (angioödem), allvarlig allergisk reation, kontakteksem, domningar, reaktion vid appliceringsstället.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Canesten  ska förvaras

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

10 mg/g kräm:

  • Den aktiva substansen är klotrimazol. 1 g kräm innehåller 10 mg klotrimazol.

  • Övriga innehållsämnen är sorbitanstearat, polysorbat, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, oktyldodekanol, bensylalkohol, vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende
Canesten 10 mg/g kräm: vit ogenomskinlig kräm.


Förpackningsstorlekar
Canesten 10 mg/g kräm: 20 g i aluminiumtub.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavaren av godkännandet för försäljning:
Bayer AB
Box 606
169 26 Solna
Tel: 08-580 223 00


Tillverkare:
Kern Pharma SL
E-08228 Terrassa (Barcelona)


eller


GP Grenzach Produktions GmbH

Emil Barell-Strasse 7

79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-10-25

Hitta direkt i texten
Av