Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Panodil® Brus

Perrigo

Brustablett 500 mg
(vita med skåra)

Analgetikum, antipyretikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N02BE01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Perrigo omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Panodil® Brus (Brustablett 500 mg) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Inga utbytbara läkemedel. Alternativt läkemedel med samma aktiva substans: paracetamol [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2020-07-20
Prognos för slutdatum: 2020-09-08
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Panodil Brus

500 mg brustabletter
paracetamol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig..

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

-Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

- Använd inte Panodil Brus till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Panodil Brus är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Panodil Brus
3. Hur du använder Panodil Brus
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Panodil Brus ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Panodil Brus är och vad det används för

 

Panodil Brus innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.


Panodil Brus används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.


Panodil Brus kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.


Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Använd inte Panodil Brus till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat


2. Vad du behöver veta innan du använder Panodil Brus

Använd inte Panodil Brus

 • om du är allergisk mot paracetamol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Panodil Brus:

 • försiktighet vid hjärt- eller njurinsufficiens eller leversjukdom

 • om du har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra


Kontakta läkare innan Panodil Brus används om:

 • barnet är svårt medtaget eller har magsmärtor, nackstelhet eller ryggvärk.

 • barnet har svåra besvär från öron, svalg eller luftrör.


Om barnet har feber kontakta läkare om:

 • barnet inte druckit någon vätska eller förlorat stor mängd vätska till följd av ihållande kräkningar eller diarréer.

 • behandlingen inte gett någon effekt på smärtan eller febern efter första dygnet.

 • nya symtom uppträder eller magsmärtor/magbesvär förvärras eller varar länge.

Använd inte Panodil Brus utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Panodil Brus tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Panodil Brus. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Panodil Brus utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


Ta aldrig mer Panodil Brus än vad som står under doseringsanvisningen eller vad din läkare har ordinerat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.


Rådgör med läkare om du har nedsatt hjärt- eller njurfunktion, leversjukdom eller högt blodtryck.


Rådgör med läkare innan du använder Panodil Brus om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

Andra läkemedel och Panodil Brus

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, (traditionella) växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


Panodil Brus kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel/naturläkemedel:

• metoklopramid (medel mot illamående och kräkningar).

warfarin (blodförtunnande medel). Kontakta behandlande läkare om du tar mer än 2 brustabletter Panodil Brus (à 500 mg) per dygn 5 dagar i följd. Risk finns att effekten av warfarin påverkas.

• probenecid (medel mot gikt).

• vissa medel mot epilepsi: fenytoin, fenobarbital, karbamazepin

• rifampicin (medel mot tuberkulos).

• kolestyramin (medel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.

• kloramfenikol för injektion (medel vid bakterieinfektioner). (Däremot kan kloramfenikol mot infektioner i ögat och Panodil Brus användas samtidigt.)

• johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel).


Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerear att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Om så är nödvändigt kan Panodil Brus användas under graviditet. Du ska dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda läkemedlet under kortast möjliga tid. Kontakta läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.


Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Panodil Brus under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Panodil Brus påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Panodil Brus innehåller hjälpämnen

Panodil Brus innehåller:

Natrium, 427 mg per brustablett. Detta motsvarar 21% av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost och personer med högt blodtryck.

• Sorbitol (E 420), 50 mg per brustablett. Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.


3. Hur du använder Panodil Brus

Observera! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.


Använd alltid Panodil Brus enligt läkares anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:


Vuxna och barn över 40 kg (över 12 år): 1-2 brustabletter var 4-6 timme, högst 8 brustabletter per dygn.

Panodil Brus ska ej användas för långvarigt bruk annat än på läkares ordination. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.


Barn

Till barn ska dosen ges utifrån barnets vikt (åldersangivelsen är ungefärlig):


Barn 15-25 kg ( 3-7 år): ½ brustablett var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn, högst 2 brustabletter per dygn..

Barn 25-40 kg ( 7-12 år): ½ -1 brustablett var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn, högst 4 brustabletter per dygn.


Använd inte Panodil Brus till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat.

Brustabletten kan delas i två lika stora doser.


Brustabletten löses i ett glas vatten. Panodil Brus ger vid upplösning i vatten en klar lösning med neutral smak.

Om du använt för stor mängd av Panodil Brus 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Det finns risk för leverskada även om du mår bra.


För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt (bäst inom 10-12 timmar efter intaget).


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Panodil Brus orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000 användare):

 • Angioödem: Sluta att ta Panodil och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

 • Allergiska reaktioner som hudutslag och nässelfeber. Om du får allergiska reaktioner bör du sluta ta Panodil Brus. Kontakta snarast läkare.

 • Leverpåverkan


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):

 • Blödning från hud och slemhinnor och blåmärken, allmän slöhet, tendens till inflammation (infektioner) särskilt halsont och feber på grund av förändringar i blodet (minskat antal vita blodkroppar och blodplättar). Kontakta snarast läkare.

 • Allvarliga andningssvårigheter med flämtande andning. Kontakta snarast läkare. Ring ev. 112.

 • Njurbiverkningar.

 • Blekhet, trötthet och gulsot på grund av allvarlig blodbrist. Kontakta snarast läkare.

 • Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats. Kontakta snarast läkare.

 • Anafylaksi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall. Kontakta snarast läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Panodil Brus ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i originalförpackningen.


Använd inte Panodil Brus om påsen inte var hel vid inköpet. Kontakta i sådana fall apoteket.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är paracetamol, 500 mg

 • Övriga innehållsämnen är natriumvätekarbonat, sorbitol, sackarinnatrium, natriumlaurilsulfat, vattenfri citronsyra, vattenfritt natriumkarbonat, povidon, dimetikon.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita tabletter med skåra, diameter 25 mm. Brustabletten kan delas i två lika stora doser.


Stripsförpackning: 20 st brustabletter

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Perrigo Sverige AB

Box 7009

164 07 Kista


Tillverkare:

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knockbrack Dungarvan, Irland

Famar, S.A., Aten, Grekland.


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-08-15

Hitta direkt i texten
Av