FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Burinex®

Karo Healthcare

Tablett 1 mg
(vit, rund 7,9×7,9 mm med delskåra, märkt 133)

Loop-diuretikum

Aktiv substans:
ATC-kod: C03CA02
Läkemedel från Karo Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Burinex

1 mg tabletter
Bumetanid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Burinex  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Burinex
3. Hur du använder Burinex
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Burinex  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Burinex  är och vad det används för

 

Burinex är ett vätskedrivande medel (diuretikum) som påskyndar utsöndringen av urin. Burinex används hos vuxna  för behandling av vätskeansamling i kroppen (ödem), som kan förekomma i samband med hjärtsvikt, levercirrhos eller njursjukdom.


Bumetanid som finns i Burinex kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Burinex

Använd inte Burinex

 • om du är allergisk mot bumetanid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • vid allvarlig leverpåverkan (leverencefalopati)

 • om du har njursvikt med liten eller ingen urinutsöndring

 • vid tillstånd av förändrad vätske- och saltbalans i kroppen.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Burinex.

 • Vid kraftigt nedsatt leverfunktion, lågt blodtryck eller hypomagnesemi (låg magnesiumhalt i blodet). Regelbunden kontroll av blodkoncentrationen av vissa elektrolyter kommer att göras eftersom Burinex kan förändra vätske- och saltbalansen i kroppen.

 • Om du har förträngning av urinvägarna.

 • Om du har kraftigt nedsatt njurfunktion eller förhöjda nivåer av urea eller kreatinin i blodet.

 • Om du har diabetes ska urin och blodglukos regelbundet kontrolleras.

 • Om du är överkänslig för sulfonamider kan det eventuellt finnas risk för att du även är överkänslig för Burinex.

Barn

Burinex rekommenderas inte till barn på grund av otillräcklig information som säkerhet, effekt och dosering.

Andra läkemedel och Burinex

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel.

Försiktighet ska iakttas vid samtidig användning av Burinex och

 • vissa typer av hjärtmedicin (digitalisglykosider)

 • läkemedel mot hjärtrytmrubbningar (antiarytmika)

 • vissa läkemedel som ges vid manodepressiv sjukdom (litium)

 • vissa smärtstillande läkemedel (NSAID)

 • andra vätskedrivande läkemedel (diuretika)

 • vissa läkemedel mot högt blodtryck

 • vissa läkemedel som kan orsaka sänkning av blodtrycket (t.ex. tricykliska antidepressiva medel)

 • ämnen som minskar kaliumvärdet i blodet

 • vissa läkemedel mot gikt (probenecid)

 • vissa antibiotika (aminoglykosider, cefalosporiner).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Bumetanid ska inte användas under graviditet om inte läkaren säger att det är absolut nödvändigt. Det bör endast användas av gravida vid hjärtsvikt då fördelarna med behandlingen uppväger riskerna för fostret.


Amning

Burinex ska inte användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel kan uppträda och hänsyn ska tas till detta vid bilkörning eller användande av maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbetearbeten som kräver skärpt vaksamhetuppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Burinex innehåller laktos

Tabletterna innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Burinex

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig.


Vuxna: Vanlig dosering är ½–1 tablett dagligen. Om den vätskedrivande effekten uteblir, kan läkaren öka dosen till 2 tabletter 2−3  gånger dagligen. Dosen kan eventuellt vara uppdelad på flera doser.

Tabletten ska intas med ett glas vatten. Tabletterna kan delas i två lika stora delar.

Barn: Burinex rekommenderas inte till barn.

Om du har använt för stor mängd av Burinex

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Överdosering kan orsaka uttorkning av kroppen, mycket stora urinmängder och elektrolytstörningar. Symtom på elektrolytstörningar är muntorrhet, törst, svaghet, sömnighet, förvirring, illamående, kräkningar, buksmärtor, rastlöshet, muskelsmärta, muskelkramp och krampanfall.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Burinex kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftig försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • ändring av vätske- och saltbalansen (låga nivåer av kalium, natrium och klor eller höga nivåer av kalium i blodet)

 • yrsel, trötthet, huvudvärk

 • buksmärtor, illamående

 • muskelsmärta

 • urineringsproblem.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • förhöjt blodsocker

 • hög halt av urinsyra i blodet, gikt

 • svimning

 • lågt blodtryck

 • kräkningar, diarré, förstoppning

 • hudreaktioner såsom utslag, nässelutslag, klåda, ökad känslighet för ljus

 • nedsatt njurfunktion (inklusive njursvikt).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • minskad mängd blodplättar, blodbrist

 • hörselrubbningar

 • hudinflammation, eksem

 • uttorkning.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Burinex  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara blisterna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaras vid högst 30°C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är bumetanid 1 mg per tablett.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, povidon, polysorbat 80, talk, agar.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, rund tablett med brytskåra och märkningen 133. Diameter 7,9 mm, höjd 2,7 mm.

Förpackningsstorlekar: 50 tabletter, 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Karo Pharma AB

Box 16184

103 24 Stockholm

Sverige

medinfo@karopharma.com


Tillverkare

allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH

Hildebrandstr. 10-12

37081 Göttingen

Tyskland


Laboratoires LEO

39 Route de Chartres

28500 - Vernouillet

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-12-06

Hitta direkt i texten
Av