Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Diproderm®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
MSD

Kräm 0,05 %
(vit till benvit kräm)

Stark glukokortikoid (Grupp III)

Aktiv substans:
ATC-kod: D07AC01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från MSD omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Diproderm

0,05% kräm
betametason

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Diproderm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Diproderm
3. Hur du använder Diproderm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Diproderm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Diproderm är och vad det används för

 

Diproderm innehåller den aktiva substansen betametason som är ett starkt verkande kortisonpreparat (stark steroid) med snabb och långvarig effekt på inflammatoriska, allergiska och kliande hudsjukdomar.

Kortisonpreparat för utvärtes bruk indelas i fyra klasser beroende på styrkan:

I milt verkande, II medelstarkt verkande, III starkt verkande och IV extra starkt verkande. Diproderm tillhör klass III.


Diproderm används för behandling av psoriasis, eksem och vissa andra hudsjukdomar.


2. Vad du behöver veta innan du använder Diproderm

Använd inte Diproderm

  • om du är allergisk mot den aktiva substansen betametason eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om hudförändringen är infekterad utan att man samtidigt behandlar infektionen

  • vid ansiktssjukdomen Rosacea eller vid perioral dermatit (utslag kring munnen).

Varningar och försiktighet

Diproderm används inte i ansiktet eller på områden där hud ligger mot hud, t ex armhålor och ljumskar, utan läkares ordination. Används inte i öppna sår. Täckförband bör undvikas vid infekterade eksem.

Undvik att få Diproderm i ögonen.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Barn

Ges inte till barn utan läkares ordination.

Andra läkemedel och Diproderm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Risk finns att fostret påverkas.


Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Diproderm under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Diproderm påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


3. Hur du använder Diproderm

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ett tunt lager av Diproderm ingnides en gång dagligen.

När förbättring inträtt kan behandling med längre intervaller vara tillräckligt.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mindre vanliga/sällsynta: När stora kroppsytor behandlas kan påverkan på binjurarna förekomma t ex hämning av kroppens egen kortisonproduktion. Den normaliseras när behandlingen avslutas. Vid långvarig och intensiv behandling kan hudförtunning (hudatrofi) uppträda. Bristningar i ytliga blodkärl, pigmentförändringar, ökad behåring och hudinfektioner. Kontaktallergiska reaktioner i form av ökad hudirritation, om detta inträffar tala med läkare.


Har rapporterats (kan förekomma hos okänt antal användare): Dimsyn.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Diproderm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen efter Utg.dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25ºC.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är betametason. 1 gram kräm innehåller betametasondipropionat motsvarande betametason 0,5 mg.

Övriga innehållsämnen är klorkresol (konserveringsmedel), cetomakrogol 1000, cetostearylalkohol, flytande paraffin, vaselin, natriumdivätefosfatdihydrat, fosforsyra och renat vatten.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Merck Sharp & Dohme B.V.

Box 581

2003 PC Haarlem

Nederländerna

Information lämnas av

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Box 45192

104 30 Stockholm

Tel: 077-570 04 88

Tillverkare

Schering-Plough Labo n.v.

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgien
Denna bipacksedel ändrades senast 2019-01-16

Hitta direkt i texten
Av