FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Theracough

Haleon Denmark

Oral lösning 20 mg/ml
(Ljusbrun, klar till lätt opalescent lösning. Smak av lakrits och vanilj.)

Hostmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: R05CA03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Haleon Denmark omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Theracough

20 mg/ml oral lösning
guaifenesin

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, eller om hosta åtföljs av hög kroppstemperatur, hudutslag eller ihållande huvudvärk.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Theracough är och vad det används för
2. Innan du använder Theracough
3. Hur du använder Theracough
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Theracough ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD THERACOUGH ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Theracough används för behandling av hosta med segt slem.


Theracough anses lösa det sega slemmet i luftvägarna, underlätta upphostningen och lindra hostan.


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, eller om hosta åtföljs av hög kroppstemperatur, hudutslag eller ihållande huvudvärk.


2. INNAN DU ANVÄNDER THERACOUGH

Använd inte Theracough

Om du är allergisk mot guaifenesin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Andra läkemedel och Theracough

Theracough förväntas inte påverka eller påverkas av andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Om du är gravid ska du inte använda detta läkemedel annat än på inrådan från läkare. Om du ammar ska du rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Theracough har inga kända effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Theracough innehåller sorbitol och alkohol

Theracough innehåller 280 mg sorbitol per ml. Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel. Sorbitol kan ge obehag i mage/tarm och kan ha en milt laxerande effekt.


Theracough oral lösning innehåller 6,2 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 750 mg per dos (15 ml), motsvarande 18,6 ml starköl eller 7,8 ml vin per dos.


Skadligt för personer som lider av alkoholism. Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högsriskgrupper som patienter med leversjukdom eller epilepsi.


3. HUR DU ANVÄNDER THERACOUGH

 

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:

Vuxna: 15 ml 2-3 gånger dagligen.

Barn 8-14 år: 5-10 ml 2-3 gånger dagligen.

Barn 4-8 år: 5 ml 2-3 gånger dagligen.

Barn 2-3 år: 3 ml 2-3 gånger dagligen


Ska endast sväljas.

Överskrid inte rekommenderad dos.

Använd inte till barn under 2 år.

Använd inte i mer än 7 dagar utan att tala med din läkare.

Använd inte tillsammans med andra läkemedel innehållandes guaifenesin, för att behandla hosta eller förkylning.

Mät med den medföljande graderade doseringskoppen. Efter användning samt före användning av en annan person, skölj av doseringskoppen med vatten och torka den.

Vid besvär från andningsvägarna ska rådgivning från sjukvårdspersonal sökas om inte symtomen snabbt förbättras.


Om du använt för stor mängd av Theracough 

Symtom på överdosering kan vara illamående och slöhet.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Theracough

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Theracough orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta använda detta läkemedel och kontakta omedelbart din läkare om du upplever:

Allergiska reaktioner, vilka kan vara allvarliga, med tecken så som:

- Upphöjda och kliande utslag (nässelfeber)

- Svullnad (ibland i ansiktet, mun eller hals, eller som orsakar andningssvårigheter).

- Svimningskänsla, vilket kan leda till förlust av medvetande.


Övriga biverkningar:

Vanliga (fler än 1 av 100 patienter drabbas): Kräkningar

Mindre vanliga (färre än 1 av 100 drabbas): Mag-tarmbesvär te.x. buksmärtor


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. HUR THERACOUGH SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är guaifenesin. 5 ml Theracough innehåller 100 mg guaifenesin.

- Övriga innehållsämnen är etanol, sorbitol 280 mg, glycerol, sackarinnatrium, vanilj- och lakritsarom, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

200 ml glasflaska

En 15 ml doseringskopp.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Haleon Denmark ApS

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand

Danmark

Tel: 020-10 05 79

E-mail: mystory.nd@haleon.com


Tillverkare:

Haleon Denmark ApS

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand

Danmark

 Denna bipacksedel godkändes senast den 2023-05-30

Hitta direkt i texten
Av