FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Natriumbikarbonat Meda

Meda

Tablett 1 g
(vita, plana, med skåra, 13,5 mm)

Alkaliserande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: A02AH
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Natriumbikarbonat Meda

1 g tabletter
natriumvätekarbonat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Natriumbikarbonat Meda är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumbikarbonat Meda
3. Hur du använder Natriumbikarbonat Meda
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Natriumbikarbonat Meda ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Natriumbikarbonat Meda är och vad det används för

 

Natriumbikarbonat Meda neutraliserar kroppens syra.


Natriumbikarbonat Meda används för behandling av för hög syrahalt i kroppen (acidos) och för att minska urinens surhet (för alkalisering av urinen).


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.


2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumbikarbonat Meda

Använd inte Natriumbikarbonat Meda

 • om du är överkänslig mot natriumvätekarbonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Natriumbikarbonat Meda.

 • om du lider av hjärtbesvär eller

 • om du har nedsatt njurfunktion

Andra läkemedel och Natriumbikarbonat Meda

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandlingseffekten av Natriumbikarbonat Meda kan påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedel mot;

 • bakterieinfektioner (tetracykliner)


Natriumbikarbonat Meda innehåller natrium

Rådgör med läkare eller apotekspersonal om ditt behov av Natriumbikarbonat Meda är mer än 1 tablett dagligen under en längre period, särskilt om du har ordinerats saltfattig (natriumfattig) kost.


Detta läkemedel innehåller 273,8 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per tablett. Detta motsvarar 14 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium for vuxna.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Det finns inga kända risker vid användning under graviditet.


Det är okänt om Natriumbikarbonat Meda går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Natriumbikarbonat Meda

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms i regel av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Om du har tagit för stor mängd av Natriumbikarbonat Meda

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Alkalos (kroppsvätskan blir för basisk, motsatsen till sur) vid långvarig användning i höga doser.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Natriumbikarbonat Meda ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Användes före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är natriumvätekarbonat 1 g per tablett.

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, gelatin, talk.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Natriumbikarbonat Meda tabletten är vit, plan, med skåra och diametern 13,5 mm.


Förpackningsstorlek: 100 st tabletter i plastburk.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Sverige

Tel: 08 6301900


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-06-17

Hitta direkt i texten
Av