Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lioresal®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Novartis

Tablett 25 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (8 mm, vita, runda märkta CG och UR med skåra)

Spasmolytikum med spinal angreppspunkt

Aktiv substans:
ATC-kod: M03BX01
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN


 


Lioresal 10 mg tabletter

Lioresal 25 mg tabletter

 

baklofen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Lioresal är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Lioresal
3. Hur du tar Lioresal
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lioresal ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lioresal är och vad det används för

 

Lioresal tillhör en grupp läkemedel som kallas muskelavslappnande medel. Det används för att minska och lindra olika typer av spasticitet (muskelkramper) vid t. ex. multipel skleros och andra sjukdomar eller skador i ryggmärg och hjärna.


Den muskelavslappnande effekten gör att rörelseförmågan förbättras och smärtan lindras.


Baklofen som finns i Lioresal kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Lioresal

Ta inte Lioresal

 • om du är allergisk mot baklofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Lioresal om du har eller har haft följande tillstånd:

 • Parkinsons sjukdom eller psykisk sjukdom åtföljd av förvirring eller depression

 • epilepsi

 • akut smärta i mage (magsår) eller tarm

 • andningssvårigheter

 • leversjukdom

 • stroke (slaganfall)

 • njursjukdom (din läkare kommer att fatta beslut om Lioresal är en lämplig behandling för dig)

 • svårighet att kasta vatten

Lioresal kan orsaka blodtryckssänkning, vilket man bör tänka på vid samtidig användning av blodtryckssänkande läkemedel.


Behandling med Lioresal kan i sällsynta fall orsaka muntorrhet (se avsnitt 4: Eventuella biverkningar). Noggrann munhygien är i så fall viktig och tänderna bör borstas med fluortandkräm två gånger dagligen.


Barn och ungdomar

Lioresal tabletter är inte lämpliga för användning hos barn som väger mindre är 33 kg. De små doserna som administreras till mindre barn kan endast ges via oral lösning (licensförskrivning).

Andra läkemedel och Lioresal

Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel.

Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering. Detta gäller framför allt:

 • läkemedel som används vid behandling av förstämningssjukdomar så som antidepressiva och litium

 • läkemedel som sänker blodtrycket

 • läkemedel som kan påverka njurarna (t.ex. läkemedel för behandling av ledinflammation eller smärta)

 • läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom

 • läkemedel som har en dämpande effekt på det centrala nervsystemet (t.ex. muskelavslappnande läkemedel)

Alkohol bör undvikas i samband med behandling med Lioresal eftersom baklofen kan förstärka alkoholens dämpande verkan på centrala nervsystemet.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Lioresal med mat och dryck

Tabletterna bör tas i samband med måltid och sväljas tillsammans med vätska för att motverka magbesvär.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Om du använder Lioresal under graviditeten finns en risk att ditt barn får kramper eller andra symtom som kan uppstå vid ett plötsligt avbrott av behandlingen strax efter förlossningen (se avsnitt: 3 Om du slutar att ta Lioresal). Läkaren kan behöva ge ditt nyfödda barn små doser av Lioresal och gradvis minska dosen för att kontrollera och förhindra symtomen.


Baklofen går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Lioresal kan yrsel, trötthet, dåsighet och synstörningar uppkomma, vilket kan nedsätta reaktionsförmågan. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Lioresal innehåller vetestärkelse

Lioresal tabletter kan användas av personer med glutenintolerans (celiaki). Om du är allergisk mot vete (annan sjukdom än glutenintolerans) ska du inte använda detta läkemedel.


3. Hur du tar Lioresal

 

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna

Dosen ska höjas gradvis. Vanlig startdos är 15 mg dagligen, uppdelat på 2-4 doseringstillfällen som ökas gradvis med tre dagars intervall tills optimal effekt har uppnåtts. Vanlig underhållsdos för vuxna är 30-75 mg dagligen fördelat på 2-4 doseringstillfällen.


Barn och ungdomar (0 upp till 18 år)

Dosen till barn och ungdomar ska anpassas efter kroppsvikten och höjas gradvis. Vanlig startdos är ca 0,3 mg/kg/dag, uppdelat på 2-4 doseringstillfällen som ökas gradvis med ca en veckas intervall tills optimal effekt har uppnåtts. Vanlig underhållsdos är mellan 0,75 och 2 mg/kg kroppsvikt.


Den totala dagliga dosen bör inte överstiga 40 mg/dag hos barn under 8 års ålder. Hos barn över 8 års ålder kan högst 60 mg/dag ges. Baklofen tabletter är inte lämpliga för barn under 33 kg i kroppsvikt. De små doserna som administreras till mindre barn kan endast ges via oral lösning (licensförskrivning).


Tabletterna bör tas i samband med måltid och ska sväljas tillsammans med vätska.


Tala om för din doktor om du har behandlats i 6–8 veckor utan förbättring. Läkaren kommer att fatta beslut om du ska fortsätta behandlingen med Lioresal.

Om du har tagit för stor mängd av Lioresal

Om du fått för stor mängd läkemedel kontakta alltid din läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (telefon 112).


Tecken på överdosering kan uppträda smygande eller plötsligt. De huvudsakliga symtomen är: dåsighet, andningssvårigheter, nedsatt medvetandegrad och medvetslöshet (koma).


Andra symtom kan vara: känsla av förvirring, hallucinationer, häftig oro, kramper, dimsyn, onormal muskelsvaghet, plötsliga muskelsammandragningar, svaga eller frånvarande reflexer, högt eller lågt blodtryck, långsam, snabb eller oregelbunden hjärtrytm, låg kroppstemperatur, illamående, kräkningar, diarré eller överdriven salivering, besvär med att andas under sömn (sömnapnésyndrom), smärta i muskler, feber och mörk urin (rabdomyolys).


Om du har en njursjukdom och av misstag har tagit fler tabletter än din läkare har ordinerat, kan du uppleva neurologiska symtom på överdosering (t.ex. dåsighet, förvirring, hallucinationer).

Om du har glömt att ta Lioresal

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Lioresal

Avbryt inte behandlingen utan att först tala med din läkare. Ett plötsligt avbrytande kan, särskilt efter långtidsbehandling, orsaka bl.a. hallucinationer, ångest- och förvirringstillstånd, hjärtklappning, smärta i muskler, feber och mörk urin.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Dåsighet.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Trötthet, huvudvärk, yrsel, lågt blodtryck, illamående, kräkning, förstoppning, diarré, nedsatt andningsfunktion, förvirring, insomningssvårigheter.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Svettning, viktökning, ankelödem (svullnad p.g.a. vätskeansamling), hudutslag, klåda, muskelsvaghet, mardrömmar, täta urinträngningar, sexuell funktionsstörning.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Muskelsmärta, hjärtklappning, bröstsmärtor, svimningsanfall, andnöd, epileptiska kramper, myrkrypningar, svårighet att samordna muskelrörelser, koordinationssvårigheter, skälvningar, stelhet, onormalt ökad muskelspänning, sluddrigt tal, ökad spasticitet, smakrubbning, upprymdhet, upphetsning, depression, hallucinationer (speciellt hos äldre), svårigheter att kasta vatten, ofrivillig urinavgång, suddigt seende, darrande ofrivilliga rörelser av ögonloberna, skelning, pupillförminskning, muntorrhet, förhöjda blodglukosnivåer, förhöjning av vissa levervärden i blodet.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Sänkt kroppstemperatur.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Nässelutslag. Bradykardi. Besvär med att andas under sömn (sömnapnésyndrom).


Kontakta din läkare om andra symtom än de uppräknade uppträder eller om något av de uppräknade symtomen kvarstår eller försämras.

5. Hur Lioresal ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är baklofen 10 resp. 25 mg.

 • Övriga innehållsämnen är vattenfri kolloidal kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, povidon och vetestärkelse (gluten).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby.


Denna bipacksedel godkändes senast den 2017-12-29

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av