Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Kodein Meda


Läkemedlet är narkotikaklassatReceptstatusFörmånsstatus
Meda

Tablett 25 mg
(vit, plan, brytskåra, 8 mm, märkt KO inom bågar)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Smärtstillande och hostdämpande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: R05DA04
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
Bipacksedel: Information till användaren

Kodein Meda

25 mg tabletter
Kodeinfosfathemihydrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Kodein Meda är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Kodein Meda
3. Hur du använder Kodein Meda
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kodein Meda ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Kodein Meda är och vad det används för

 

Detta läkemedel innehåller kodein. Kodein tillhör en läkemedelsgrupp som kallas opioidanalgetika och som verkar genom att lindra smärta genom att blockera smärtsignalerna till hjärnan, så kallad central verkan. Det har även en hostlindrande effekt. Vid behandling av smärta kan Kodein Meda användas ensamt eller i kombination med andra smärtstillande medel som paracetamol, acetylsalicylsyra eller ibumetin.


Kodein Meda används även vid svår rethosta.


Kodeinfosfathemihydrat som finns i Kodein Meda kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Kodein Meda

Använd inte Kodein Meda

 • om du vet att du mycket snabbt omvandlar kodein till morfin

 • om du har kramp i gallvägarna

 • om du ammar

 • om du är allergisk (överkänslig) mot det aktiva innehållsämnet eller mot något av de övriga innehållsämnena i Kodein Meda.

Varningar och försiktighet

Risk för beroende finns med Kodein Meda.

De som har astma bör rådgöra med läkare innan behandling med Kodein Meda påbörjas.

Om du vet att du är överkänslig mot vissa typer av socker kontakta läkare innan du påbörjar behandlingen eftersom Kodein Meda innehåller laktos.


Kodein omvandlas till morfin av ett enzym i levern. Det är morfin som ger smärtlindring. Vissa personer har olika varianter av detta enzym som gör att de kan påverkas på olika sätt. Vissa personer kan inte bilda morfin eller så bildas det i väldigt små mängder vilket gör att man inte får tillräcklig smärtlindring. Andra personer har en ökad risk att få allvarliga biverkningar eftersom de kan bilda en mycket stor mängd morfin. Om du får någon av följande biverkningar måste du sluta att ta detta läkemedel och omedelbart kontakta läkare: långsam eller ytlig andning, förvirring sömnighet, små pupiller, illamående eller kräkningar, förstoppning, aptitlöshet.

Andra läkemedel och Kodein Meda

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Kodein Meda kan påverka eller påverkas av substanser i vissa läkemedel mot;

 • oregelbunden hjärtrytm (kinidin),

 • depressioner (t ex amitriptylin, klomipramin och så kallade SSRI),

 • oro, ångest, sömnproblem eller psykoser (neuroleptika, barbiturater),

 • tuberkulos (rifampicin).

Samtidigt bruk av alkohol bör undvikas, eftersom kombinationen kan orsaka försämrad andningsförmåga.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Du bör inte använda Kodein Meda under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare.


Ta inte kodein om du ammar. Kodein och morfin passerar över i bröstmjölken och påverkan på spädbarn som ammas har förekommit i sällsynta fall.

Trafikvarning

Vid behandling med Kodein Meda kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning eller användande av verktyg och maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i detta avseende är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Kodein Meda innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Kodein Meda

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkare, som anpassar den individuellt för dig.

Vuxna: Vanlig dos är 1-2 tabletter 1-3 gånger dagligen.


Tabletterna ska tas med ett intervall på minst 6 timmar.

Om du tagit för stor mängd av Kodein Meda

Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Kodein Meda orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Förekomsten av biverkningar och svårighetsgrad av biverkningarna beror på dosens storlek.


Sluta ta Kodein Meda och kontakta omedelbart läkare om du får en överkänslighetsreaktion med symptom som svårt att andas, mun och svalg svullnar, klåda och utslag i huden, yrsel (anafylaktisk reaktion som har rapporterats förekomma hos ett okänt antal användare).


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Trötthet, illamående, förstoppning.

Smärtsamma gallvägskramper kan drabba personer som har anlag för gallvägsbesvär.


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10000 användare): Bukspottkörtelinflammation.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Kodein Meda ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Användes före det utgångsdatum som finns på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

En tablett innehåller: Verksamt ämne: kodeinfosfathemihydrat 25 mg.

Övriga innehållsämnen: laktosmonohydrat 100 mg, potatisstärkelse, mikrokristallin cellulosa, talk, gelatin, magnesiumstearat, natriummetabisulfit.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kodein Meda 25 mg tablett är vit, plan, med brytskåra, diameter 8 mm, märkt KO inom bågar.

Förpackningsstorlekar: 100 tabletter i plastburk.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB, Box 906, 170 09 Solna.

Telefon 08-630 1900


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-11-09

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av