FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Kodein RPH Pharma

Astimex Pharma

Tablett 25 mg
(vit, plan, brytskåra, 8 mm, märkt KO inom bågar)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskilt läkemedel

Smärtstillande och hostdämpande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: R05DA04
Läkemedel från Astimex Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Kodein RPH Pharma 

25 mg tabletter
kodeinfosfathemihydrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Kodein RPH Pharma  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Kodein RPH Pharma 
3. Hur du använder Kodein RPH Pharma 
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kodein RPH Pharma ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Kodein RPH Pharma  är och vad det används för

 

Detta läkemedel innehåller kodein. Kodein tillhör en läkemedelsgrupp som kallas opioidanalgetika och som verkar genom att lindra smärta genom att blockera smärtsignalerna till hjärnan, så kallad central verkan. Det har även en hostlindrande effekt. Vid behandling av smärta kan Kodein RPH Pharma användas ensamt eller i kombination med andra smärtstillande medel som paracetamol, acetylsalicylsyra eller ibumetin.


Kodein RPH Pharma används även vid svår rethosta.


Kodeinfosfathemihydrat som finns i Kodein RPH Pharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Kodein RPH Pharma 

Använd inte Kodein RPH Pharma 

 • om du vet att du mycket snabbt omvandlar kodein till morfin

 • om du har kramp i gallvägarna

 • om du ammar

 • om du är allergisk mot kodeinfosfathemihydrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Kodein RPH Pharma .


Risk för beroende finns med Kodein RPH Pharma.

De som har astma bör rådgöra med läkare innan behandling med Kodein RPH Pharma påbörjas.

Om du vet att du är överkänslig mot vissa typer av socker kontakta läkare innan du påbörjar behandlingen eftersom Kodein RPH Pharma innehåller laktos.


Kodein omvandlas till morfin av ett enzym i levern. Det är morfin som ger smärtlindring. Vissa personer har olika varianter av detta enzym som gör att de kan påverkas på olika sätt. Vissa personer kan inte bilda morfin eller så bildas det i väldigt små mängder vilket gör att man inte får tillräcklig smärtlindring. Andra personer har en ökad risk att få allvarliga biverkningar eftersom de kan bilda en mycket stor mängd morfin. Om du får någon av följande biverkningar måste du sluta att ta detta läkemedel och omedelbart kontakta läkare: långsam eller ytlig andning, förvirring sömnighet, små pupiller, illamående eller kräkningar, förstoppning, aptitlöshet.

Andra läkemedel och Kodein RPH Pharma 

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Samtidig användning av Kodein RPH Pharma och vissa läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. Exempel på dessa läkemedel är:

 • andra starka smärtstillande läkemedel (opioidläkemedel)

 • lugnande läkemedel, sömnmedel och läkemedel mot epilepsi (t.ex. bensodiazepiner, vissa antihistaminer och barbiturater)

 • narkosläkemedel för sövning inför t.ex. en operation

 • vissa läkemedel mot psykisk sjukdom (fentiaziner)

 • muskelavslappnande läkemedel

På grund av detta ska samtidig användning av Kodein RPH Pharma och ovanstående läkemedel endast övervägas av läkaren när andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om läkaren förskriver Kodein RPH Pharma samtidigt med något av ovanstående läkemedel, ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren. Tala om för läkaren om du tar något av ovanstående läkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara medvetna om de tecken och symtom som anges ovan. Kontakta läkaren om du upplever något av dessa symtom.


Kodein RPH Pharma kan även påverka eller påverkas av substanser i vissa läkemedel mot;

 • oregelbunden hjärtrytm (kinidin),

 • depressioner (t ex amitriptylin, klomipramin och så kallade SSRI),

 • oro, ångest, sömnproblem eller psykoser (neuroleptika),

 • tuberkulos (rifampicin).

Kodein RPH Pharma med alkohol

Samtidigt bruk av alkohol bör undvikas, eftersom kombinationen kan orsaka försämrad andningsförmåga.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Du bör inte använda Kodein RPH Pharma under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare.


Ta inte kodein om du ammar. Kodein och morfin passerar över i bröstmjölken och påverkan på spädbarn som ammas har förekommit i sällsynta fall.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Kodein RPH Pharma kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning eller användande av verktyg och maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i detta avseende är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Kodein RPH Pharma innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Kodein RPH Pharma innehåller natriummetabisulfit

Kan i sällsynta fall ge allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i luftrören.


Kodein RPH Pharma innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Kodein RPH Pharma 

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkare, som anpassar den individuellt för dig.


Rekommenderad dos är:

Vuxna: Vanlig dos är 1-2 tabletter 1-3 gånger dagligen.


Tabletterna ska tas med ett intervall på minst 6 timmar.

Om du tagit för stor mängd av Kodein RPH Pharma 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Förekomsten av biverkningar och svårighetsgrad av biverkningarna beror på dosens storlek.


Sluta ta Kodein RPH Pharma och kontakta omedelbart läkare om du får en överkänslighetsreaktion med symptom som svårt att andas, mun och svalg svullnar, klåda och utslag i huden, yrsel (anafylaktisk reaktion som har rapporterats förekomma hos ett okänt antal användare).


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Trötthet, illamående, förstoppning.

Smärtsamma gallvägskramper kan drabba personer som har anlag för gallvägsbesvär.


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10000 användare): Bukspottkörtelinflammation.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Kodein RPH Pharma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som finns på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

En tablett innehåller: Verksamt ämne: kodeinfosfathemihydrat 25 mg.

Övriga innehållsämnen: laktosmonohydrat 100 mg, potatisstärkelse, mikrokristallin cellulosa, talk, gelatin, magnesiumstearat, natriummetabisulfit.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kodein RPH Pharma 25 mg tablett är vit, plan, med brytskåra, diameter 8 mm, märkt KO inom bågar.

Förpackningsstorlekar: 100 tabletter i plastburk.

Innehavare av godkännande för försäljning

RPH Pharmaceuticals AB

Box 603

101 32 Stockholm


Tillverkare

Recipharm Stockholm AB

Lagervägen 7

136 50 Jordbro


Lokal företrädare

Astimex Pharma AB

Isafjordsgatan 36

164 40 Kista

Tel. 08-5151 1535

info@astimex.se


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-12-21

Hitta direkt i texten
Av