Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tetracyklin Meda

ReceptstatusFörmånsstatus
Astimex Pharma

Tablett 250 mg
(Vit, oval, välvd, sockerdragerad tablett, 10x17 mm.)

Antibakteriellt medel för systemiskt bruk.

Aktiv substans:
ATC-kod: J01AA07
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Astimex Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Tetracyklin Meda

250 mg tabletter
tetracyklinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spar denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Tetracyklin Meda är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Tetracyklin Meda
3. Hur du tar Tetracyklin Meda
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tetracyklin Meda ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tetracyklin Meda är och vad det används för

 

Tetracyklin Meda är ett antibiotikum som verkar genom att hämma bakterier som orsakar infektioner.

Tetracyklin Meda används vid olika typer av infektioner som orsakas av bakterier som är känsliga för tetracyklin. Kan även användas vid akne (finnar).


2. Vad du behöver veta innan du tar Tetracyklin Meda

Använd inte Tetracyklin Meda:

 • om du är allergisk mot tetracyklinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har förträngningar i matstrupen och/eller något hinder i matsmältningskanalen.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tetracyklin Meda:

 • om du har nedsatt njurfunktion

 • om du har myastenia gravis (en sjukdom som försvagar musklerna).

Vid behandling med Tetracyklin Meda kan stark solbestrålning direkt på huden ge utslag. Undvik därför solbad och solariebehandling till och med ett par dagar efter avslutad behandling.


Tetracyklin Meda ska inte ges till barn under 8 år annat än på bestämd ordination från läkare eftersom det kan inlagras i det växande skelettet och ge skador på växande tänder.

Andra läkemedel och Tetracyklin Meda

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, eftersom vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Tetracyklin Meda, t.ex.:

 • Läkemedel mot sur mage (antacida)

 • Vissa läkemedel mot högt blodtryck och hjärtsvikt (kinapril)

 • Vissa virushämmande läkemedel som ges vid HIV-infektion (didanosin)

 • Läkemedel som minskar blodets förmåga att levra sig, t ex warfarin. Dosen av detta läkemedel kan behöva justeras när behandling med Tetracyklin Meda påbörjas och avslutas.

 • Vissa läkemedel som innehåller kalk (kalcium), järn eller zink. Effekten av Tetracyklin Meda minskar om det tas samtidigt med läkemedel som innehåller kalcium, järn eller zink som tas via munnen. Dessa läkemedel och Tetracyklin Meda bör därför tas med minst 3 timmars mellanrum.

Tetracyklin Meda med mat och dryck

Tetracyklin Meda bör inte intas i samband med måltid, eftersom mjölk och andra kalciumhaltiga födoämnen (t ex filmjölk, yoghurt, ost) kan minska effekten av Tetracyklin Meda. Det bör gå minst tre timmar emellan.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Det finns risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Tetracyklin Meda under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare.


Tetracyklin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Tetracyklin Meda innehåller laktosmonohydrat och sackaros.

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Tetracyklin Meda

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Rekommenderad dos vid infektioner är 1 tablett 4 gånger dagligen.

Rekommenderad dos vid akne är 1 tablett 4 gånger dagligen eller 2 tabletter 2 gånger dagligen. Senare kan dosen ofta halveras.


För att undvika frätskador i matstrupen ska tabletterna sväljas hela tillsammans med minst ½ glas vätska och inte i liggande ställning eller strax före sänggåendet.

Om du har tagit för stor mängd av Tetracyklin Meda

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du glömt att ta Tetracyklin Meda

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Om du slutar ta Tetracyklin Meda

Även om man känner sig bättre redan efter några dagars behandling är det viktigt att hela kuren med Tetracyklin Meda fullföljs enligt läkarens ordination. I annat fall kan några bakterier överleva och förorsaka ett nytt utbrott av infektionen.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Tetracyklin Meda och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

 • Svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter (angioödem, mindre vanligt).

 • Kraftig allergisk chockreaktion med hudutslag, feber, ansiktssvullnad beroende på vätskeansamling (ödem) och eventuellt kollaps (sällsynt).

Vid långvarig eller svår diarré bör den behandlande läkaren kontaktas.


Andra biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 personer):

 • Magbesvär i form av lös avföring, illamående och kräkningar.

 • Tandemaljskador och missfärgning av tänderna hos barn.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

 • Frätskador och sår i matstrupen.

 • Allergiska hudutslag, nässelutslag och hudreaktioner orsakade av en ökad ljuskänslighet.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):

 • Överkänslighetsreaktioner som kan yttra sig som småblödningar i hud och slemhinnor, hjärtsäcksinflammation och en försämring hos dem som har sjukdomen SLE.

 • Minskad mängd röda blodkroppar, blodplättar och vissa vita blodkroppar.

 • Inflammationer i mun, tunga, tarm och slida, ofta beroende på en svampöverväxt på grund av en störning av den normala bakteriefloran.

 • Inflammation i bukspottkörteln.

 • Ökat tryck i huvudet (intrakraniellt tryck).

 • En ökad mängd slaggämnen (urinämne) i blodet.

 • Vid nedsatt njurfunktion kan Tetracyklin Meda ansamlas i levern och orsaka leverskador.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Tetracyklin Meda ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. 


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är tetracyklinhydroklorid. En tablett innehåller 250 mg tetracyklinhydroklorid.

 • Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, sackaros, talk, mikrokristallin cellulosa, povidon, basisk butylerad metakrylat-sampolymer, natriumstärkelseglykolat, potatisstärkelse, natriumstearylfumarat, titandioxid (färgämne E 171), natriumkarboxi-metylcellulosa, paraffin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tetracyklin Meda tablett är en vit, oval, välvd, sockerdragerad tablett, 10x17 mm.


Förpackningsstorlekar: 40 och 100 tabletter i plastburk.

Innehavare av godkännande för försäljning:

RPH Pharmaceuticals AB 
Lagervägen 7

136 50 Jordbro


Lokal företrädare

Astimex Pharma AB

Isafjordsgatan 36

164 40 Kista

Tel. 08-5151 1535

info@astimex.se


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-08-21

Hitta direkt i texten
Av