FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Teofyllamin Meda

Meda

Injektionsvätska, lösning 23 mg/ml
(Injektionsvätska, lösning)

Bronkdilaterande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: R03DA05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Teofyllamin Meda

23 mg/ml injektionsvätska, lösning
teofyllin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Teofyllamin Meda är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Teofyllamin Meda
3. Hur du använder Teofyllamin Meda
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Teofyllamin Meda ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Teofyllamin Meda är och vad det används för

 

Teofyllamin Meda innehåller den aktiva substansen teofyllin som löser kramp i luftrörens muskulatur varvid luftrören vidgas och andningssvårigheterna minskar.

Teofyllamin Meda används vid akut lungödem, astma med kramp i luftrörsmuskulaturen samt hos nyfödda med tillfälliga andningsuppehåll.


Teofyllamin som finns i Teofyllamin Meda kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Teofyllamin Meda

Använd inte Teofyllamin Meda

 • om du är allergisk mot teofyllin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Teofyllamin Meda om du

 • har hjärt- kärlsjukdom

 • har nedsatt leverfunktion

 • plötsligt kan drabbas av blodtrycksfall


Växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört bör inte kombineras med Teofyllamin Meda. Se avsnitt ”Andra läkemedel och Teofyllamin Meda”.

Andra läkemedel och Teofyllamin Meda

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Samtidig användning av Teofyllamin Meda och vissa läkemedel som innehåller följande substanser bör undvikas:

 • Adenosin (hjälpmedel för att ställa diagnos),

 • Cimetidin (läkemedel mot magsår),

 • Ketamin (bedövningsmedel),

 • Johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionella) växtbaserade läkemedel).


Teofyllamin Meda kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel. Därför kan en dosanpassning krävas vid samtidig användning av läkemedel som innehåller följande substanser:

 • Aciklovir (läkemedel mot virusinfektioner),

 • Allopurinol (läkemedel mot bland annat gikt),

 • Ciprofloxacin (läkemedel mot bakterieinfektioner),

 • Diazepam (läkemedel mot bland annat oro),

 • Disulfiram (avvänjningsläkemedel vid alkoholmissbruk),

 • Erytromycin (läkemedel mot bakterieinfektioner),

 • Fenobarbital (läkemedel mot bland annat epilepsi),

 • Fenytoin (läkemedel mot epilepsi),

 • Fluvoxamin (läkemedel mot bland annat depressioner),

 • Halotan (bedövningsmedel),

 • Interferon-alfa (läkemedel som stimulerar immunförsvaret),

 • Metotrexat (läkemedel mot bland annat cancer),

 • Mexiletin (läkemedel mot bland annat oregelbunden hjärtrytm),

 • Norfloxacin (läkemedel mot bakterieinfektioner),

 • Propafenon (läkemedel mot bland annat oregelbunden hjärtrytm),

 • Ranitidin (läkemedel mot magsår, halsbränna och sura uppstötningar),

 • Rifampicin (läkemedel mot tuberkulos),

 • Ritonavir (läkemedel mot virusinfektioner),

 • Tiklopidin (läkemedel mot bland annat blodpropp i hjärnan),

 • Verapamil (läkemedel mot bland annat högt blodtryck).


Teofyllamin Meda kan påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande substanser vid samtidig användning:

 • Isoniazid (läkemedel mot tuberkulos),

 • Lansoprazol (läkemedel mot magsår, halsbränna och sura uppstötningar),

 • Propranolol (läkemedel mot bland annat högt blodtryck),

 • Rofecoxib (läkemedel mot bland annat ledförslitning).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.


Amning

Teofyllin passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.


Körförmåga och användning av maskiner

Teofyllamin Meda påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Teofyllamin Meda innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per glasampull, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Teofyllamin Meda

Läkemedlet ges intravenöst (i en ven) av en läkare eller sjuksköterska. Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.

Om du använt för stor mängd av Teofyllamin Meda 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vid mycket höga teofyllinkoncentrationer i blodet kan ökad och oregelbunden hjärtverksamhet och krampanfall uppträda. Vid biverkningar av detta slag ska behandlingen omedelbart avbrytas.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående, kräkningar.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Hudutslag.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Krampanfall, hjärtklappning.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Teofyllamin Meda ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvara i ytterkartongen.


Ljuskänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är teofyllin.

 • Övriga innehållsämnen är natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Glasampuller 10 x 10 ml

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda AB

Box 906

170 09 Solna


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-11-09

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får ej blandas med andra läkemedel än de som nämns under ’Särskild anvisning för övrig hantering’. pH-känsliga läkemedel bör ej tillsättas samtidigt på grund av blandningarnas höga pH-värde.


Särskild anvisning för övrig hantering

Teofyllamin Meda injektionsvätska kan blandas med baslösningar av kolhydrat- och elektrolytkaraktär.

Hitta direkt i texten
Av