FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Efedrin Viatris

Viatris

Injektionsvätska, lösning 50 mg/ml
(Injektionsvätska, lösning)

Bronkodilaterande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: R03CA02
Läkemedel från Viatris omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Efedrin Viatris

50 mg/ml injektionsvätska, lösning
efedrinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Efedrin Viatris är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du får Efedrin Viatris
3. Hur du ges Efedrin Viatris
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Efedrin Viatris ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Efedrin Viatris är och vad det används för

 

Efedrin Viatris används vid astma och som medicinering innan spinalanestesi (en form av central nervblockad eller ryggbedövning).


Efedrin som finns i Efedrin Viatris kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du får Efedrin Viatris

Använd inte Efedrin Viatris:

 • om du är allergisk mot efedrinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • som tokolys (behandling som förhindrar värkar och för tidig födsel) om du har befintlig hjärtsjukdom.

 • om du löper risk att drabbas av hjärtsjukdom.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får Efedrin Viatris.


Det är särskilt viktigt att du talar med läkare innan behandling med Efedrin Viatris om du:

 • har överaktiv sköldkörtel (hypertyreos)

 • har en svår hjärtsjukdom (t.ex ischmisk hjärtsjukdom, rytmrubbningar eller svår hjärtsvikt). Får du symtom som bröstsmärta eller andningssvårigheter ska du omedelbart kontakta läkare då det kan vara symtom på försämring i din hjärtsjukdom.

 • har diabetes

 • har glaukom (förhöjt tryck i ögat)

 • har förstorad prostata

 • har obehandlad hypokalemi (onormalt låga halter av kalium i blodet)

 • behandlas med läkemedel mot hjärtsvikt (hjärtglykosider, kinidin)

 • behandlas med läkemedel mot depression som kallas tricykliska antidepressiva

 • behandlas med oselektiva beta-blockerare (läkemedel mot hjärtproblem)

Andra läkemedel och Efedrin Viatris

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Det är särskilt viktigt om du använder något av följande:

 • MAO-hämmare (läkemedel mot depression)

 • blodtryckssänkande läkemedel

 • dexametason (läkemedel mot inflammation och allergi)

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du får detta läkemedel.


Det finns inga kända risker vid användning under graviditet.


Uppgift saknas om efedrin passerar över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Efedrin Viatris har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du ges Efedrin Viatris

Efedrin Viatris ges som en injektion av en läkare eller en specialutbildad sjuksköterska. Injektionen ges under huden. Läkaren kommer att avgöra vilken dos som är lämplig för dig.

Om du har fått för stor mängd av Efedrin Viatris

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Det är osannolikt att du kommer få för stor mängd av detta läkemedel då det endast ges av en läkare eller sjuksköterska.


Överdosering av Efedrin Viatris kan orsaka trötthet, sluddrigt tal, skakningar, huvudvärk, oro, irritabilitet, ökad hjärtfrekvens, illamående och kräkningar. Vid höga doser ses även dåsighet, utvidgning av pupiller, uppjagad känslostämning, hallucinationer (att se och höra något som inte finns), kramper, ökad kroppstemperatur, förhöjt blodtryck, blodtrycksfall, hjärtrytmrubbningar, onormalt låga halter av kalium i blodet och svårt att kissa. I allvarliga fall finns det risk för onormal muskelnedbrytning (rhabdomyolys) och njursvikt.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • oro

 • sömnlöshet

 • hjärtklappning

 • svårt att kissa

 • oförmåga att kissa

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • skakningar

 • illamående, kräkningar

 • muskelsvaghet

 • yrsel

 • huvudvärk

 • svettningar

 • törst

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • syrebrist i hjärtat.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Efedrin Viatris ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i originalförpackningen.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är efedrinhydroklorid. 1 ml innehåller 50 mg efedrinhydroklorid.

 • Övrigt innehållsämne är vatten för injektionsvätskor (till 1 ml).

Efedrin Viatris injektionsvätska har pH cirka 6.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

10 x 1 ml, glasampuller

Innehavare av godkännande för försäljning

Viatris Limited

Damastown Industrial Park

Mulhuddart

Dublin 15, DUBLIN

Irland


Lokal företrädare

Viatris AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Sverige


Tillverkare

Unimedic AB

Box 91

864 21 Matfors

Sverige


Denna bipacksedel ändrades senast 2023-07-21

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


För komplett produktinformation hänvisas till produktresumén.


Dosering

Individuell dosering.

Bronkialastma: 0,3-1,0 ml subkutant.

Premedicinering vid spinalanestesi: 1 ml subkutant ½ timme före anestesin.


Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Hitta direkt i texten
Av