Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Minorplex®

Förmånsstatus
Abigo

Tablett
Avregistreringsdatum: 2016-12-31 (Tillhandahålls ej) (Kupad, gul, rödprickig filmdragerad tablett 11 mm. Hallonsmak)

Multivitaminpreparat för barn från 4 år

ATC-kod: A11BA
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

MINORPLEX

Tabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Minorplex måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte

nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad MINORPLEX är och vad det används för
2. Innan du använder MINORPLEX
3. Hur du använder MINORPLEX
4. Eventuella biverkningar
5. Hur MINORPLEX ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD MINORPLEX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Minorplex är ett s k multivitaminpreparat, som innehåller 7 olika vitaminer. För barn mellan 4 och 10 år motsvarar 1 tablett Minorplex dagsbehovet av de vitaminer som ingår.

Minorplex förebygger vitaminbrist vid ensidig kost eller otillräckligt födointag.


2. INNAN DU ANVÄNDER MINORPLEX

Använd inte MINORPLEX

om du är allergisk (överkänslig) mot de aktiva substanserna eller mot något av övriga innehållsämnen i Minorplex.

Var särskilt försiktig med MINORPLEX

Minorplex bör inte tas samtidigt med andra preparat innehållande A- och D-vitamin. De fettlösliga vitaminerna A och D kan ansamlas i kroppen, särskilt i levern. Detta kan leda till förgiftning vid långtidsbehandling. Den rekommenderade doseringen bör därför inte överskridas.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Ej relevant, eftersom produkten är avsedd för barn mellan 4 och 10 år.

Körförmåga och användning av maskiner

Ej relevant, eftersom produkten är avsedd för barn mellan 4 och 10 år.

Viktig information om något innehållsämne i MINORPLEX

Minorplex innehåller socker och kan vara skadligt för tänderna. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. HUR DU ANVÄNDER MINORPLEX

 

Dosering för barn mellan 4 och 10 år: 1 tablett dagligen. Tabletterna kan tuggas, smälta i munnen eller sväljas hela.

Om du använt för stor mängd av MINORPLEX 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Inga kända.

Om du märker några biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR MINORPLEX SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna per tablett är retinolacetat 0,5 mg (Vitamin A 1666 IE), tiamin (B1) 0,9 mg, riboflavin (B2) 1,0 mg, pyridoxin (B6) 1,2 mg, nikotinamid 11 mg, askorbinsyra och natriumaskorbat motsvarande vitamin C 45 mg, kolekalciferol 5 mikrogram (D3 200 IE).


Övriga innehållsämnen är mannitol, xylitol, sackaros, talk, vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 6000, sackarinnatrium, hydroxipropylcellulosa, majsstärkelse, gelatin, natriumaluminiumsilikat, butylhydroxytoluen, mono- och diglycerider, medellångkedjade triglycerider och smakämnen (hallon och tutti-frutti).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletten är kupad, gul, rödprickig och filmdragerad, Ø 11 mm.

Förpackningsstorlek: 100 st i plastburk.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Abigo Medical AB

Ekonomivägen 5

436 33 Askim

Tel 031-748 49 50

 


Denna bipacksedel godkändes senast den 2009-04-27

Hitta direkt i texten
Av