FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Koffein Meda

Meda

Tablett 100 mg
(vita, plana, med skåra, 8 mm)

Centralstimulerande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: N06BC01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Koffein Meda

100 mg tabletter
koffein

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Koffein Meda  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Koffein Meda
3. Hur du använder Koffein Meda
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Koffein Meda  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Koffein Meda  är och vad det används för

 

Koffein har uppiggande och stimulerande effekt och motverkar därigenom trötthetskänsla.


Används vid tillfällig trötthet.


2. Vad du behöver veta innan du använder Koffein Meda

Använd inte Koffein Meda

- om du är allergisk mot koffein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Andra läkemedel och Koffein Meda

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Behandling med detta läkemedel kan påverkas av vissa läkemedel mot:

 • rytmrubbningar i hjärtat (t.ex. adenosin)

 • infektion (t.ex. ciprofloxacin, norfloxacin)

 • depression (t.ex. fluvoxamin)

 • allergi (fenylpropanolamin)

 • epilepsi (karbamazepin)

 • schizofreni (klozapin)

 • manodepressiv sjukdom (litium)

Samtidig användning av andra koffeininnehållande läkemedel bör begränsas.

Koffein Meda med dryck

Samtidig användning av koffeininnehållande drycker bör begränsas.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Om du tar högra doser av koffein under graviditeten kan det finnas en ökad risk för missfall men har inte kunnat visa något definitivt samband. Högre doser än 300 mg per dag inklusive kaffe och andra koffeinhaltiga källor ska inte överskridas.


Amning

Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Koffein Meda under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Läkemedlet har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Koffein Meda innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Koffein Meda

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är 1-2 tabletter 1-3 gånger per dygn. Du bör inte ta mer än den rekommenderade dosen då risken för biverkningar och överdosering/förgiftning ökar.

Om du tagit för stor mängd av Koffein Meda

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du slutar att använda Koffein Meda

Om Koffein Meda används under en längre tid och behandlingen sedan upphör, kan huvudvärk uppstå.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående, oro, sömnlöshet, huvudvärk, ökad urinutsöndring, ökad hjärtfrekvens (hjärtklappning), darrningar.

Mindre vanliga/sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Extraslag på hjärtat, öronsusningar, synflimmer.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Koffein Meda  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är koffein 100 mg.

- Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, gelatin, potatisstärkelse, natriumstärkelseglykolat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Koffein Meda är en vit, plan tablett med skåra, diameter 8 mm.


Förpackningsstorlekar: 30 st (plastburk)

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda AB, Box 906, 170 09 Solna

Telefon: 08-630 1900


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-06-25

Hitta direkt i texten
Av