Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tavegyl®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Klar, färglös lösning)

Antihistaminer H1-antagonist

Aktiv substans:
ATC-kod: R06AA04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från GlaxoSmithKline Consumer Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Tavegyl

1 mg/ml injektionsvätska, lösning
klemastin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Tavegyl är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Tavegyl
3. Hur du använder Tavegyl
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tavegyl ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tavegyl är och vad det används för

 

Tavegyl innehåller det verksamma ämnet klemastin, som tillhör läkemedelsgruppen antihistaminer och används för att lindra allergisymtom.

Tavegyl blockerar effekterna av histamin, ett ämne som frisätts i kroppen vid många typer av allergiska reaktioner.


Tavegyl används för:

 • att behandla olika allergiska tillstånd som nässelutslag, hösnuva, insektsbett, Quincke's ödem (kortvarigt uppträdande av allergisk svullnad). Tavegyl har en allmän klådstillande effekt och används vid olika typer av klåda, framför allt vid olika hudutslag.

 • att förebygga allergiska reaktioner vid användning av kontrastmedel (ges inför röntgenundersökning).


2. Vad du behöver veta innan du använder Tavegyl

Använd inte Tavegyl

 • om du är allergisk mot klemastin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • till barn under 1 års ålder.

Varningar och försiktighet


Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Tavegyl om du har något av följande tillstånd:

 • glaukom (förhöjt tryck i ögat)

 • allvarlig sjukdom i magen eller tarmen

 • prostataförstoring

 • sjukdom som orsakar hinder i urinblåsan

 • myastenia gravis (muskelsjukdom)

 • porfyri (ämnesomsättningssjukdom)

Tavegyl kan orsaka muntorrhet hos vissa patienter. God munhygien är viktig vid långtidsbehandling eftersom muntorrhet kan öka risken för karies. Problem för kontaktlinsbärare kan eventuellt uppstå pga. minskat tårflöde.

Barn och ungdomar

Tavegyl skall inte ges till barn under 1 år.

Andra läkemedel och Tavegyl

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tavegyl förstärker den lugnande verkan hos sömnmedel, läkemedel mot depression (monoaminoxidashämmare (MAOI), antidepressiva), ångestdämpande och lugnande läkemedel samt läkemedel mot smärta (opioider).

Tavegyl med mat, dryck och alkohol

Undvik alkohol när du behandlas med Tavegyl då reaktionsförmågan försämras ytterligare vid samtidigt intag av alkohol.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats men inga studier har gjorts på gravida. Klemastin passerar över i modersmjölk. Därför skall bruk av Tavegyl under graviditet och amning endast ske efter läkares ordination.

Körförmåga och användning av maskiner

Som många andra antihistaminer kan Tavegyl försämra reaktionsförmågan hos vissa patienter. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tavegyl innehåller sorbitol och etanol

Tavegyl innehåller sorbitol och patienter med följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta detta läkemedel: fruktosintolerans.


Tavegyl innehåller 70 mg etanol per ml, vilket är skadligt vid alkoholism samt bör beaktas vid behandling av barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom och epilepsi.


3. Hur du använder Tavegyl

Tavegyl kommer att ges till dig som en injektion av din läkare som avgör vilken

dos som är rätt för dig .


Vuxna

Normaldos är 1 ampull (2mg/2ml) som ges som injektion i muskel eller ven.


Äldre

Lägsta möjliga dos bör väljas vid behandling av äldre.


Administreringssätt

Injektion av Tavegyl i venen skall utföras mycket långsamt (injektionstid 2-3 minuter. Alternativt kan ampullens innehåll före injektionen spädas med fysiologisk koksaltlösning eller 5%-ig glukoslösning i förhållande 1:5 (en 2 ml ampull spädes med 8 ml lösning).


Tavegyl får inte injiceras i artärer.


Som förebyggande behandling vid användning av röntgenkontrastmedel:

2 ml (2 mg) som injiceras i en ven ca 3 minuter före injektion av kontrastvätska.

Användning för barn och ungdomar

Tavegyl skall inte ges till barn under 1 år.

Om du använt för stor mängd av Tavegyl 

Det är inte troligt att du får fel dos eftersom Tavegyl alltid ska ges under övervakning av en sjukvårdspersonal. Om du är orolig över att du har fått fel dos eller har några frågor, prata med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Om du har glömt att använda Tavegyl

Då Tavegyl injektionvätska kommer att ges som en injektion av sjukvårdspersonal är det osannolikt att någon dos kommer att glömmas . Om du ändå tror att du har missat en dos, kontakta läkare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta använda Tavegyl och sök omedelbart medicinsk hjälp om du upplever något av följande symtom:

 • svårigheter att andas eller svälja

 • svullnad i ansikte, läppar, tunga eller hals

 • kraftig klåda i huden med röda utslag eller upphöjda knölar

 • kraftig blodtryckssänkning

Detta kan vara tecken på överkänslighetsreaktioner, anafylaktisk chock som har rapporterats som sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • trötthet, dåsighet

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • yrsel, överkänslighetsreaktioner, andnöd.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • uppjagat tillstånd (speciellt hos barn), muntorrhet, huvudvärk, hudutslag och magsmärta, illamående.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • takykardi (hjärtklappning) och förstoppning.

5. Hur Tavegyl ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på ampullen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är klemastin. 1 ml injektionsvätska innehåller: 1,340 mg klemastinfumarat motsvarande 1 mg klemastin.


Övriga hjälpämnen är etanol (96% v/v), propylenglykol, natriumcitrat, sorbitol (E 420), vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Injektionsvätska, lösning, i glasampull för intravenös eller intramuskulär injektion.

Klar, färglös till mycket svagt gul eller svagt gröngul lösning.


Kartong med 5x2 ml, glasampuller.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Nykær 68

2605 Brøndby, Danmark

Tel: 020-100579.


Tillverkare:
Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, Danmark.Denna bipacksedel ändrades senast 2016-12-27

Hitta direkt i texten
Av