Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nezeril®

Perrigo

Näsdroppar, lösning i endosbehållare 0,25 mg/ml

Nässpray och näsdroppar med långvarig, avsvällande effekt

Aktiv substans:
ATC-kod: R01AA05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Perrigo omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Nezeril

0,25 mg/ml näsdroppar, lösning, endosbehållare; 0,5 mg/ml näsdroppar, lösning, endosbehållare
oximetazolinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Nezeril är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Nezeril
3. Hur du tar Nezeril
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nezeril ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Nezeril är och vad det används för

 

Nezeril har en snabbt avsvällande effekt vilket minskar nästäppan och därmed underlättas andningen. Effekten kommer inom några minuter.


Nezeril används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning.


Oximetazolinhydroklorid som finns i Nezeril kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Nezeril

Ta inte Nezeril

 • om du är allergisk mot oximetazolinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Barn

Använd ej till barn under 2 år.

Andra läkemedel och Nezeril

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet: Inga skadliga effekter hos foster har visats.


Amning: Eftersom inga studier har utförts vet man inte om Nezeril passerar över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har gjorts, men hittills finns det inget som tyder på att Nezeril skulle påverka förmågan att framföra fordon eller att använda maskiner.


3. Hur du tar Nezeril

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:

Näsdroppar 0,25 mg/ml

Barn 2-7 år: 2 droppar i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn.


Barn 7-10 år: 1 endosbehållare töms i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn.


Näsdroppar 0,5 mg/ml

Vuxna och barn från 10 år: 1 endosbehållare töms i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn.


Nezeril ska inte användas mer än 10 dagar i följd. Vid användning under lång tid kan Nezeril ge nästäppa.

Bruksanvisning

Öppna endosbehållaren genom att vrida av vingen.

Bruksanvisning barn:

 1. Ta loss en endosbehållare. Skaka ner innehållet i endosbehållarens botten. Håll endosbehållaren upprätt och öppna den genom att vrida av vingen (se figur).

  OBS! Om dosen är 2 droppar trycker du först ut 1 droppe som inte ska användas.

  Upprepa med en ny endosbehållare, så att två stycken är klara för användning.

 2. Rengör barnets näsa försiktigt.

 3. Lägg barnet på rygg med bakåtböjt huvud eller luta barnets huvud bakåt.

 4. Töm en endosbehållare i vardera näsborren.

 5. Vrid försiktigt barnets huvud omväxlande åt höger och vänster några gånger, så sprids dropparna över näsans slemhinna.


Bruksanvisning vuxna och barn från 10 år:

 1. Snyt ur näsan.

 2. Ta loss en endosbehållare. Skaka ner innehållet i endosbehållarens botten. Håll endosbehållaren upprätt och öppna den genom att vrida av vingen (se figur).

 3. Luta huvudet bakåt och töm endosbehållaren i ena näsborren. Töm därefter en ny endosbehållare i andra näsborren.

 4. Sniffa in luft kort och lätt ett par gånger så sprids dropparna över näsans slemhinna.

Om du har tagit för stor mängd av Nezeril

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Nezeril

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):
nysningar, torrhet i mun och hals.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):
oro, irritabilitet, lokal irritation i näsan, sömnstörningar hos barn.


Vid användning under lång tid kan Nezeril ge nästäppa.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Nezeril ska förvaras

Endosbehållarna ska förvaras i sitt innerkuvert även sedan det är öppnat.


Endosbehållare i öppnat innerkuvert är hållbara i 3 månader.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och innerkuvertet efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är oximetazolinhydroklorid.

 • 1 ml innehåller:
  Nezeril näsdroppar 0,25 mg/ml: 0,25 mg oximetazolinhydroklorid. 
  Nezeril näsdroppar 0,5 mg/ml: 0,5 mg oximetazolinhydroklorid.

 • Övriga innehållsämnen är hypromellos, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid och renat vatten.

Nezeril näsdroppar i endosbehållare är fria från konserveringsmedel

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Endosbehållare av plast. Endosbehållarna är förpackade i lufttäta kuvert med 10 endosbehållare i varje kuvert.

Förpackningsstorlek:

20 st. endosbehållare, ask

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Perrigo Sverige AB

Box 7009

164 07 Kista


Tillverkare:

Curida AS, Solbærveien 5, 2409 Elverum, Norge


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-09-11

Hitta direkt i texten
Av