FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Kaleorid®

Karo Pharma

Depottablett 750 mg
(vit, spolformad tablett, 8×16 mm)

Kaliumpreparat

Aktiv substans:
ATC-kod: A12BA01
Läkemedel från Karo Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Kaleorid

750 mg filmdragerade depottabletter
kaliumklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Kaleorid är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Kaleorid
3. Hur du tar Kaleorid
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kaleorid ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Kaleorid är och vad det används för

Kaleorid är en depottablett som gör att den aktiva substansen frisläpps långsamt.


Kaleorid innehåller kalium som är en viktig beståndsdel i kroppens celler. Kaliumbrist kan uppstå vid vissa sjukdomar och vid behandling med urindrivande läkemedel (diuretika). Kaleorid används ofta vid behandling av för liten mängd kalium i blodet. Det kan även ges som förebyggande behandling tillsammans med diuretika.


Kaleorid är tillverkad så att upplösningen av tabletten blir fördröjd. Kalium finns i tablettens kärna, i ett mjukt skelett (matris), som ger en långsam och gradvis utsöndring av kalium genom hela tarmpassagen. Den mjuka matrisen kan ses i avföringen.


Kaliumklorid som finns i Kaleorid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Kaleorid

Ta inte Kaleorid

 • om du är allergisk mot kaliumklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om din vätske- och saltbalans (elektrolytbalans) är kraftigt rubbad, som höga kaliumvärden i blodet (hyperkalemi) eller något annat tillstånd som kan orsaka hyperkalemi

 • om du har allvarligt nedsatt njurfunktion

 • om du har förträngningar i matstrupen och/eller tarm

 • om du har Addisons sjukdom (ej fungerande binjurebark) men inte tar medicin mot den.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Kaleorid.

Var särskilt försiktig med Kaleorid:

 • om du har hjärt- eller njursjukdom. Kaliumvärdena i blodet måste då kontrolleras regelbundet.

 • om du är äldre och är i riskzonen för hjärt- och njursjukdomar.

 • om du är i riskzonen för förhöjda kaliumnivåer på grund av njursvikt eller försämrad funktion i binjurebarken, akut uttorkning (dehydrering) eller allvarliga vävnadsskador (som svåra brännskador).

 • om du samtidigt använder läkemedel som minskar rörligheten i tarmarna.

Hindrad passage, skador, sår, blödning och bristning av både övre och nedre delen av mag-tarmkanalen kan uppkomma, speciellt om Kaleorid tas med för liten mängd vatten eller om dina tarmrörelser är långsamma. Var särskilt försiktig om du är sängliggande eller gravid (se avsnitt Graviditet).


Avbryt behandlingen om du blir illamående, kräks eller känner obehag i magen.

Barn och ungdomar

Kaleorid ska inte tas av barn och ungdomar under 18 år. Säkerheten och effekten av Kaleorid hos barn har inte fastställts.

Andra läkemedel och Kaleorid

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda några andra läkemedel.


Om Kaleorid tas samtidigt med andra läkemedel som ökar kaliumnivåerna, t ex kaliumsparande diuretika (t ex spironolakton, eplerenon, triameteren och amilorid), ACE hämmare (t ex kaptopril, enalapril, lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril, zofenopril), Angiotensin-II receptorblockerare (azilsartan, candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, tasosartan, telmisartan, valsartan), reninhämmare (t ex aliskiren), ciklosporin, tacrolimus och trimetoprim och andra läkemedel som innehåller kalium (t ex kaliumsalter i penicillin) ökar risken för hyperkalemi (för mycket kalium i blodet).

Kaleorid med mat och dryck

Tabletterna ska sväljas hela med minst ett glas vatten och inte i liggande ställning eller direkt innan sänggåendet (se avsnitt 3).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, eller tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Läkemedlet kan användas under graviditet och amning, om din läkare fastslår att det är nödvändigt. Din tarmfunktion kan vara långsam under graviditeten och du ska därför vara speciellt försiktig när du tar Kaleorid och dricka tillräckligt mycket vatten när du tar tabletten.

Körförmåga och användning av maskiner

Kaleorid har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3. Hur du tar Kaleorid

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är vid förebyggande behandling:

Vanligtvis 1-2 tabletter 2-3 gånger dagligen.


Om du behandlas med Kaleorid för låga kaliumvärden avgörs dosen efter ditt kaliumvärde.

Vanlig dos för 750 mg tabletter: 2 tabletter 2-3 gånger dagligen, tills kaliumvärdet har förbättrats. Därefter är 1-2 tabletter 2 gånger dagligen en tillräcklig dos.

Tabletterna ska sväljas hela med minst ett glas vatten. Ta inte tabletterna liggande och inte direkt innan sänggåendet.


Tablettens olösliga vita kärna (matrisen) kan ses i avföringen.

Om du har tagit för stor mängd av Kaleorid

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.


För stort intag av Kaleorid kan orsaka för höga kaliumnivåer, speciellt om du har en njursjukdom. Symptom på för höga kaliumnivåer är förvirring, stickningar, muskelsvaghet, förlamning, lågt blodtryck, hjärtrytmrubbningar och vid allvarliga fall hjärtstopp.

Om du har glömt att ta Kaleorid

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats:

Förhöjda kaliumvärden i blodet, bristning, blödning, sårbildning och förträngning, hinder eller stopp i magtarmkanalen. Diarré, kräkningar, magsmärtor, illamående och olika typer av utslag.


Avsluta behandlingen om du är illamående, kräks eller känner obehag i magen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Kaleorid ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.


Används före utgångsdatum som anges på burken efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är: kaliumklorid.

Övriga innehållsämnen är: titandioxid (E 171), etylcellulosa, glycerol, hypromellos, magnesiumstearat, sackarinnatrium, stearylalkohol, talk.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit spolformad tablett.

HDPE burk med garantiförseglat lock med 100 eller 250 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Karo Pharma AB

Box 16184

103 24 Stockholm

Sverige

medinfo@karopharma.com


Tillverkare

Paramedical A/S

Vassingerødvej 3-7

DK-3540 Lynge

Danmark


allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH

Hildebrandstr. 10-12

37081 Göttingen

TysklandDenna bipacksedel ändrades senast 2021-11-15.

Hitta direkt i texten
Av