FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Bricanyl®

AstraZeneca

Tablett 5 mg
(Tillhandahålls ej) (vita, med skåra och gravyr 5 på ena sidan och A/BT på den andra, 8 mm)

Bronkdilaterande läkemedel

Aktiv substans:
ATC-kod: R03CC03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från AstraZeneca omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Bricanyl

5 mg tabletter
terbutalinsulfat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Bricanyl är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Bricanyl
3. Hur du tar Bricanyl
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Bricanyl ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Bricanyl är och vad det används för

 

Bricanyl gör det lättare att andas genom att vidga luftrören och lösa krampen i luftrörens muskulatur. Upphostning av segt slem underlättas. Effekten varar i upp till 8 timmar.


Bricanyl används vid:

 • kramp i de muskler i luftvägarna som inte styrs av viljan (glatt muskulatur)

 • astma

 • luftrörskatarr (kronisk bronkit)

 • skador på lungblåsorna (emfysem)

 • andra lungsjukdomar som ger en sammandragning av luftvägarna


2. Vad du behöver veta innan du tar Bricanyl

Ta inte Bricanyl:

 • om du är allergisk mot terbutalinsulfat eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Bricanyl om du har någon av följande sjukdomar:

• ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos)

• för låga kaliumvärden i blodet

• diabetes (sockersjuka)

• hjärtsjukdom, oregelbunden hjärtrytm eller angina pectoris (kärlkramp)

• grön starr med trång kammarvinkel.


Om du märker att effekten av Bricanyl försämras och du behöver ta högre doser än vanligt ska du kontakta läkare. Din behandling kan behöva ses över. Öka inte din dos av Bricanyl utan att tala med läkaren.

Andra läkemedel och Bricanyl

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Bricanyl, t.ex.:

 • vissa läkemedel inklusive ögondroppar som innehåller t ex. sotalol, atenolol, metoprolol eller timolol (så kallade beta-blockerare) för behandling av högt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm och vissa ögonsjukdomar

 • vätskedrivande läkemedel

 • vissa andra luftrörsvidgande läkemedel så kallade xantinderivat eller läkemedel som innehåller salbutamol eller ipratropium

 • läkemedel som innehåller kortison

 • vissa läkemedel vid narkos (nedsövning).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Inga kända risker vid användning av Bricanyl under graviditeten. Använd dock Bricanyl med försiktighet under första trimestern och vid slutet av graviditeten.


Amning

Terbutalinsulfat passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.

Körförmåga och användning av maskiner

Bricanyl påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Bricanyl innehåller laktos

Bricanyl tabletter innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du börjar använda Bricanyl.


3. Hur du tar Bricanyl

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos för vuxna är: ½ tablett à 5 mg 3 gånger per dygn (var 8:e timme).

Rekommenderad dos för barn, 5-12 år, är: ¼ - 1/2 tablett à 5 mg 3 gånger per dygn (var 8:e timme).

Om du har tagit för stor mängd av Bricanyl

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


De symtom du kan känna om du tagit för stor dos är bl. a. illamående, kräkningar, huvudvärk, oro, irritabilitet, darrningar, trötthet, muskelkramper och hjärtklappning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


De flesta av biverkningarna som Bricanyl kan ge uppträder i regel i början av behandlingen och brukar försvinna inom 1-2 veckor. Om biverkningarna fortsätter eller är besvärliga eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Allvarliga biverkningar

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Bröstsmärtor (till följd av hjärtproblem som kärlkramp (angina pectoris). Om detta händer ska du omedelbart tala om det för din läkare eller sjuksköterska. Du ska dock inte sluta använda läkemedlet om inte din läkare säger att du ska göra det.


Övriga biverkningar

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Darrningar, huvudvärk.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Låg kaliumhalt i blodet, hjärtklappning, muskelkramper.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Rastlöshet, överaktivitet, agitation och sömnstörningar, oregelbunden hjärtrytm, illamående, klåda, hudutslag.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Bricanyl ska förvaras

Används före utgångsdatum, som anges på förpackningen efter Utg.dat.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är terbutalinsulfat, 5 mg per tablett.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 104 mg, magnesiumstearat, povidon, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse.


Övriga innehållsämnen finns med för att tabletten ska gå att tillverka.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bricanyl 5 mg tabletter är runda, vita, med skåra, märkta med ”5” på ena sidan och ”A/BT” på den andra sidan.


Tabletterna förpackas i plastburk innehållande 100 tabletter eller 250 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-09-27

Hitta direkt i texten
Av