Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dygratyl®

Dishman

Tablett 0,2 mg
Avregistreringsdatum: 2020-09-01 (Vit, plan tablett med prägling DHT på ena sidan och brytskåra på andra sidan.)

Medel mot hypoparatyreoidism

Aktiv substans:
ATC-kod: A11CC02
Läkemedel från Dishman omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Dygratyl

0,2 mg tabletter
dihydrotakysterol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Dygratyl är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Dygratyl
3. Hur du använder Dygratyl
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dygratyl ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Dygratyl är och vad det används för

 

Dygratyl är ett D-vitaminliknande preparat som verkar genom att göra kalk tillgängligt för kroppen.

Dygratyl används vid engelska sjukan, vid för låg funktion i bisköldkörteln och vid nedsatt benvävnadsbildning.


Dihydrotakysterol som finns i Dygratyl kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion. 


2. Vad du behöver veta innan du använder Dygratyl

Använd inte Dygratyl

 • om du är allergisk mot dihydrotakysterol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Dygratyl.


Kontakta läkare för kontroll av kalkhalten i blodet om du upplever:

 • illamående

 • huvudvärk

 • allmän sjukdomskänsla

 • torrhet i munnen

 • förstoppning

 • värkande ben och muskler

 • metallsmak i munnen

 • stora urinmängder under natten

 • törst, aptitlöshet eller viktförlust

 • inflammation i ögats bindhinna eller ljuskänslighet

 • klåda

 • förhöjt blodtryck

Vid inställning av dos hos personer med för låga kalkvärden i blodet görs täta kontroller av kalk i blod och urin. Vid underhållsbehandling bör i samtliga fall kontroll göras med jämna mellanrum, lämpligen var 3:e-8:e vecka.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns endast begränsad dokumentation av användning under graviditet.

Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Dygratyl under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan av förmågan att köra bil och använda maskiner.


Dygratyl innehåller sackaros och laktosmonohydrat

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.3. Hur du använder Dygratyl

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten.

Rekommenderad underhållsdos för vuxna är 1-6 tabletter per dygn vid för låga kalkhalter i blodet. Vid normala kalkhalter i blodet är dosen 1-2 tabletter per dygn.


Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.


Om du använt för stor mängd av Dygratyl 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtom på överdosering (för höga kalkhalter i blodet) är illamående, huvudvärk, allmän sjukdomskänsla, torrhet i munnen, förstoppning, värkande ben och muskler, metallsmak i munnen, stora urinmängder under natten, törst, anorexia, viktförlust, inflammation i ögats bindhinna, ljuskänslighet, klåda och förhöjt blodtryck.

Om något av dessa symtom uppträder skall läkare kontaktas för kontroll av kalkhalten i blodet.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Eventuella biverkningar som uppträder anses sannolikt bero på överdosering med förhöjda kalkhalter i blodet som följd.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Dygratyl ska förvaras

Förvaras vid högst 30ºC i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är dihydrotakysterol. En tablett innehåller 0,2 mg dihydrotakysterol.

 • Övriga innehållsämnen är butylhydroxianisol (E320), oktylgallat, laktosmonohydrat, sackaros, potatisstärkelse, talk, magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är vita och plana med prägling DHT på ena sidan och brytskåra på andra sidan.


Förpackade i glasburk som innehåller 100 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning

Dishman Netherlands B.V

Nieuweweg 2a

3901 BE Veenendaal

NederländernaTillverkare

Vemedia Manufacturing B.V.

Verrijn Stuartweg 60

1112 AX Diemen

Nederländerna 


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-02-11

Hitta direkt i texten
Av