FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Malvitona®

Viatris

Oral lösning
(fruktvinssmak)

B-vitaminkomplexet utom vitamin B12 och folsyra

ATC-kod: A11EX
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Viatris omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Malvitona

oral lösning
tiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), pyridoxin (vitamin B6), nikotinamid, dexpantenol, koffein

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Malvitona är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Malvitona
3. Hur du använder Malvitona
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Malvitona ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Malvitona är och vad det används för

 

Malvitona innehåller B-vitaminer samt som uppiggande och aptitstimulerande ämnen även äppelvin och koffein. B-vitaminer ingår som beståndsdelar i de system som reglerar olika stadier av bl.a. socker-, fett-, och proteinomsättningen i kroppen.


Malvitona används vid förebyggande av B-vitaminbrist vid nedsatt födointag eller ensidig kost.


Om läkaren angivit annat användningsområde, är det läkarens anvisning som ska följas.


2. Vad du behöver veta innan du använder Malvitona

Använd inte Malvitona

Om du är allergisk mot tiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), pyridoxin (vitamin B6), nikotinamid, dexpantenol, koffein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Malvitona.


Detta läkemedel innehåller etanol (alkohol), se avsnittet Malvitona innehåller etanol.

Andra läkemedel och Malvitona

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Bör inte användas på grund av alkoholinnehållet.

Körförmåga och användning av maskiner

Malvitona kan försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning och precisionsbetonat arbete. Se avsnittet Malvitona innehåller etanol. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Malvitona innehåller etanol

Detta läkemedel innehåller 4710 mg alkohol (etanol) per dos (30 ml) motsvarande 15,7 g/100 ml (15,7% w/v). Mängden i 30 ml av detta läkemedel motsvarar 120 ml öl eller 48 ml vin.


Alkoholen i detta läkemedel påverkar troligtvis barn. med t.ex. sömnighet och beteendeförändringar. Förmågan att koncentrera sig och delta i fysiska aktiviteter kan också påverkas.


Alkoholen i detta läkemedel kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Det beror på att ditt omdöme och reaktionsförmåga kan påverkas.


Om du har epilepsi eller leverproblem rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Alkoholen i detta läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder andra läkemedel.


Om du är gravid eller ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Om du är eller har varit beroende av alkohol rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Malvitona innehåller sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Malvitona innehåller 4,3 gram sackaros per dos. Detta bör beaktas hos patienter med diabetes mellitus.

Kan vara skadligt för tänderna.


Malvitona innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos (30 ml oral lösning), d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Malvitona

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen ska bestämmas av läkare, som anpassar den individuellt för patienten. Rekommenderad dos för vuxna är 30 ml 2 gånger dagligen.

Om du tagit för stor mängd av Malvitona

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Matsmältningsbesvär, illamående, sårbildning på tungan, smakförändring.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Malvitona ska förvaras

Förvaras i kylskåp (2 °C − 8 °C). Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Flaskan sorterassom glas.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är tiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), pyridoxin (vitamin B6), nikotinamid, dexpantenol, koffein.

  • Övriga innehållsämnen är propylgallat (konserveringsmedel), äppelvin, etanol (alkoholhalt 15,7% w/v), citronlimett, citronsyramonohydrat, renat vatten.

Innehavare av godkännande för försäljning

Viatris AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Tel: 08-630 1900


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-05-07

Hitta direkt i texten
Av