Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Lixir®

Förmånsstatus
Abigo

Oral lösning
Avregistreringsdatum: 2019-01-01 (Tillhandahålls ej) (Klar gul lösning med lukt och smak av apelsin)

Vitamintonika utan alkohol

ATC-kod: A11JC
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
Bipacksedel: Information till användaren

Lixir

oral lösning

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Lixir är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Lixir
3. Hur du använder Lixir
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lixir ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lixir är och vad det används för

 

Lixir är ett multivitaminpreparat som bland annat innehåller vitamin B1, B2 och B6 som är väsentliga för kroppens ämnesomsättning, samt A- och C-vitamin. Lixir innehåller även koffein som är uppiggande.


Lixir förebygger vitaminbrist vid ensidig kost eller otillräckligt födointag.


2. Vad du behöver veta innan du använder Lixir

Använd inte Lixir

  • om du är allergisk mot vitamin A, tiaminhydroklorid (B1), riboflavinnatriumfosfat (B2), pyridoxinhydroklorid (B6), dexpantenol, nikotinamid, askorbinsyra (C), koffein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Du bör inte ta Lixir samtidigt med andra preparat som innehåller A-vitamin. Överskriden rekommenderad dos vitamin A ökar risken för höftfrakturer.

Barn och ungdomar

Lixir rekommenderas inte till barn under 5 år.

Andra läkemedel och Lixir

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Överskrid inte rekommenderad dos på 15 ml vid graviditet.


Amning

Vid rekommenderade doser påverkar Lixir sannolikt inte barn som ammas.

Lixir kan användas under amning så länge rekommenderad dos inte överskrids.

Körförmåga och användning av maskiner

Lixir har ingen eller försumbar effekt på körförmåga och användning av maskiner.

Lixir innehåller sorbitol

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Lixir

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Vuxna och barn över 12 år:

Rekommenderad dos är 15 ml dagligen.


Barn 5-12 år:

Rekommenderad dos är 10 ml 1 gång dagligen eller 5 ml 2 gånger dagligen.


Lixir tas lämpligen före måltid.

Om du använt för stor mängd av Lixir 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Lixir

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Vitamin B2 (riboflavin) kan ge ofarlig gulfärgning av urinen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Lixir ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C).

Öppnad förpackning bör användas inom 4 månader.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna per 1 ml är: vitamin A 170 IE (51 mikrogram), tiaminhydroklorid (B1) 0,1 mg, riboflavinnatriumfosfat (B2) 0,14 mg, pyridoxinhydroklorid (B6) 70 mikrogram, dexpantenol 0,3 mg, nikotinamid 1 mg, askorbinsyra (C) 10 mg, koffein 3 mg.


  • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är: sorbitol (E420), natriumcitrat, vattenfri citronsyra, makrogolstearat, sackarinnatrium, cysteinhydroklorid, konserveringsmedel (dinatriumedetatdihydrat, sorbinsyra (E200), propylgallat), apelsinarom och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lixir är en klar gul lösning med lukt och smak av apelsin.

Lixir förpackas i en 1000 ml plastflaska och i en 500 ml glasflaska.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

ABIGO Medical AB

Ekonomivägen 5

436 33 Askim

Tel: 031-7484950

Fax: 031-683951

e-post: pharma@abigo.se


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-06-17

Hitta direkt i texten
Av