FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Resonium

Sanofi AB

Pulver till oral/rektal suspension
(ljusbrunt, vaniljsmak)

Medel vid hyperkalemi och hyperfosfatemi

ATC-kod: V03AE01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Resonium

pulver till oral/rektal suspension
natriumpolystyrensulfonat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel

Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Resonium är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Resonium
3. Hur du använder Resonium
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Resonium ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Resonium är och vad det används för

 

Resonium är en s k jonbytare, som under passagen i magtarmkanalen binder kalium i utbyte mot natrium. Pulvret tas inte upp i kroppen utan passerar endast genom magtarmkanalen.

Resonium används för att sänka förhöjd mängd av kalium i blodet. För höga halter av kalium kan leda till störningar av hjärtverksamheten.


Användning av Resonium förutsätter regelbunden blodprovskontroll, eftersom det är viktigt att kaliumvärdena inte sänks för snabbt och att balansen av andra salter såsom kalcium och magnesium inte rubbas.


2. Vad du behöver veta innan du använder Resonium

Använd inte Resonium

 • om du är allergisk mot natriumpolystyrensulfonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om mängden kalium i ditt blod är lägre än 5 mmol/l.

 • vid vissa tarmsjukdomar.


Resonium ska inte ges via munnen till nyfödda och över huvud taget inte till nyfödda med nedsatt tarmfunktion.

Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Resonium:

 • om du har högt blodtryck

 • om du har hjärtsvikt

 • om du har vätskeansamlingar med svullnad

 • om du blir förstoppad under behandlingen

Samtidig användning med sorbitol rekommenderas inte eftersom det finns en risk för allvarliga mag-tarmbiverkningar som kan ge vävnadsskada på tarmen.

Andra läkemedel och Resonium

Resonium kan påverka effekten av läkemedel som tas via munnen och ska därför tas antingen minst 3 timmar före eller 3 timmar efter annan medicinering. Om du har fördröjd magsäckstömning (så kallad gastropares) bör det gå 6 timmar mellan användning av Resonium och andra läkemedel.

Samtidig användning med sorbitol rekommenderas inte på grund av risk för allvarliga mag-tarmbiverkningar som kan ge vävnadsskada på tarmen. Dödsfall på grund av mag-tarmbiverkningar vid samtidig användning har rapporterats. Rapporterna avser fall där sorbitol använts som laxermedel. Det finns ingen information om sorbitol använt som tillsats (sötningsmedel) i läkemedel och livsmedel.

Effekten av Resonium kan påverkas av vissa medel mot sur mage (antacida) samt vissa medel mot förstoppning (laxermedel). Användning av Resonium kan påverka effekten av läkemedel innehållande digoxin.

Kombination med sköldkörtelhormoner eller litium kan kräva dosanpassning.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Resonium tas inte upp från magtarmkanalen, men uppgifter saknas om användning under graviditet och amning.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.

Resonium innehåller natrium:

Detta läkemedel innehåller 1,7 g natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per dos. Detta motsvarar 85 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

Tala med läkare eller apotekspersonal om du behöver ta Resonium dagligen under en längre period, särskilt om du ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du använder Resonium

Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för dig med noggrann kontroll av saltbalansen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Resonium ska intas så att risk för inandning undviks.


Vanlig dos för vuxna: 1 struket doseringsmått (ca 15 g) 3-4 gånger dagligen.

Preparatet tas utrört i lite vatten eller i gröt, saft eller sylt. Kan även tas som lavemang, vilket då ska hållas kvar den tid läkaren anger.

Doseringsmått medföljer förpackningen. Ett struket doseringsmått rymmer ca 15 g.


Resonium ska inte tas vid samma tidpunkt som andra läkemedel som tas via munnen. Se avsnitt ”Andra läkemedel och Resonium” för mer information.

Om du har använt för stor mängd av Resonium

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdosering kan ge symtom på rubbningar i saltbalansen, såsom irritabilitet, förvirring, fördröjd tankeverksamhet, muskelsvaghet, försvagade reflexer och i vissa fall förlamningssymtom. Andningsstillestånd är en möjlig allvarlig följd av denna utveckling.

Om du har glömt att använda Resonium

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Förutsatt att saltbalansen i kroppen inte rubbas består biverkningar nästan uteslutande av svårigheter att svälja den ganska stora mängden utrört pulver, respektive att åstadkomma tillräcklig variation i mat/dryck för inblandning av pulvret, så att det i längden inte blir kväljande.

Allvarliga mag-tarmbiverkningar såsom vävnadsskada på tarmen (i vissa fall med dödlig utgång) har rapporterats. Tala genast med läkare eller sjuksköterska om du märker någon av följande allvarliga biverkningar

 • Svår magsmärta, smärta i ändtarmen

 • Uppblåsthet, svår förstoppning

 • Svårt illamående och kräkningar

 • Svart, blodig eller tjärig avföring, hostar upp blod eller har kräkningar som liknar kaffesump.

Vanliga biverkningar (fler än 1 person av 100 drabbas):
Förstoppning eller avföringsklumpar, illamående, kväljningar, kräkningar, aptitlöshet och diarré. Rubbningar i saltbalansen.

Sällsynta biverkningar (färre än 1 person av 1000 drabbas):
Luftrörskatarr, lunginflammation (ofta beroende på inandning av pulvret). Stopp i tarmen, syrebrist i tarmen, inflammation i tjocktarmen. Sår eller allvarlig vävnadsskada på tarmen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Resonium ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Om Resonium rörs ut i vatten ska denna beredning användas inom 24 timmar. Uppvärmning ska undvikas.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är natriumpolystyrensulfonat. 100 g pulver innehåller 99,934 g natriumpolystyrensulfonat.

 • Övriga innehållsämnen är vanillin och sackarin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ljusbrunt pulver.

Förpackningsstorlek: Plastburk innehållande 450 g pulver till oral/rektal suspension, samt doseringsmått som rymmer ca 15 g.

Innehavare av godkännande för försäljning

Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm


Tillverkare

Sanofi Winthrop Industrie, Amilly, Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast 2023-05-11

Hitta direkt i texten
Av