Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Aldactone®

ReceptstatusFörmånsstatus
Pfizer

Filmdragerad tablett 25 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (filmdragerad, vit, rund, 9 mm, med pepparmyntsmak och märkt Searle 39)

Kaliumsparande diuretikum, blodtryckssänkande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: C03DA01
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Aldactone

25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter
spironolakton

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

-Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-Om du får biverkningar,tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Aldactone är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Aldactone
3. Hur du använder Aldactone
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Aldactone ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Aldactone är och vad det används för

 

Aldactone innehåller den aktiva substansen spironolakton. Spironolakton är ett kaliumsparande, urindrivande medel (diuretikum) som påverkar njurarna på ett sådant sätt att mera vätska (urin) utsöndras genom kroppen. Förutom urindrivande effekt har spironolakton en blodtryckssänkande effekt.


Aldactone används vid olika former av sjuklig vätskeansamling (ödem) och högt blodtryck när annan behandling inte har effekt eller är otillräcklig. Det används också vid förhöjd produktion av binjurebarkshormonet aldosteron (primär aldosteronism) där annan terapi är otillräcklig eller olämplig.


Barn ska endast behandlas av barnläkare.2. Vad du behöver veta innan du använder Aldactone

Använd inte Aldactone

 • om du är allergisk mot spironolakton eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har akut njursvikt, kraftigt nedsatt njurfunktion eller om du inte har någon urinproduktion

 • om du har Addisons sjukdom (nedsatt produktion av hormonerna kortisol och aldosteron)

 • om du har förhöjd kaliumhalt i blodet

Barn med måttlig till svår njursjukdom ska inte använda Aldactone.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Aldactone:

 • om du lider av svår hjärtsvikt

 • om du är äldre och/eller lider av nedsatt njur- eller leverfunktion

 • om du lider av njursjukdom, särskilt barn med högt blodtryck, eller leversjukdom. Läkaren kommer rutinmässigt att utvärdera ditt tillstånd.

Vid ovannämnda tillstånd kan din läkare komma att göra regelbundna blodprovskontroller för att kontrollera halten av kalium, natrium och/eller urea i blodet.


Samtidig användning av Aldactone med vissa läkemedel, kaliumtillskott och mat som innehåller mycket kalium kan leda till svår hyperkalemi (förhöjd kaliumnivå i blodet). Symtomen på svår hyperkalemi kan omfatta muskelkramp, oregelbunden hjärtrytm, diarré, illamående, yrsel eller huvudvärk.


Aldactone kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

Andra läkemedel och Aldactone

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Effekten av behandlingen kan påverkas om Aldactone tas samtidigt med vissa andra läkemedel, såsom

 • läkemedel innehållande kalium eller läkemedel som kan orsaka för höga halter av kalium i blodet, en kost rik på kalium eller saltersättningsmedel innehållande kalium

 • icke steroida antiinflammatoriska läkemedel s.k NSAIDs (används mot smärta och inflammation)

 • ACE-hämmare, angiotensin II-antagonister, aldosteronhämmare, digoxin (används mot högt blodtryck och hjärtsvikt)

 • kaliumsparande urindrivande läkemedel

 • noradrenalin (används vid narkos)

 • ammoniumklorid (används vid tillstånd med för högt pH i kroppen)

 • kolestyramin (används t.ex mot förhöjda blodfetter)

 • karbenoxolon (används t.ex vid sjukdom i matstrupen)

 • heparin, lågmolekylärt heparin (blodförtunnande läkemedel)

 • takrolimus (används efter transplantation)

 • trimetoprim och trimetoprim-sulfametoxazol


Aldactone kan påverka vissa laboratorieprover.


Rådgör därför med läkare före samtidig användning av andra läkemedel inkluderande kosttillskott.

Aldactone med mat, dryck och alkohol

Tabletterna bör tas i samband med måltid

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet


Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av spironolakton i gravida kvinnor.


Amning

Spironolakton går över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar i form av yrsel och trötthet kan förekomma hos vissa patienter, speciellt i början av behandlingen. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet.

En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Aldactone

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Tabletterna bör tas i samband med måltid.


Vanlig dos för vuxna är 50-100 mg dagligen, men högre eller lägre doser kan användas i vissa fall. Det kan dröja en viss tid innan behandlingen har effekt, det är därför viktigt att inte avbryta behandlingen eller ändra på dosen utan att rådgöra med läkare.

Användning för barn och ungdomar

Aldactone används i vissa fall för behandling av barn och dosen anpassas då efter barnets vikt.

Om du använt för stor mängd av Aldactone 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Aldactone

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Bröstförstoring hos män, menstruationsrubbningar, underlivsblödningar efter klimakteriet, impotens, dåsighet, trötthet, huvudvärk, diarré, illamående och kräkningar.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Hudutslag, hudrodnad, klåda, nässelutslag, domningar och stickningar i huden, förhöjd kaliumhalt i blodet, minskad natriumhalt i blodet, ändring i njurvärden, förvirringstillstånd, benkramper.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Yrsel, akut njursvikt, förändringar i blodets innehåll av vita blodkroppar och blodplättar (trombocyter).


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): Godartade bröstknutor, smärta i brösten, håravfall, ökad behåring, onormal leverfunktion.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Förändrad sexuell lust, magtarmbesvär, Stevens-Johnsons syndrom (hud- och slemhinneförändringar som kan vara allvarliga), allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning) så kallad toxisk epidermal nekrolys, läkemedelsutlösta utslag med blodpåverkan (eosinofili) och), systemiska symtom (DRESS) och pemfigoid (ett tillstånd som orsakar vätskefyllda blåsor på huden).


Muntorrhet, törst, huvudvärk, trötthet och dåsighet kan förekomma p.g.a. natriumbrist, vid samtidig behandling med andra urindrivande medel. Kontakta i så fall läkare som eventuellt kan ändra doseringen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Aldactone ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 30º C.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är spironolakton 25 mg, 50 mg respektive 100 mg per tablett.

 • Övriga innehållsämnen är titandioxid (färgämne E 171), magnesiumstearat, povidon, kalciumsulfatdihydrat, majsstärkelse, makrogol, hypromellos, pepparmyntsarom.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

25 mg tabletterna är vita, runda, märkta Searle 39.

50 mg tabletterna är vita, runda, märkta Searle 916.

100 mg tabletterna är vita, runda, märkta Searle 134.


Tryckförpackning innehållande 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar och styrkor att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-03-14

Hitta direkt i texten
Av