FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Microlax®

McNeil

Rektallösning
(Vit plasttub)

Laxantia, klysma

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: A06AG11
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från McNeil omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Microlax

rektallösning
natriumcitrat, natriumlaurylsulfoacetat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Microlax är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Microlax
3. Hur du använder Microlax
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Microlax ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Microlax är och vad det används för

 

Microlax innehåller natriumcitrat och natriumlaurylsulfoacetat. Microlax är ett snabbverkande mikrolavemang som mjukar upp hård avföring utan att irritera tarmen.


Microlax används vid tillfällig förstoppning. Microlax används även för tömning av tarmen före undersökning av ändtarmen (rektoskopi).

Du måste tala med din läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.


2. Vad du behöver veta innan du använder Microlax

Använd inte Microlax

  • om du är allergisk mot natriumcitrat, natriumlaurylsulfoacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Om ingen förbättring sker ska läkare kontaktas. Undvik långvarig användning.

Andra läkemedel och Microlax

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Microlax kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamt ämne:

  • Natriumpolystyrensulfonat (används vid höga kaliumnivåer i blodet)

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Microlax kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Microlax har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil och använda maskiner.

Microlax innehåller sorbinsyra

Microlax innehåller sorbinsyra som kan ge lokala hudreaktioner, (t.ex. kontakteksem).


3. Hur du använder Microlax

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Rekommenderad dos är:

Vuxna och barn: Innehållet i en tub sprutas in i ändtarmen. Annan dos enligt läkares föreskrift.


Bruksanvisning


Bild 1

Bild 1

1.

Vrid av förslutningen (se Bild 1).

2.

Fukta spetsen med en droppe av tubens innehåll.

3.

För in tubspetsen helt i ändtarmsöppningen. Obs! På barn under 3 år förs tubspetsen in endast till cirka halva sin längd (se markering).


Bild 2

Bild 2

4.

Töm tuben fullständigt genom att trycka på tubens skuldra (se Bild 2).

5.

Drag ut tuben fortfarande hopklämd.


Vanligen erhålls effekt redan inom 5-15 minuter.

Om du använt för stor mängd av Microlax 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Enstaka fall av allergiska reaktioner inklusive svullnad av ansikte, tunga eller svalg, lågt blodtryck eller kramp i luftrören har rapporterats. Sluta ta läkemedlet och sök omedelbart upp läkare om dessa symtom uppträder.


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): buksmärta, obehag från ändtarmen. Överkänslighetsreaktioner (t.ex. nässelutslag).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Microlax ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25ºC.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är natriumcitrat 90 mg/ml och natriumlaurylsulfoacetat 9 mg/ml.

  • Övriga innehållsämnen är sorbitol, glycerol, sorbinsyra (E200), renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

1 tub innehåller 5 ml lösning.

Vit plasttub med tubspets samt avvridbar förslutning 4x5 ml,

12x5 ml, 50x5 ml och 200x5 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil Sweden AB

Solna

Tel: 08 -503 385 00

Consumer-se@kenvue.com


Tillverkare

Delpharm Orléans

5 Avenue de Concyr,

45071 Orléans Cedex 2, Frankrike


eller


JNTL Consumer Health (France) SAS

Domaine de Maigremont,

F27100 Val de Reuil, Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast 2023-08-18

Hitta direkt i texten
Av