FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

E-vimin®

Viatris

Kapsel, mjuk 100 mg
(gula, genomskinliga, ovala gelatinkapslar, 15×9,5 mm)

Vitamin E

ATC-kod: A11HA03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Viatris omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

E-vimin

100 mg mjuk kapsel
dl-alfa-tokoferylacetat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad E-vimin  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar E-vimin
3. Hur du tar E-vimin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur E-vimin  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad E-vimin  är och vad det används för

 

E-vimin används vid brist på vitamin E. Brist på vitamin E kan till exempel bero på att upptaget av näringsämnen i tarmen inte är tillräckligt (malabsorption).


Vitamin E är en antioxidant som skyddar cellernas membran.

I E-vimin har vitamin E överförts från en fettlöslig till en vattenlöslig form. På så sätt fås ett bra upptag av vitaminet i kroppen.


2. Vad du behöver veta innan du tar E-vimin

Ta inte E-vimin

  • om du är allergisk mot dl-alfa-tokoferylacetat (vitamin E) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel .


Inga kända risker vid användning under graviditet.


Vitamin E passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av E-vimin under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan av förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.


3. Hur du tar E-vimin

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Doseringsanvisning

Vanlig dos för vuxna är 1 kapsel 1-3 gånger dagligen.

Läkare kan ha föreskrivit annan dos.

Kapslarna bör sväljas hela.

Om du har tagit för stor mängd av E-vimin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. Eventuella biverkningar

 Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur E-vimin  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är: l-alfa-tokoferylacetat (vitamin E) 1 kapsel innehåller 100 mg

Övriga innehållsämnen: gelatin, glycerol, makrogol, polysorbat.

Innehavare av godkännande för försäljning

Viatris AB, Box 23033, 104 35 Stockholm, Tel: 08 630 19 00


Denna bipacksedel ändrades senast 2023-06-26

Hitta direkt i texten
Av