Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vanquin

Meda

Dragerad tablett 50 mg
(rund, välvd och röd, 10 mm)

Anthelmintikum

Aktiv substans:
ATC-kod: P02CX01
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Vissa förpackningar av Vanquin (Dragerad tablett 50 mg) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Blister 32 styck
Inga utbytbara läkemedel. Alternativt receptbelagt läkemedel inom annan ATC-grupp: P02CA01 (Mebendazol) [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2018-02-20
Prognos för slutdatum: 2020-06-30
Blister, 8 tabletter: Inga utbytbara läkemedel. Alternativt receptbelagt läkemedel inom annan ATC-grupp: P02CA01 (Mebendazol) [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2019-03-08
Prognos för slutdatum: 2020-06-30
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-08-17.

Indikationer

Enterobiasis.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering


Dosering tablett

Vuxna och barn: 1 tablett per 10 kg kroppsvikt ges peroralt i engångsdos. Tabletterna bör ej tuggas eftersom de kan missfärga tänder och munhåla. Doser utöver 8 tabletter är ej motiverade eftersom verkningsgraden ej ändras om dosen ökas ytterligare.


För att förhindra fortsatt smittspridning behandlas alla i familjen med Vanquin samtidigt. Upprepad behandling av hela familjen rekommenderas efter 2-3 veckor.


Dosering oral suspension

Vuxna och barn: 5 ml per 10 kg kroppsvikt ges peroralt i engångsdos. Barn som väger 5-9 kg ges 2,5 ml. Doser utöver 40 ml är ej motiverade eftersom verkningsgraden ej ändras om dosen ökas ytterligare.För att förhindra fortsatt smittspridning behandlas alla i familjen med Vanquin samtidigt. Upprepad behandling av hela familjen rekommenderas efter 2-3 veckor.

Varningar och försiktighet

Pyrvin är ett kraftigt färgämne. Utspilld suspension och eventuella kräkningar ger bestående fläckar. Patienten bör upplysas om att avföringen färgas röd.


Noggrann hygien, såväl personlig som i omgivningen, är väsentlig för att minska risken för återsmitta.


Vanquin innehåller sackaros. Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos- galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist. Vanquin oral suspension innehåller mer än 5 g sackaros vid dosering över 21 ml. Detta bör beaktas hos patienter med diabetes mellitus.


Vanquin tabletter innehåller metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat, som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Pyrvinembonat passerar ej över i modersmjölk.

Trafik

Vanquin har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Beräknade biverkningsfrekvenser rangordnas enligt följande: Vanliga (≥1/100, <1/10); Mindre vanliga (≥1/1000, <1/100); Sällsynta (≥1/10 000, <1/1000); Mycket sällsynta

(<1/10 000); Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Immunsystemet

Mindre vanliga

Allergiska reaktioner.

Magtarmkanalen

Vanliga

Diarré, buksmärtor, illamående och kräkningar

Kräkningar förekommer huvudsakligen efter intag av suspension.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet: Låg p.g.a. mycket ringa resorption. 300–500 mg till 3-åringar samt 1,1 g till vuxen gav ej några symtom. Symtom: Illamående, kräkningar, diarré. Överkänslighetsreaktioner. Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol. Symtomatisk terapi.

Farmakodynamik

Vanquin, som innehåller pyrvin, är ett antihelmintikum med specifik effekt mot springmask, Enterobius vermicularis. Pyrvin har vermicid effekt på såväl larv som den fullt utbildade masken och avbryter därmed fortsatt produktion av de smittsamma äggen. Dessa är mycket motståndskraftiga och kan hålla sig vid liv under 2-3 veckor i t ex bostadsdamm, kläder, mattor eller husdjurens päls. De mikroskopiska äggen kan inhaleras och via sväljning nå tarmkanalen varefter kläckning sker i duodenum.

Farmakokinetik

Pyrvin absorberas ej.

Innehåll

En tablett innehåller: pyrvinembonat motsvarande 50 mg pyrvin, sackaros, metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), povidon, polysorbat 80, mannitol, natriumstärkelseglykolat (Typ A) majsstärkelse, talk, magnesiumstearat, gelatin, shellack, vitt vax, natriumbensoat (E211), kalciumkarbonat (E170), röd järnoxid (E172).


1 ml suspension innehåller: pyrvinembonat motsvarande 10 mg pyrvin, 230 mg sackaros, metylcellulosa, natriumhydroxid, natriumfosfat, propylenglykol, poloxamer 188, sorbitanlaurat, saltsyra, sackarinnatrium, renat vatten, bensoesyra (E210), körsbärsarom.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Suspensionen ska omskakas före varje dosering.

Förpackningsinformation

Dragerad tablett 50 mg (rund, välvd och röd, 10 mm)
8 styck blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
32 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av