FASS logotyp
Kontakt

Vanquin

Viatris

Dragerad tablett 50 mg
Avregistreringsdatum: 2022-10-19 (Tillhandahålls ej) (rund, välvd och röd, 10 mm)

Anthelmintikum

Aktiv substans:
ATC-kod: P02CX01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Vanquin

50 mg dragerad tablett
pyrvin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. 

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om besvären kvarstår efter upprepad behandling.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Vanquin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Vanquin
3. Hur du tar Vanquin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Vanquin  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Vanquin är och vad det används för

 

Vanquin är ett medel mot springmask.

Vanquin innehåller ett rött färgämne, pyrvin, som har specifik effekt mot springmask.

Springmask är vanlig främst i barnfamiljer och sprids ofta till samtliga familjemedlemmar. Den lägger tusentals mikroskopiska ägg utanför tarmöppningen, vilket framkallar klåda. Äggen sprids från människa till människa genom kontakt med smittade föremål eller damm. De kan hålla sig vid liv under 2-3 veckor i t ex bostaden (kläder, mattor, damm) och i husdjurens päls. Äggen följer med inandningsluften in i näsan och munnen och kommer till magen när man sväljer. Från magen kommer äggen till tarmen, där de snabbt utvecklas till nya maskar.

Den verksamma substansen i Vanquin, pyrvin, dödar springmasken och dess larv och avbryter därmed produktionen av de smittsamma äggen. De ägg som redan producerats påverkas inte av pyrvin. För att undvika fortsatt smittspridning rekommenderas att alla i familjen behandlas samtidigt, och att samtliga familjemedlemmar upprepar behandlingen efter 2-3 veckor.


2. Vad du behöver veta innan du tar Vanquin

Ta inte Vanquin:

 • om du är allergisk mot pyrvin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Det verksamma ämnet i Vanquin är pyrvin, som är ett kraftigt färgämne och därför färgas avföringen röd av medicinen. Eventuella kräkningar ger bestående fläckar på kläder och möbler.


Förutom behandling med Vanquin är det viktigt att man är extra noggrann med hygienen. Du bör därför följa hygienråden nedan:


 1. Tvätta stjärten och angränsande hudområden dagligen med tvål och vatten.

 2. Tvätta händerna ofta. Håll naglarna korta och rena.

 3. Sov i pyjamas eller åtsittande byxor. Byt underkläder och pyjamas dagligen.

 4. Byt och tvätta sängkläderna ofta. Använda kläder bör tvättas samma dag de bytes.

 5. Badkar, badrumsgolv och toalettstol avtvättas dagligen.

 6. Vid klåda kan eventuellt springmasken avlägsnas med öronpinne eller dylikt. Masken gömmer sig gärna i vecken vid tarmöppningen. Tvätta noga efteråt.

 7. Husdjur drabbas ej av springmask, men maskägg kan finnas i pälsen. Tvätta därför hundar och katter oftare än vanligt.

Andra läkemedel och Vanquin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, använt eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns inga kända risker vid användning under graviditet.

Vanquin går inte över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Vanquin påverkar inte förmågan att köra bil och använda maskiner.

Vanquin innehåller sackaros, natriumbensoat, metylhydroxibensoat och propylhydroxibensoat .

Vanquin tabletter innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Vanquin innehåller 0,02 mg natriumbensoat per tablett, motsvarande 0,05 mg/g. Bensoat kan öka risken för gulsot (gulaktig hud och ögon) hos nyfödda (upp till 4 veckors ålder).


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


Vanquin tabletter innehåller metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat, som kan ge en allergisk reaktion(eventuellt fördröjd).


3. Hur du tar Vanquin

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och barn: 1 tablett per 10 kg kroppsvikt. Dosen beräknas enligt följande tabell:

Ålder

Ungefärlig

vikt i kg

Antal

tabletter

1 år

10-14

1

6 år

15-24

2

10 år

25-34

3

13 år

35-44

4

äldre barn

och

vuxna

45-54

5

55-64

6

65-74

7

75 och däröver

8

Hela dosen tas på en gång. Högre dos än 8 tabletter ska inte tas eftersom effekten inte blir bättre om dosen ökas ytterligare.

Tabletterna bör inte tuggas eftersom de kan missfärga tänder och munhåla.


För att förhindra fortsatt smittspridning bör alla i familjen behandlas samtidigt. Behandlingen skall upprepas efter 2-3 veckor.

Du måste tala med läkare om besvären kvarstår efter upprepad behandling.

Om du har tagit för stor mängd av Vanquin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Vanquin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående och i enstaka fall kräkningar, dock huvudsakligen efter intag av suspension. Buksmärtor och diarré.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Allergiska reaktioner.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Vanquin  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är pyrvin. En tablett innehåller pyrvinembonat motsvarande 50 mg pyrvin.

 • Övriga innehållsämnen är polyvidon, polysorbat 80, mannitol, natriumstärkelseglykolat (typ A) majsstärkelse, talk, magnesiumstearat, gelatin, sackaros, shellack, vitt vax, natriumbensoat (konserveringsmedel E 211), metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218), propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 216), kalciumkarbonat (färgämne E 170), röd järnoxid (färgämne E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rund, välvd, röd tablett, 10 mm i diameter

Tryckförpackning 8 tabletter eller 32 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning

Viatris AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Tel. 08 630 1900


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-02-15

Hitta direkt i texten
Av