FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Salures®

Pfizer

Tablett 5 mg
(vit, plan, med brytskåra, 5 inpräglat)

Diuretikum och blodtryckssänkande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: C03AA01
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Salures

2,5 mg eller 5 mg tabletter
bendroflumetiazid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare ellerapotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Salures är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Salures
3. Hur du använder Salures
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Salures ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Salures är och vad det används för

 

Salures innehåller den aktiva substansen bendroflumetiazid som tillhör gruppen tiaziddiuretika (vätskedrivande). Salures används för behandling av högt blodtryck, svullnad (ödem) och som förebyggande behandling vid njursten.


Salures blodtryckssänkande effekt beror troligen på att vissa små blodkärl vidgar sig. Den urindrivande effekten beror på påverkan av njuren som har till följd att vätska lämnar kroppen. Salures förhindrar i vissa fall bildandet av njursten genom att minska kalkhalten i urinen.


Bendroflumetiazid som finns i Salures kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.2. Vad du behöver veta innan du använder Salures

Använd inte Salures

 • om du är allergisk mot bendroflumetiazid, tiazider och sulfonamider eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har svåra lever- och njursjukdomar

 • om du har gikt.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Salures.


Tala om för läkare om du:

 • tidigare använt tiazider eller tiazidliknande läkemedel och då reagerat mot dem

 • har haft en överkänslighetsreaktion mot penicillin eller sulfonamid, då du kan löpa en större risk att utveckla detta även mot tiazider

 • är diabetiker då blodsockerhalten kan påverkas

 • får nedsatt syn eller ögonsmärta. Detta kan vara symtom på vätskeansamling i ögat (mellan åderhinnan och senhinnan) eller en ökning av trycket i ögat och kan ske inom några timmar till veckor efter att du tagit Salures. Detta kan leda till permanent synbortfall, om det inte behandlas.


Andra läkemedel och Salures

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandlingseffekten kan påverkas om Salures och vissa andra mediciner tas samtidigt. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig användning av andra läkemedel såsom hjärtstärkande mediciner (digitalisglykosider, sotalol), vissa blodtryckssänkande läkemedel (ACE-hämmare), litium, en grupp av smärtstillande, inflammationshämmande och febernedsättande läkemedel så kallade icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel t.ex. ibuprofen och naproxen.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Salures under graviditet.


Det är okänt om Salures går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Tillfällig yrsel kan uppträda under blodtrycksbehandling varvid hänsyn bör tas till detta vid bilkörning eller skötsel av maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Salures innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Salures innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.3. Hur du använder Salures

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen skall bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten. Ett vanligt dosintervall är 2,5 mg – 10 mg per dygn.

Vanlig dos vid:

Högt blodtryck: 1-2 tabletter på morgonen.

Svullnad (ödem): 1-2 tabletter på morgonen.

Premenstruell svullnad: 1 tablett om dagen i 7-10 dagar före mens.

Njurstenssjukdom: 1 tablett morgon och kväll.


Om du använt för stor mängd av Salures 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Salures

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

I början av behandlingen kan yrsel och huvudvärk uppstå, men är snabbt övergående. Vid långtidsbehandling finns risk för sänkt kaliumhalt i blodet. Blodsockerhalten kan påverkas hos diabetiker eller personer med anlag för diabetes. Urinsyravärdena i blodet kan bli för höga och orsaka giktbesvär.


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Blodtrycksfall i stående ställning (drabbar oftast äldre och ger yrsel eller svimning). Ökad urinutsöndring av magnesium samt förhöjd halt av kalcium i blodet. Minskad halt av natrium i blodet. Ökad ljuskänslighet.


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Klåda, utslag, kärlväggsinflammation, minskat antal blodplättar eller en minskning av antalet vita blodkroppar. Dessa reaktioner upphör i regel när medicineringen stoppas. Rubbningar i syra-basbalansen.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Nedsatt syn eller smärta i ögonen på grund av högt tryck (möjligt tecken på vätskeansamling i ögat (mellan åderhinnan och senhinnan) eller akut trångvinkelglaukom). Enstaka fall av impotens har rapporterats.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Salures ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25 °C.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är bendroflumetiazid 2,5 mg respektive 5 mg.

 • Övriga innehållsämnen är kiseldioxid, laktosmonohydrat 82 mg respektive 80 mg, magnesiumstearat, natriumstärkelseglykolat, povidon, potatisstärkelse (se avsnitt 2 ”Salures innehåller laktos” och ”Salures innehåller natrium”).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

2,5 mg och 5 mg: Plastburk med 98 och 100 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Tillverkare

Pfizer Italia S.r.l.

Località Marino del Tronto, 63100

Ascoli Piceno (AP) ItalienDenna bipacksedel ändrades senast 2021-05-18

Hitta direkt i texten
Av