Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hibitane®

Förmånsstatus
Bioglan

Vaginalkräm 1 %
(Lättflytande kräm.)

Antiseptisk explorationskräm

Aktiv substans:
ATC-kod: D08AC02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bioglan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Hibitane

1 % vaginalkräm
klorhexidindiglukonat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan detta läkemedel används. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Hibitane är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan Hibitane används
3. Hur Hibitane används
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Hibitane ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Hibitane är och vad det används för

 

Hibitane innehåller den aktiva substansen klorhexidindiglukonat. Det är en antiseptisk vaginalkräm vilket betyder att den dödar eller hämmar tillväxten av många bakterier.


Läkare eller barnmorska använder Hibitane i samband med undersökningar inom gynekologi/obstetrik (undersökningar av underlivet (speciellt vid förlossningar)), vilket bidrar till att förhindra infektioner.


Klorhexidindiglukonat som finns i Hibitane kan också vara godkänd för andra användningsområden som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan Hibitane används

Hibitane ska inte användas:

  • om du är allergisk mot klorhexidindiglukonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • på hjärnan, hjärnhinnorna (meningerna) eller skadade trumhinnor då Hibitane är skadligt för nervsystemet.

Varningar och försiktighet

Undvik kontakt med ögon och öron.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Inga kända risker vid användning under graviditet.


Klorhexidin passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet bedöms osannolik med rekommenderade doser.


Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hibitane innehåller cetostearylalkohol

Kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).3. Hur Hibitane används

Hibitane används av sjukvårdspersonal i samband med undersökningar av underlivet (speciellt vid förlossningar).


Hibitane appliceras av läkare eller barnmorska kring kvinnans yttre könsorgan och kan även användas för insmörjning av handskar och instrument. Efter undersökningen kan krämen lätt sköljas bort med vatten.

Om du har fått för stor mängd av Hibitane

Hibitane kommer ges till dig av sjukvårdspersonal. Det är osannolikt att du får för stor mängd, men om du tror att du fått för stor mängd eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • Hudirritation.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • Ögonirritation.

  • Hörselskador.

  • Allergiska (kliande) reaktioner.


Klorhexidin kan ge upphov till hörselskador om det kommer in i mellanörat. Kontakt med ögonen kan framkalla sveda. Allergiska reaktioner i form av anafylaxi kan förekomma i yttersta sällsynta fall.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Hibitane ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är klorhexidindiglukonat

  • Övriga innehållsämnen är isopropylalkohol, flytande paraffin, cetostearylalkohol, cetostearylalkohol/etylenoxid kondensat, linalylacetat, vitt vaselin, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vaginalkräm.

Plastflaska 250 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning

Bioglan AB, Box 50310, 202 13 Malmö, Sverige


Tillverkare

Bioglan AB, Box 50310, 202 13 Malmö, Sverige


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-05-16

Hitta direkt i texten
Av