FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nozinan®

Sanofi AB

Tablett 5 mg
Avregistreringsdatum: 2022-01-31 (olivgröna, ca 8,5 mm)

Neuroleptikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N05AA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Nozinan

5 mg, 25 mg tabletter
levomepromazin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Nozinan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Nozinan
3. Hur du använder Nozinan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nozinan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Nozinan är och vad det används för

 

Överföringen av impulser mellan nervceller i hjärnan sker med hjälp av kemiska ämnen, så kallade signalsubstanser. Vid vissa psykiska sjukdomar (bl.a. psykoser) har man kunnat konstatera störningar i dessa kemiska processer. Nozinan dämpar dessa störningar.

Nozinan förstärker även effekten av smärtstillande medel.


Nozinan används vid schizofreni, mani och vissa andra psykotiska tillstånd, vid paranoida tillstånd som t.ex. förföljelseidéer och sjuklig misstänksamhet samt vid svåra smärttillstånd, antingen ensamt eller tillsammans med smärtstillande medel för att förstärka effekten av dessa.


2. Vad du behöver veta innan du använder Nozinan

Använd inte Nozinan

 • om du är allergisk mot levomepromazin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har överdoserat alkohol eller lugnande medel (barbiturater eller opiater)

 • om du har blodbildsförändringar (leukopeni eller agranulocytos)

 • om du lider av muskelsjukdomen myastenia gravis

 • om du har en sällsynt förekommande, godartad tumör i binjurarna (feokromocytom)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Nozinan.

Om du lider av något av följande bör du rådgöra med läkare innan behandling med Nozinan påbörjas:

 • njur- eller leverskador

 • krampsjukdomar (t.ex. epilepsi)

 • Parkinsons sjukdom

 • minskad utsöndring av sköldkörtelhormon från sköldkörteln (hypotyreos)

 • prostataförstoring (prostatahypertrofi)

 • hjärtproblem eller om du eller någon i din familj tidigare har haft blodpropp, eftersom läkemedel som dessa har förknippats med blodproppsbildning.

 • Hos äldre patienter med demens kan det finnas en ökad risk för hjärnblödning (stroke).

 • Hos äldre patienter med demensrelaterad psykossjukdom kan det också finnas en viss ökad risk för dödlighet.

 • Berätta för din läkare om du har diabetes då Nozinan kan påverka blodsockret

Före och under kronisk behandling kommer läkaren att begära blodprov för att övervaka din leverfunktion.

Behandling med Nozinan kan orsaka muntorrhet, vilket vid längre tids behandling medför ökad risk för tand- och munslemhinneskador. Du bör därför rengöra tänderna noggrant med fluortandkräm 2 gånger per dag under behandling med Nozinan.


Nozinan innehåller sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Andra läkemedel och Nozinan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du använder något av följande läkemedel:

 • vissa medel mot oregelbunden hjärtrytm (t.ex. kinidin)

 • terbinafin (medel mot svampinfektioner)

 • thioridazin (lugnande medel)

 • erytromycin, moxifloxacin (antibiotika)

 • kodein (smärtstillande medel)

 • metadon (medel vid behandling av beroendetillstånd)

 • meflokin (malariamedel)

 • vissa antidepressiva medel (tricykliska, fluoxetin, paroxetin, venlafaxin)

 • litium, sertindol (medel mot vissa psykiska sjukdomar)

 • cisaprid (medel mot störningar av magtarmkanalens rörelser)

 • vissa urindrivande medel

 • bromokriptin, kabergolin, levodopa (medel mot Parkinsons sjukdom)

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns endast begränsad erfarenhet från användning under graviditet. Nozinan bör inte användas under graviditet.


Följande symtom kan förekomma hos nyfödda barn till mödrar som använt Nozinan under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten): skakningar, muskelstelhet och/eller svaghet, sömnighet, oro, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn uppvisar något av dessa symtom kan du behöva kontakta läkare. Andra symtom som kan uppkomma hos nyfödda barn till mödrar, som använt Nozinan under graviditeten, är långsamma eller snabba hjärtslag, svullen buk och förstoppning.


Små mängder av levomepromazin passerar över i modersmjölk. Nozinan bör därför inte användas under amning.


Nozinan kan minska fertiliteten hos kvinnor och möjligen också hos män.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Nozinan

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för dig. Vid psykiska sjukdomar är en vanlig dos mellan 100 och 200 mg dagligen. Vid svåra smärttillstånd är dosen vanligen mellan 25 och 100 mg dagligen. Doserna kan i vissa fall vara högre.

Om du har tagit för stor mängd av Nozinan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna varierar beroende på dos, behandlingstid och vilken sjukdom som behandlas.


Kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom:

 • Nozinan kan påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos, leukopeni). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

  Detta förekommer hos ett okänt antal användare.

 • Blodproppar har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare). Blodproppar, särskilt i benen (symtomen är svullnad, smärta och rodnad på benen), kan transporteras till lungorna och orsaka bröstsmärta och andningssvårigheter.

 • Feber med muskelstelhet, skakningar, blodtrycksfall och medvetanderubbning är en mycket allvarlig sällsynt biverkan (malignt neuroleptikasyndrom).

 • Ont i magen och uppblåst mage. Detta kan vara symtom på tarmvred (paralytisk ileus) och är en sällsynt biverkan.


Övriga biverkningar

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

 • Yrsel

 • Trötthet

 • Darrningar, stelhet, ryckningar eller skakningar i t.ex. händer och fingrar. I vissa fall uppträder en särskild form av inre oro, som yttrar sig i svårighet att sitta stilla. Särskilt vid högre doser kan ryckningar i ansiktet, grimaserande och egendomliga tungrörelser observeras.

 • Blodtrycksfall och hjärtklappning som medför risk för svindel kan förekomma, varför sängläge rekommenderas i känsliga fall vid högre doser i början av behandlingen.

 • Hudallergi

 • Viktökning (vid långvarig behandling)

 • Muntorrhet


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

 • Förstoring av bröstkörtlarna hos män, sekretion av mjölk från bröstkörtlarna

 • Förstoppning

 • Oförmåga att tömma urinblåsan (särskilt hos äldre män)

 • Försämring av synskärpan (t.ex. svårighet att läsa finstilt text)

 • Kramper


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

 • Gulsot

 • Akuta muskelkramper

 • Tarmvred

 • Hög dos och långtidsbehandling kan ge grumling av ögats lins och hornhinna


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

 • Påverkan på hjärtrytmen


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Minskad tolerans för socker och högt blodsocker

 • Förvirringstillstånd

 • Leverskador

 • För låg halt av natriumjoner i blodet

 • SIADH (störd insöndring av hormonet ADH, som bl.a. minskar urinutsöndringen)

 • Förlängd och oftast smärtsam erektion av penis som inte är förenad med sexuell upphetsning

 • Svårartad tarminflammation

 • Hjärtpåverkan såsom hjärtrytmrubbningar eller hjärtstopp (i undantagsfall livshotande)

 • Lågt blodtryck (känna sig snurrig när man reser sig upp)

 • Problem med att reglera kroppstemperaturen

 • Huden blir känsligare för solen (fotosensitivitet)

 • Okontrollerbara ryckningar eller ryckrörelser i armar och ben (dyskinesi)

 • Bruna avlagringar i det främre segmentet av ögat på grund av ansamling av läkemedlet, vanligtvis utan synpåverkan.

 • Sänkt kramptröskel kan förekomma hos patienter som tidigare fått kramper


Även nedsatt sexuell förmåga samt förhöjd mängd mjölkbildningshormon i blodet kan förekomma.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Nozinan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är levomepromazin 5 mg respektive 25 mg.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, bensoesyra (E210), metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, gelatin, magnesiumstearat, sackaros, talk, povidon, akaciagummi, karnaubavax, vinylpyrrolidon-vinylacetat sampolymer, medellånga triglycerider, gul järnoxid (E172), titandioxid (E171). Nozinan 5 mg innehåller även indigokarmin (E132). Nozinan 25 mg innhåller även röd järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Nozinan 5 mg är en rund olivgrön tablett.

Nozinan 25 mg är en rund brunröd tablett.


Nozinan förekommer i plastburkar om 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-06-03.

Hitta direkt i texten
Av