FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Propavan

Sanofi AB

Tablett 25 mg
(vita - gulvita, runda, kupade med brytskåra, 9 mm)

Sömnmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: N05CM06
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Propavan

25 mgTabletter 

­

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedel för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller läkemedlet?

1 tablett Propavan innehåller som verksamt ämne propiomazin 25 mg (propiomazinmaleat).

Övriga ingående ämnen är laktos (vattenfri) 116 mg, magnesiumstearat, gelatin, talk, potatisstärkelse, makrogol 400, hypromellos, opaspray och titandioxid (färgämne E171).

Hur verkar Propavan?

Propavan har en uttalad centralt dämpande och lugnande effekt. Propavan är inte beroendeframkallande.

Innehavare av försäljningstillstånd/Information lämnas av

Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm

Vad används Propavan för?

Propavan används som sömnmedel vid olika former av sömnrubbningar.

Att tänka på innan och när Propavan används

De som har nedsatt lever- eller njurfunktion bör rådgöra med läkare innan behandling med Propavan påbörjas. Läkare bör också kontaktas vid längre tids sömnlöshet eftersom det då kan bero på en kroppslig eller psykisk sjukdom. Vid längre tids bruk kan muntorrhet medföra risk för skador på tänder och munslemhinna. Noggrann munhygien är därför viktig: Tänderna bör noggrant rengöras med fluortandkräm 2 ggr/dag. Propavan innehåller laktos, vilket är en sockerart. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.

Stigande ålder medför generellt en ökad känslighet för läkemedel. Propavan ska därför användas med försiktighet av äldre patienter, eftersom de kan vara mera känsliga för propiomazins effekter såsom dagtrötthet, muskelpåverkan, oro eller rastlöshet.

Graviditet

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

Amning

Det är okänt om propiomazin går över i modersmjölk.

Rådgör med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Propavan under amning.

Trafikvarning

Vid behandling med Propavan kan reaktionsförmågan nedsättas, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Doseringsanvisning

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


Vanlig dos är 1-2 tabletter 30-60 minuter före sänggåendet.

Vad händer om du tagit för stor dos?

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

Biverkningar

Vanligast (mer än 1 person av 100): Dåsighet

Sällsynta (mindre än 1 person av 1000): Muntorrhet, allergiska hudreaktioner, solutslag, yrsel, lågt blodtryck och minskning av antalet blodplättar har beskrivits. Till följd av Propavans effekt kan även muskelstelhet, rörelsetröghet, ofrivilliga muskelrörelser, rastlöshet i benen, stickningar, domningar eller skakningar uppträda.

Hållbarhet

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Överbliven eller gammal medicin kan lämnas på apotek för förstöring.


Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Senaste revision. 2014-09-15

Hitta direkt i texten
Av