FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Akineton®

POA Pharma

Tablett 2 mg
(Tablett. Vita, plana med krysskåra. 9x9 mm.)

Medel vid parkinsonism

Aktiv substans:
ATC-kod: N04AA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från POA Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Akineton

2 mg tabletter
biperidenhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Akineton är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Akineton
3. Hur du tar Akineton
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Akineton ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Akineton är och vad det används för

 

Akineton är ett s.k. antikolinergt läkemedel som används mot Parkinsons sjukdom. Läkemedlet kan även användas mot s.k. extrapyramidala symtom som uppstått p.g.a. annan läkemedelsanvändning.


2. Vad du behöver veta innan du tar Akineton

Ta inte Akineton

 • om du är allergisk mot biperidenhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har stenbildning (stenos) i magtarmkanalen, har risk för akut glaukom (grön starr) eller om du lider av tardiv dyskinesi (fördröjd rörelsestörning).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Akineton.


Var särskilt försiktig med Akineton om du har förstorad prostata, förhöjd krampbenägenhet och hjärtklappning.
Äldre personer kan vara mer känsliga för denna typ av läkemedel och dosen kan behöva justeras av läkare.

Andra läkemedel och Akineton

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


Samtidig användning av Akineton och andra läkemedel med antikolinerg effekt såsom neuroleptika (medel mot sjukdomar i nervsystemet), antihistaminer (medel mot allergi), antiparkinsonmedel, spasmolytika (kramplösande medel), kinidin (hjärtmedicin) och levodopa (medel mot Parkinsons sjukdom) kan förstärka biverkningarna av läkemedlen.

Akineton med alkohol

Du bör undvika att dricka alkohol under behandlingen med Akineton.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet.


Amning

Biperiden passerar över i modersmjölk och kan påverka det diande barnet. Amning rekommenderas inte då man använder Akineton.

Körförmåga och användning av maskiner

Akineton kan sänka reaktionsförmågan hos vissa patienter och kan därför påverka din förmåga att köra bil eller att använda verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Akineton innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Akineton

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Äldre personer kan behöva en lägre dos.

Behandlingen med Akineton påbörjas vanligtvis med små efter hand ökande doser beroende på patientens respons på dosen och biverkningarna.

Om du har tagit för stor mängd av Akineton

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Akineton

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Fortsätt behandlingen med den dos som har ordinerats åt dig.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar kan uppträda särskilt i början av behandlingen och om dosen ökas för snabbt.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Muntorrhet, illamående, magbesvär

 • Minnesstörningar, trötthet, yrsel

 • Dåsighet

 • Tillfälligt minskad REM-sömn (sömnfas med snabba ögonrörelser)

 • Hög hjärtfrekvens (takykardi)

 • Muskelryckningar.

I högre doser kan följande biverkningar förekomma: uppjagad sinnesstämning, oro, rädsla, förvirring, hallucinationer och sömnlöshet. Centralstimulerande effekter är vanliga hos patienter med symtom på psykisk utvecklingsstörning och kan kräva en minskning av dosen.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Överkänslighet

 • Allergiska hudutslag, minskad svettning

 • Huvudvärk, svårigheter att kontrollera rörelser (dyskinesi), svårighet att samordna rörelser (ataxi), talsvårigheter, ökad benägenhet för kramper

 • Nervositet, eufori

 • Svårighet att urinera (särskilt hos patienter med förstorad prostata, dosminskning rekommenderas), oförmåga att tömma urinblåsan

 • Förstoppning

 • Långsam hjärtfrekvens (bradykardi), blodtryckssänkning (efter intravenös tillförsel)

 • Svårighet att anpassa ögat efter olika avstånd (ackommodationsbesvär), förstorade pupiller, ljuskänslighet, grön starr (glaukom).


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • Inflammation i öronspottkörteln (parotit).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Akineton ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är biperidenhydroklorid.

 • Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, potatisstärkelse, laktosmonohydrat (se avsnitt 2, ”Akineton innehåller laktos”), kalciumvätefosfatdihydrat, mikrokristallin cellulosa, kopovidon, talk, magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende: Vita, plana med krysskåra.
Förpackningsstorlekar: 100 st i glasburk eller tryckförpackning.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Laboratorio Farmaceutico S.I.T., Srl

Via Cavour, 70

27035 Mede (PV)

Italien


Information lämnas av:

POA Pharma Scandinavia AB

Box 24026

400 22 Göteborg


Tel. 031-788 05 99

info@poaab.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-08-24

Hitta direkt i texten
Av