FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Furadantin®

Viatris

Tablett 50 mg
(gula, runda, kupiga, med krysskåra och prägling FZ inom bågar, 9 mm)

Kemoterapeutikum mot urinvägsinfektioner

ATC-kod: J01XE01
Läkemedel från Viatris omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Furadantin

5 mg och 50 mg tabletter
nitrofurantoin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Furadantin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Furadantin
3. Hur du använder Furadantin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Furadantin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Furadantin är och vad det används för

 

Furadantin innehåller nitrofurantoin, som har bakteriedödande effekt. Det är verksamt mot flertalet bakteriearter som orsakar urinvägsinfektioner.

Furadantin används vid behandling av urinvägsinfektioner.


Nitrofurantoin som finns i Furadantin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Furadantin

Använd inte Furadantin

Ska inte ges till nyfödda eller barn under 1 månads ålder.

Ska inte användas vid amning av barn under 1 månads ålder.

Ska inte användas av personer med känd brist på enzymet glukos-6-fosfatdehydrogenas.

Ska inte användas vid starkt nedsatt njurfunktion eller om du är allergisk mot nitrofurantoin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Furadantin om du har någon av följande sjukdomar: diabetes, blodbrist, B-vitaminbrist eller nedsatt njurfunktion.

Ibland kan urinen brunfärgas, men det är helt ofarligt.


Sluta att ta Furadantin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter.

Prata med din läkare om du upplever trötthet, gulnad hud eller ögon, klåda, hudutslag, ledsmärta, bukobehag, illamående, kräkningar, aptitlöshet, mörk urin och blek eller gråfärgad avföring. Detta kan vara symptom på en leversjukdom.

Andra läkemedel och Furadantin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


I omedelbar anslutning till förlossningen ska Furadantin ges endast efter särskilt övervägande.


Furadantin passerar över i modersmjölken. Använd inte Furadantin vid amning av barn under 1 månads ålder.

Körförmåga och användning av maskiner

Furadantin har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Furadantin innehåller laktos

Furadantin innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Furadantin

Ta alltid Furadantin enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkare, som avpassar den individuellt för dig.

Vanlig dos för vuxna: 50 mg 3 gånger dagligen under 5 dagar.

Vanlig dos för barn (ej under 1 månads ålder): 3 mg/kg kroppsvikt och dygn uppdelat på minst två doser under en vecka.

Furadantin skall tas tillsammans med mat, dels för att minska illamående, dels för att förbättra effekten. Tabletterna kan krossas och blandas i lite vätska eller blandas i maten.

Vid återkommande urinvägsinfektioner är ofta långtidsbehandling under flera månader och även år nödvändig. Det är viktigt att man fullföljer medicineringen enligt läkarens ordination för att förhindra att infektionen återkommer.

Om du tagit för stor mängd av Furadantin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du glömt att ta Furadantin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Furadantin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter): Illamående och kräkningar, särskilt vid högre doser och då preparatet intas på fastande mage.

Överkänslighetsreaktioner kan förekomma. Symtomen är andnöd, feber, trötthet, hudutslag, klåda, huvudvärk, yrsel, diarré, astmatiska symtom, muntorrhet, muskelsmärtor.

Yttre nervskador med symtom som krypningar och domningar i fötter och händer kan framkallas i för hög dosering i förhållande till njurfunktionen, särskilt hos personer med diabetes, blodbrist, B-vitamin brist eller rubbningar i syra-bas balansen. Leverpåverkan och blodbildsförändringar kan förekomma.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Svårighet att fästa blicken, håravfall. Godartad tryckökning inne i skallen. Öronspottkörtelinflammation. Sjuklig ökning av vävnad i lungorna vid långtidsbehandling. Svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter så kallat angioödem (se Varningar och försiktighet).

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal patienter): Mycket svår överkänslighets-reaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall (anafylaktisk chock), magsmärtor. Inflammation av små blodkärlsväggar vilket orsakar hudåkommor, leverinflammation som resultat av immunsystemets påverkan på leverceller, njurvävnadsinflammation med omgivande tubuli vilket orsakar nedsatt njurfunktion.


Om något av dessa biverkningssymtom uppträder ska behandlingen avbrytas och läkare kontaktas.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Furadantin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Tablett 5 mg: Förvaras vid högst 25 °C.

Tablett 50 mg: Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum, som anges på förpackningen efter EXP.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är nitrofurantoin 5 mg respektive 50 mg per tablett.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 177,5 mg respektive 132,5 mg, potatisstärkelse, metylcellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Furadantin 5 mg tabletter är gula, runda, kupiga, med krysskåra och präglingen FV inom bågar och en diameter på 9 mm.

Förpackningsstorlek:

50 tabletter i plastburk.


Furadantin 50 mg tabletter är gula, runda, kupiga, med krysskåra och präglingen FZ inom bågar och en diameter på 9 mm.

Förpackningsstorlekar:

15 tabletter och 25 tabletter i tryckförpackning, 100 tabletter i plastburk.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Viatris AB

Box 23033

104 35 Stockholm


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-10-17

Hitta direkt i texten
Av