FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Alcosanal®

Viatris

Rektalsalva 110 mg/g
(vit)

Antihemorrojdalmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: C05AX03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Viatris omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Alcosanal

110 mg/g rektalsalva
natriumoleat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Alcosanal är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Alcosanal
3. Hur du använder Alcosanal
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Alcosanal ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Alcosanal är och vad det används för

 

Alcosanal har en sammandragande och avsvällande effekt på analvävnaden i ändtarmsöppningen, dessutom lindras klåda.


Vid tillfällig behandling av hemorrojder, sprickor och eksem vid ändtarmsöppningen (analeksem). Kan även ordineras av läkare för andra indikationer. Lindrar symtom som exempelvis sveda, klåda och smärta vid hemorrojder.


2. Vad du behöver veta innan du använder Alcosanal

Använd inte Alcosanal

  • om du är allergisk mot natriumoleat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Alcosanal.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid användning av Alcosanal salva påverkas inte reaktionsförmågan.


3. Hur du använder Alcosanal

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Salvan appliceras morgon och kväll.


Bruksanvisning

Innan du använder Alcosanal rektalsalva bör ändtarmsöppningen vara väl rengjord och torr.


Med förpackningen följer en applikator, som kan skruvas på tuben och underlätta införandet av salvan. Innan du börjar behandlingen bör du värma tuben i handen. Salvan blir på så sätt lättare att trycka ut ur tuben och med hjälp av rektalspetsen kan den strykas ut direkt över de irriterade partierna.


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

Om du har använt för stor mängd av Alcosanal

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Sveda, klåda.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Alcosanal ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är natriumoleat 110 mg.

  • Övriga innehållsämnen är Oxynex LM och 5-klorkarvakrol (konserveringsmedel), ullfett, flytande paraffin, oleyloleat, glycerol, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gulvit luktfri salva.

Förpackningsstorlekar: 20 g och 50 g i aluminiumtub

Innehavare av godkännande för försäljning

Viatris AB, Box 23033, 104 35 Stockholm


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-05-01

Hitta direkt i texten
Av