FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Liothyronin

Orifarm Generics AB

Tablett 20 mikrog
(vita, runda, bikonvexa med djup mittskåra på ena sidan och T3 präglat på andra sidan. 6 mm)

Syntetiskt tyreoideahormonpreparat

Aktiv substans:
ATC-kod: H03AA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Orifarm Generics AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Liothyronin

20 mikrogram tabletter
liotyroninnatrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Liothyronin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Liothyronin
3. Hur du använder Liothyronin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Liothyronin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Liothyronin är och vad det används för

 

Liotyronin är ett hormon som normalt bildas i levern och i sköldkörteln och som är av betydelse för ämnesomsättningen.


Liothyronin används när snabb effekt och omsättning av sköldkörtelhormon krävs,

t ex i samband med utredningar av olika slag. Liothyronin kan också användas i kombination med tyroxin vid otillräcklig bildning av liotyronin i kroppen.


Liotyroninnatrium som finns i Liothyronin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Liothyronin

Använd inte Liothyronin

 • om du är allergisk mot liotyroninnatrium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har nedsatt funktion av binjurarna och hypofysframlob, om dessa tillstånd är obehandlade.

 • om du har överfunktion i sköldkörteln (tyreotoxikos).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Liothyronin

 • om du lider av någon hjärtsjukdom

 • om du har åderförkalkning och myxödem (en sköldkörtelsjukdom)

 • om du har diabetes.

Andra läkemedel och Liothyronin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Liothyronin kan påverka eller påverkas av följande läkemedel:

 • Amiodaron som används för att behandla vissa hjärtproblem.

 • Järntillskott, kalciumläkemedel eller läkemedel som innehåller aluminium och som exempelvis används mot halsbränna, sura uppstötningar eller magsår. Det bör gå fyra timmar mellan intag av dessa läkemedel och Liothyronin.

 • Vissa läkemedel mot diabetes som används för att sänka blodsockernivån.

 • Digitalisglykosider som används vid hjärtsjukdomar.

 • Karbamazepin och fenytoin som är läkemedel som används mot epilepsi.

 • Barbiturater som är lugnande läkemedel.

 • Vissa kolesterolsänkande läkemedel som kolestyramin och kolestipol. Det bör gå minst fyra timmar mellan intag av dessa läkemedel och Liothyronin.

 • Warfarin som är ett läkemedel som motverkar blodproppar.

 • Polystyrensulfonat som används vid behandling av förhöjda kaliumvärden i blod (hyperkalemi). Det bör gå minst fyra timmar mellan intag av dessa läkemedel och Liothyronin.

 • Tricykliska antidepressiva läkemedel

 • Östrogeninnehållande läkemedel (finns t.ex. i vissa preventivmedel eller i läkemedel som används mot klimakteriebesvär).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Erfarenhet av behandling med Liothyronin under graviditet är begränsad.


Liothyronin rekommenderas inte för behandling av brist på sköldkörtelhormon (hypotyreos) under graviditet. Det beror på att Liothyronin inte går över till barnet via moderkakan. Det kan leda till att barnet inte får tillräckligt med sköldkörtelhormon vilket är viktigt för barnets utveckling.


När Liothyronin används vid utredningar ska fördelar med användning under graviditet vägas mot eventuella risker. Rådgör med läkare innan du använder Liothyronin under graviditet.


Amning

Liothyronin passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik. Liothyronin kan användas vid amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Liothyronin har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Liothyronin innehåller laktos

Liothyronin innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, det vill säga är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Liothyronin

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig.


Svälj tabletten med lite vatten.


Liothyronin bör tas på samma sätt varje dag i förhållande till födointag. Därför är det viktigt att du har samma rutiner varje dag så att dosen kan anpassas efter dina vanor. Vid påtaglig förändring av matvanor kan dosen av Liothyronin behöva justeras. Tala med din läkare.


Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Lägg tabletten på ett hårt och plant underlag med brytskåran uppåt. Bryt tabletten genom att trycka tabletten nedåt med pekfingret.

Om du använt för stor mängd av Liothyronin 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Vid akut överdosering med liothyronin ses vanligen lindriga till måttliga symtom som hyperaktivitet, oro, irritabilitet, darrningar, svettningar, feber, hjärtklappning, högt blodtryck, diarré, eventuellt sömnsvårigheter, huvudvärk och kräkningar. Symtom debuterar inom 4-12 timmar.


Vid subakut överdosering finns utöver nämnda symtom risk för muskelsvaghet, förvirring, kramper, koma, uttorkning, hjärtrytmrubbningar och chock.

Vid kronisk förgiftning ses i regel måttliga symtom liknande dem vid akut kronisk överdosering.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Hjärtklappning, snabb hjärtrytm, hjärtrytmrubbningar och kärlkramp. Överkänslighetsreaktioner såsom allergiska hudreaktioner. Benskörhet hos kvinnor.


Vid för snabb dosökning eller för hög dos kan t ex hjärtklappning, diarré, huvudvärk, darrningar eller nervositet uppträda.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Liothyronin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn-och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är liotyroninnatrium 20 mikrogram.

 • Övriga innehållsämnen är laktos, majsstärkelse, talk, gelatin (porcint ursprung) och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Förpackningsstorlekar:

100 tabletter i plastburk

Innehavare av godkännande för försäljning

Orifarm Healthcare A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

info@orifarm.com

Lokal företrädare

Orifarm Healthcare

Box 56048

102 17 Stockholm


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-01-17

Hitta direkt i texten
Av