Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Mytelase®

Sanofi AB

Tablett 10 mg
(vita, skårade på ena sidan och märkta MYT på andra sidan, 6,5 mm)

Kolinesterashämmare vid myasthenia gravis

Aktiv substans:
ATC-kod: N07AA30
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Mytelase

Tabletter 10 mg 

Bipacksedel

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedel för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller Mytelase?

1 tablett innehåller som verksamt ämne ambenonklorid 10 mg.


Övriga ingående ämnen är laktos 31 mg, majsstärkelse, kalciumvätefosfat och magnesiumstearat.


Tabletterna är vita, runda, märkta med MYT på ena sidan och skårade på andra sidan.

Hur verkar Mytelase?

Mytelase förstärker överföringen av nervimpulser från nervtrådar till muskler. Vid myasthenia gravis är denna överföring försvagad därför att mottagarna (receptorer) för signalsubstansen acetylkolin är skadade. Mytelase minskar nedbrytningen av acetylkolin och koncentrationen ökar vilket förbättrar nervimpulsernas överföring.

Mytelase har lång verkningstid. Viss effekt kvarstår på morgonen om kvällsdosen tas sent, vilket är till nytta för dem som har svårighet att svälja på morgnarna.

Information lämnas av

Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm


Tillverkare: Sofarimex Industria Química e Farmacêutica Lda, Cacem, Portugal

Vad används Mytelase för?

Mytelase tabletter används vid myasthenia gravis (svårartad muskelsvaghet).

När skall Mytelase inte användas?

Vid överkänslighet mot något av de ingående ämnena i tabletten.

Att tänka på innan och när Mytelase används

De som har följande sjukdomar bör rådgöra med läkare innan behandlingen med Mytelase påbörjas: astma, Parkinsons sjukdom, tarm- eller urinvägshinder, hjärtproblem. Detsamma gäller om man använder atropinliknande medicin, s.k. ganglieblockerande medel (t.ex. vissa muskelavslappande eller blodtryckssänkande medel) eller annat läkemedel mot myasthenia gravis.

Graviditet

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare innan du använder Mytelase under graviditet.

Amning

Okänt om ambenonklorid går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare innan du använder Mytelase under amning.

Vad skall du undvika när du använder Mytelase?

Behandlingen kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.


Se “Att tänka på innan och när Mytelase används”.

Hur skall Mytelase användas?

Doseringsanvisning


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


Varje patient måste i samarbete med läkaren gradvis pröva sig fram till rätt dos och vara uppmärksam på överdoseringssymtom (se Biverkningar). Behandlingen inleds med en dos av ½ tablett (5 mg) 3-4 gånger per dygn, och ökas därefter gradvis tills tillfredsställande effekt erhålls. Vissa patienter behöver 25 tabletter (250 mg) eller mera per dygn. Om mer än 15 tabletter (150 mg) erfordras per dygn bör inställning av dosen ske på sjukhus.

Vad ska man göra om man tagit för stor dos?

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112).

Biverkningar

Vanligast (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer): Ökad salivutsöndring, pupillförminskning, ökat tårflöde, hudrodnad, svettningar, värmekänsla, långsam puls, kramp i luftrören.

Mindre vanliga /sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer): Magknip, diarré, illamående, kräkningar, ökad utsöndring av slem från luftrören. Kraftig överdosering kan ge liknande muskelsvaghet som sjukdomen själv. Även muskelryckningar och kramper kan förekomma, liksom blekhet, täta urinträngningar, huvudvärk, irritation, ångest och förvirring. Psykiska biverkningar kan förekomma men är sällsynta.

Har rapporterats (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data): störning av hjärtats elektriska impulser, allmän sjukdomskänsla med ångest och yrsel.

Förvaring och hållbarhet

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Överbliven eller för gammal medicin kan lämnas på apotek för förstöring.


Senaste revision. 2014-09-09

Hitta direkt i texten
Av