FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Silon

Evolan

Salva
(Vit salva)

Hudskyddande och uppmjukande medel

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: D02AA
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Evolan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Silon

salva
dimetikon/zinkoxid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om dina symtom inte blir bättre eller om de blir sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Silon är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Silon
3. Hur du använder Silon
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Silon ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Silon är och vad det används för

Silon är en vätskeavvisande salva med zinkoxid och dimetikon (silikonolja) som används som skydd för huden.


Silon används som hudskyddsmedel vid vätskning av olika slag, t ex spädbarnsvård, liggsår, fistlar, vätskande eksem och dregelsår. Även analklåda, hemorrojder, självsprickor och hudinflammationer kan behandlas.


Dimetikon och zinkoxid som finns i Silon kan också vara godkända för att behandla andra tillstånd som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Silon

Använd inte Silon

  • om du är allergisk mot zinkoxid, dimetikon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Silon förväntas inte medföra några risker för fostret vid rekommenderad dosering.

Amning

Silon förväntas inte medföra några risker för barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Silon förväntas inte påverka förmågan att använda fordon eller maskiner.

Silon innehåller ullfett, cetostearylalkoholer, metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat

Ullfett och cetostearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

Metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

3. Hur du använder Silon

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Doserings- och bruksanvisning

Det aktuella området täcks med ett tunt skikt av salvan en till flera gånger dagligen beroende på hudens fuktighet. Förband läggs på vid behov. Silon tvättas enklast bort med en fet olja, t ex barnolja. Annan dosering enligt läkares föreskrift.


Silon hindrar inte normal hudandning och svettning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos färre än 1 av 1000 användare) är: Hudirritation.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Silon ska förvaras

Förvaras vid högst 25°C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är 240 mg/g zinkoxid och 20 mg/g dimetikon.

  • Övriga innehållsämnen är vitt vaselin, ullfett, flytande paraffin, cetostearylalkohol, ullvaxalkoholer, dextran, metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Silon är en vit salva, förpackad i en aluminiumlaminerad plasttub.

Förpackningsstorlek: 50 g.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Evolan Pharma AB
Box 120

182 12 Danderyd


Tillverkare

S.C. Laropharm S.R.L, 145 A Alexandriei street, Bragadiru, Ilfov, 077025, Rumänien


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-04-26

Instruktioner för användning till djur

Vad Silon är och vad det används för

Silon är en vätskeavvisande salva med zinkoxid och dimetikon (silikonolja) som används som skydd för huden.

Silon används som hudskyddsmedel mot mugg, fistlar och torra eksem samt vid vätskning av olika slag, t ex vätskande eksem och ofrivillig urinavgång.


Använd inte Silon

Använd inte till djur som är överkänsliga mot zinkoxid, dimetikon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Dräktighet och digivning

Kan användas under dräktighet och digivning.


Doserings- och bruksanvisning

Det aktuella hudområdet täcks med ett tunt skikt av salvan. I de flesta fall räcker en applikation per dygn. Förband läggs på vid behov. Annan dosering enligt veterinärens föreskrift.

Silon hindrar inte normal hudandning och svettning.


Biverkningar

Inga biverkningar har rapporterats för Silon.


Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

Du kan också rapportera biverkningar direkt till läkemedelsverket, se information i avsnitt 4.

Hitta direkt i texten
Av