FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ficortril®

Pfizer

Salva 1 %
(Vit salva)

Mild glukokortikoid (Grupp I)

Aktiv substans:
ATC-kod: D07AA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av Ficortril® Salva 1 % är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Tub 50 gram (vnr 025635)
Inte utbytbart.
Startdatum: 2024-05-07
Prognos för slutdatum: 2024-05-24
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Ficortril

1 % salva
hydrokortison

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter en vecka.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ficortril  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ficortril
3. Hur du använder Ficortril
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ficortril  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ficortril  är och vad det används för

 

Ficortril innehåller den aktiva substansen hydrokortison och är en milt verkande kortisonsalva (mild steroid) som har antiinflammatorisk och klådstillande effekt. Den används för behandling av lindrigt eksem orsakat av t ex tvål, rengöringsmedel, kosmetika eller stark solsveda.


Ficortril salva kan även ordineras av läkare för andra besvär som kroniska eksem eller klåda i anal/genitalområdet. Hydrokortison som finns i Ficortril kan också vara godkänt för att behandla andra tillstånd som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.2. Vad du behöver veta innan du använder Ficortril

Använd inte Ficortril

 • om du är allergisk mot hydrokortison eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • vid hudinfektioner orsakade av bakterier, svampar eller parasiter.


Varningar och försiktighet

Eksem som sitter runt ögonen bör alltid behandlas av läkare. Undvik att få salvan i ögonen.


Kontakta läkare om eksemet infekteras av bakterier eller svamp för då måste behandlingen kombineras med läkemedel mot infektion.


Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.


Barn och ungdomar

Barn under 2 år bör endast behandlas efter läkarordination.


Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.


Amning

Hydrokortison går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med din läkare vid mer än tillfälligt bruk av Ficortril under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Ingen påverkan på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ficortril salva innehåller propylenglykol (E 1520), cetylalkohol, stearylalkohol, metylparahydroxibensoat (E 218) och natriumlaurilsulfat

Detta läkemedel innehåller 118,8 mg propylenglykol per gram salva. Propylenglykol kan ge hudirritation. Använd inte läkemedlet till nyfödda (yngre än 4 veckor) med öppna sår eller stora ytor med skadad hud (såsom brännskador), utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.


Cetylalkohol och stearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).


Metylparahydroxibensoat kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


Detta läkemedel innehåller 9,9 mg natriumlaurilsulfat per gram salva. Natriumlaurilsulfat kan ge lokala hudreaktioner (stickande eller brännande) eller öka hudreaktioner orsakade av andra produkter som används på samma hudyta.


3. Hur du använder Ficortril

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkaren eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos och behandlingstid

Vuxna och barn från 2 år:

Smörj in salvan i ett tunt lager 2-3 gånger dagligen eller enligt läkares föreskrift. Efter förbättring behöver salvan inte smörjas in mer än 1 gång per dag eller varannan dag. Ficortril salva ska användas under högst 1 vecka utan läkares ordination. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter en vecka.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller

sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Hudirritation och kontaktallergi i form av ökad klåda, rodnad och irritation.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Dimsyn.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Ficortril  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är hydrokortison. 1 gram salva innehåller 10 mg hydrokortison.

 • Övriga innehållsämnen är natriumlaurilsulfat, propylenglykol (E 1520), stearylalkohol, cetylalkohol, kolesterol, vitt vaselin, flytande paraffin, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218), renat vatten (se avsnitt 2 ”Ficortril salva innehåller propylenglykol, cetylalkohol, stearylalkohol, metylparahydroxibensoat och natriumlaurilsulfat”).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Salva. Tub 15 g, 50 g.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pfizer AB

113 63 Stockholm

Tel: 08-550 520 00 Fax: 08-550 520 10

E-mail: medical.information@pfizer.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2023-05-25

Hitta direkt i texten
Av