FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Lergigan® forte

Meda

Filmdragerad tablett 50 mg
Avregistreringsdatum: 2022-01-31 (Tillhandahålls ej) (vita, runda, filmdragerade, kupade med prägling LF inom bågar, ca 9 mm)

Antihistaminikum H1-antagonist

Aktiv substans:
ATC-kod: R06AD02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Lergigan

Lergigan mite 5 mg, Lergigan 25 mg, Lergigan forte 50 mg filmdragerade tabletter
prometazinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Lergigan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Lergigan
3. Hur du använder Lergigan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lergigan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lergigan är och vad det används för

 

Lergigan innehåller prometazin och tillhör gruppen antihistaminer.

Lergigan blockerar effekten av histamin, ett ämne som finns i kroppens vävnader och som bland annat utlöser klåda vid allergiska reaktioner. Liksom många histaminblockerande ämnen har Lergigan även en lugnande effekt. Lergigan är inte beroendeframkallande.


Lergigan används mot:

 • Spänning och ångest vid nervösa besvär.

 • Alkoholmissbruk.

 • Sömnrubbningar.

 • Svår oro och som lugnande medel före operation och tandingrepp.

 • Rörelsesjuka, till exempel sjösjuka.

 • Hudklåda och allergier.

 • Illamående och yrsel.

 • Överdriven upprymdhet.


2. Vad du behöver veta innan du använder Lergigan

Använd inte Lergigan

 • om du är allergisk mot prometazin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Lergigan:

 • om du lider av förstorad prostata

 • om du lider av förträngning av urinröret

 • om du lider av förträngning av nedre magmunnen och tolvfingertarmen (pyloroduodenal obstruktion)

 • om du har gulsot (hepatit)

 • om du har myasthenia gravis (svår muskelsvaghet)

 • om du lider av hjärt- och kärlsjukdomar eller förändringar i hjärtrytmen

 • om du har risk för hjärnblödning (stroke)

På grund av muntorrhet (som är en vanlig biverkan) föreligger risk för tand- och munslemhinneskador, speciellt vid längre tids användning. Man ska därför borsta tänderna noggrant med fluortandkräm två gånger dagligen.

Behandling med Lergigan kan medföra problem för kontaktlins¬bärare på grund av minskat tårflöde.

Andra läkemedel och Lergigan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.


Lergigan kan påverka eller påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedelssubstanser mot:

 • rytmrubbningar i hjärtat (t.ex. flecainid och amiodaron)

 • vissa antibiotika (moxifloxacin och erytromycin)

 • smärttillstånd (t.ex. metadon)

 • malariamedel (meflokin)

 • tarmsjukdom (t.ex. cisaprid)

 • psykiska besvär (t.ex. litium och neuroleptika som haloperidol, klozapin och risperidon)

 • depression (tricykliska antidepressiva medel)

 • ångest (t.ex. diazepam)

Undvik samtidig behandling med vissa vätskedrivande medel (tiaziddiuretika), eftersom dessa kan minska kaliumhalten i blod och därmed öka risken för rytmrubbningar i hjärtat.

Lergigan med mat, dryck och alkohol

Samtidigt bruk av alkohol och centraldämpande medel bör undvikas på grund av risk för förstärkt effekt av Lergigan.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


Graviditet

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.


Amning

Okänt om prometazinhydroklorid passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Lergigan kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Lergigan mite innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Lergigan

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för varje patient. Vanlig dos av tabletterna är:

Nervösa tillstånd: Vuxna: 5-50 mg 1-3 gånger dagligen. Barn: 2-5 år: 5 mg 1-3 gånger dagligen, barn 5-12 år: 10 mg 1-3 gånger dagligen.

Allvarliga orostillstånd och hyperaktivitet: Vuxna: 25-50 mg, upp till 400-500 mg per dygn.

Sömnrubbningar: Vuxna: 25-50 mg till natten. Barn 2-5 år: 5-20 mg till natten, barn 5-12 år: 20-25 mg till natten. Ibland görs uppehåll i medicineringen var tredje eller var fjärde natt.

Rörelsesjuka: Vuxna: 25 mg 1-2 timmar före resan eller alternativt kvällen innan resan. Vid behov kan ytterligare två doser tas under ett dygn.

Barn: 2-5 år: 5 mg 1-2 timmar före resan eller alternativt kvällen innan resan. Vid behov kan ytterligare två doser tas under ett dygn.

Barn 5-12 år: 10 mg 1-2 timmar före resan eller alternativt kvällen innan resan. Vid behov kan ytterligare två doser tas under ett dygn.


Allergiska tillstånd: Vuxna: 25(-50) mg till natten. Barn 2-5 år: 5 mg 1-3 gånger dagligen, barn 5-12 år: 10 mg 1-3 gånger dagligen.

Om du har använt för stor mängd av Lergigan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Lergigan

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Lergigan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Dåsighet. Muntorrhet. Då Lergigan tas till natten kan man känna sig litet dåsig på morgonen efter. Detta försvinner efter några dagars behandling.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Svårigheter att kasta vatten. Förstoppning. Svårigheter för ögat att ställa om mellan när- och fjärrsyn. Minskat tårflöde.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Gulsot utan tecken på leverskada. Påverkan på hjärtrytmen, oregelbunden hjärtrytm och EKG-förändringar i samband med detta. Hjärtstillestånd.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Lergigan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är: prometazinhydroklorid 5 mg, 25 mg respektive 50 mg.

 • Övriga innehållsämnen är: titandioxid (färgämne E171), glycerol, vaniljarom, magnesiumstearat, sorbitanoleat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, kalciumvätefosfatdihydrat, mikrokristallin cellulosa, etylcellulosa, hydroxypropylcellulosa, makrogol 8000, krospovidon (ingår ej i Lergigan mite). Lergigan mite innehåller även natriumstärkelseglykolat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lergigan mite 5 mg:

Vit, rund, filmdragerad tablett, kupad, med prägling LM inom bågar, diameter 6 mm. 30 st och 100 st i plastburkar med barnskyddat lock.


Lergigan 25 mg:

Vit, rund, filmdragerad tablett, kupad, med prägling LE inom bågar, diameter 6 mm. 30 st och 100 st i plastburkar med barnskyddat lock.


Lergigan forte 50 mg:

Vit, rund, filmdragerad tablett, kupad, med prägling LF inom bågar, diameter 6 mm. 100 st i plastburkar med barnskyddat lock.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Telefon: 08-630 19 00

E-post: info@meda.seDenna bipacksedel ändrades senast 10/2020

Hitta direkt i texten
Av