Måndag 25 september ca klockan 03:00 kommer Fass att vara otillgängligt i ca 30 min på grund av planerat tekniskt underhåll. Fass appar är dock tillgängliga - via App Store eller Google Play.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Postafen®

CampusPharma

Tablett 25 mg
(Vit, oval, med brytskåra på båda sidor, längd 9 mm och bredd 5 mm)

Antihistamin med antiemetisk effekt

Aktiv substans:
ATC-kod: R06AE05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från CampusPharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Postafen

25 mg tabletter
meklozinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Postafen måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Postafen är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Postafen
3. Hur du använder Postafen
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Postafen ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Postafen är och vad det används för

 

Meklozin som är ett antihistamin, dämpar innerörats funktioner som har med balansen att göra och ger på så sätt effekt mot illamående och kräkningar. Verkningstiden är ca 12 timmar.


Postafen används till vuxna, ungdomar och barn över 6 år vid åksjuka (bil-, buss-, flyg- och sjösjuka).


Meklozin som finns i Postafen kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Postafen

Använd inte Postafen

 • om du är allergisk mot meklozinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller mot något piperazinderivat (en grupp av antihistaminer).

 • om du har nedsatt leverfunktion.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Postafen om du:

 • har svårt att urinera

 • har grön starr

 • vet att du har en förträngning i magmunnen (pylorusstenos)

 • upplever minskade tarmrörelser

 • har kraftig muskelsvaghet (myastenia gravis)

 • har demens

 • har epilepsi

 • har gravt nedsatt njurfunktion


Äldre är ofta känsliga för de antikolinerga effekterna av Postafen. Dessa effekter kan ge torr mun, minskad svettning, svårigheter att urinera, förstoppning och ökad puls. Därför rekommenderas en lägre dos till äldre i början av behandlingen.


Du ska inte använda alkohol tillsammans med Postafen.


Om du tar Postafen samtidigt med vissa andra läkemedel, såsom medel som dämpar det centrala nervsystemet, atropinliknande läkemedel (antikolinergika) eller sk MAO-hämmare (används för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom), kan du få en förstärkt effekt och därmed ökar risken för biverkningar.


Ta inte Postafen de närmaste 4 dagarna före ett allergitest, eftersom resultatet av testet kan bli missvisande.

Andra läkemedel och Postafen

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Rådgör med läkare om du tar något av följande läkemedel. Postafen kan förstärka effekten av dessa medel och en dosändring kan vara nödvändig:

 • Medel som dämpar det centrala nervsystemet (vissa lugnande läkemedel, vissa läkemedel mot svår smärta eller epilepsi)

 • Antikolinergika (t ex vissa kramplösande läkemedel eller vissa läkemedel mot magbesvär eller luftvägsbesvär), andra medel med antikolinerg effekt eller MAO-hämmare (läkemedel mot depression eller Parkinsons sjukdom).

Postafen med mat, dryck och alkohol

Postafen ska inte användas tillsammans med alkohol.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Postafen kan användas under graviditet, med en rekommenderad högsta dos om 2 tabletter dagligen.


Postafen går troligen över i modersmjölk och därför ska Postafen inte användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Postafen kan försämra reaktionsförmågan och koncentrationsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete. Samtidig användning av Postafen och alkohol eller lugnande medel förstärker dessa effekter. Därför ska kombinationen undvikas.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Postafen innehåller laktos

Postafen innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Postafen

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Du ska ta tabletten genom munnen tillsammans med en måltid, vatten eller en alkoholfri dryck.


Rekommenderad dos

Vuxna och ungdomar över 12 år: 1 tablett

Barn 6-12 år: ½ tablett


Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Postafen har inte undersökts i kliniska studier på barn.


Vid åksjuka ges dosen 1 timme före avresa och därefter var 12:e timme om resan varar längre än 12 timmar.


Det kan vara nödvändigt att sänka dosen om du tar Postafen tillsammans med vissa andra läkemedel, se också avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet” och ”Andra läkemedel och Postafen” för vidare information.

Om du använt för stor mängd av Postafen 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


En överdosering av Postafen kan orsaka följande symtom: Vidgade pupiller, ansiktsrodnad, muntorrhet, hallucinationer, svårighet att koordinera rörelser, darrningar, psykos, förhöjd kroppstemperatur, högt eller lågt blodtryck, påverkan på hjärtrytmen, dåsighet, koma eller upphetsning, kramper, depression.

Om du har glömt att ta Postafen

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


De vanligaste biverkningarna är dåsighet, trötthet och muntorrhet.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Muntorrhet, yrsel, dåsighet, torrhet i hals och näsa


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Dubbelseende, illamående, kräkningar, svårighet att urinera


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data): Påverkan på hjärtats rytm, tinnitus, svindel, dimsyn, magsmärtor, förstoppning, diarré, trötthet, kraftlöshet, anafylaktisk chock, viktökning, aptitlöshet, ökad aptit, huvudvärk, onormala känselförnimmelser som stickningar och myrkrypningar, rörelsestörningar, ångest, upprymdhet, retbarhet, hallucinationer, sömnlöshet, psykotiska störningar, för små eller för stora urinmängder, lågt blodtryck, utslag, nässelfeber


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Postafen ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är meklozinhydroklorid 25 mg.

 • Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat 75 mg, majsstärkelse, talk, povidon, kalciumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är vita, ovala och med brytskåra på båda sidor.


Postafen finns i tryckförpackningar med 10 tabletter (receptfri förpackning), 25 eller 100 tabletter (receptbelagd förpackning).


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

CampusPharma AB

Karl Gustavsgatan 1A

411 25 Göteborg

Sverige


Tillverkare

Delpharm Evreux

5 rue du Guesclin

27000 Evreux

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-07-14

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se

Hitta direkt i texten
Av